آرایش ، زیبایی و مدل لباس

جایگاه بازاریابی در مدیریت

دانلود پایان نامه

یکی از مهم ترین کارکردهای مدیر، تخصیص منابع و امکانات در ایفای وظیفه بسیج منابع می باشد. این وظیفه مدیر را می توان شامل موارد زیر دانست :

الف- بازاریابی (مدیریت بازار)؛

ب- تأمین سرمایه و منابع مالی (مدیریت مالی)؛

ج- تأمین مواد، وسایل و تجهیزات فنی (مدیریت پشتیبانی)؛

د- استفاده از منابع حقوقی و مقررات (مدیریت بررسی قوانین و مقررات و استفاده از منابع حقوقی)(14).

همانگونه که ملاحظه می گردد، مدیریت بازاریابی یکی از شاخه های دانش مدیریت است. این وظیفه مدیریت در ادبیات بازرگانی امروز دنیا، به معنی کلیه تلاش هایی است که یک مدیر، برای طراحی، تولید، توزیع و یا فروش کالا و خدمت به مصرف کننده نهایی و جلب رضایت او متحمل می شود و بدین ترتیب می توان اینگونه استنباط نمود که، وظیفه بازاریابی مدیر (مدیریت بازاریابی) کلیه عملیات یک سازمان اقتصادی را شامل می شود(29).

مدیریت بازاریابی عبارت است از « تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان». تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است(18).

مدیر بازاریابی مثل بقیه مدیران وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل را به عهده دارد. علاوه بر انجام وظایف فوق مدیر بازاریابی باید وظایف زیر را نیز عهده دار باشد :

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   معرفی استارتاپی برای بهترین خرید لوازم و تجهیزات پزشکی

1- تعیین اهداف بازاریابی، مثل هدف های فروش و سهم بازار.

2- برنامه ریزی بازار مختلط: که عناصر عمده این برنامه ریزی عبارتند از :

   محصول

   قیمت گذاری

   مجاری توزیع (مکان)

   ترویج

3- سازماندهی

4- کنترل

5- فروش و سایر وظایف

مدیر به عنوان بازاریاب باید فروش و سهم بازار، قیمت گذاری محصول و چگونگی توزیع را به عهده گیرد(29).

مدیر بازاریابی مؤظف است، «مقدار تقاضای بازار» ، «زمان نیاز به محصولات» ، و «ویژگیهای محصولات مورد تقاضا» را به گونه ای با هم هماهنگ سازد که اهداف سازمان به بهترین نحو تحقق یابد(14).