No category

دانلود پایان نامه با موضوع استراتژی، معماری پایدار، فضاهای داخلی، مصرف انرژی

دانلود پایان نامه

اهمیت این عرصه میافزاید(جدول شماره۱۲).
جدول شماره ۱۲: برنامه فیزیکی عرصه تفریحی(ماخذ: نگارنده)
نام فضا
مساحت
تعداد
مساحت کل
کاربران
زمان استفاده
مسافران
مردم محله
مردم شهر
روز
شب
رستوران
۶۰
۱
۶۰
فست فود
۴۰
۱
۴۰
کافی شاپ
۴۰
۱
۴۰
چایخانه
۶۰
۱
۶۰
فضای بازی کودکان
۱۵۰
۱
۱۵۰
فضای تعامل جمعی
۲۰۰
۱
۲۰۰
ج) برنامه فیزیکی عرصه اقامتی
همان گونه که پیش از این اشاره گردید، به دلیل نزدیکی سایت مورد نظر به مسیر شیراز- بندرعباس تعبیه مکانی جهت اسکان مسافرانی که از این مسیر عبور مینمایند، ضروری به نظر میرسد. اتراق مسافران در جدارههای این گذر و نصب چادر در پیاده روها موجب تخریب منظر شهری شده و ضرورت فوق را تایید مینماید. از آنجا که حجم زیاد عبور مسافران از این گذر اصلی تنها محدود به روزهای معدودی از سال میباشد، بنابراین بخشهایی از عرصه فوق بلا استفاده میماند و جهت جلوگیری از این مشکل، بهتر است فضاهای آن به صورت انعطاف پذیر و در ترکیب با سایر کاربریها طراحی گردد. علاوه بر آن در مکانیابی فضاهای اقامتی باید توجه شود که محرمیت بخشهای مسکونی همجوار به خطر نیفتد و در عین حال این عرصه نیز تحت تاثیر بخشهای شلوغ و پر سروصدای سایت قرار نداشته باشد(جدول شماره۱۳).
جدول شماره ۱۳: برنامه فیزیکی عرصه اقامتی(ماخذ: نگارنده)
نام فضا
مساحت
تعداد
مساحت کل
کاربران
زمان استفاده
مسافران
مردم محله
مردم شهر
روز
شب
اقامت چند ساعته
۳ x 3 =9
۵۰
۴۵۰
اقامت شب
۶ x 5 =30
۵۰
۱۵۰۰
ه: عرصه ورزشی
با توجه به قرارگیری یک زمین فوتبال در جبهه شمالی سایت، بهتر است عرصه فوق در این بخش مکانیابی گردد. در این پروژه علاوه بر ساماندهی زمین فوتبال موجود، نیاز است کاربریهای دیگری همچون فضایی برای ورزشهای تنیس، شطرنج و …. در نظر گرفته شود. نکته قابل توجه این است که شلوغی و سروصدای عرصه فوق نباید موجب برهم زدن آسایش سایر عرصهها گردد(جدول شماره۱۴).
جدول شماره ۱۴: برنامه فیزیکی عرصه ورزشی(ماخذ: نگارنده)
نام فضا
مساحت
تعداد
مساحت کل
کاربران
زمان استفاده
مسافران
مردم محله
مردم شهر
روز
شب
زمین بازی فوتبال
۶۰۰
۱
۶۰۰
ورزشهای تنیس، شطرنج و پینگ پنگ
۳۰
۱۰
۳۰۰
د: عرصه خدماتی
این عرصه شامل فضاهایی همچون نگهبانی، پارکینگ، نمازخانه و … است. فضاهای این عرصه قابل استفاده توسط تمام کاربران مجموعه میباشد(جدول شماره۱۵).
جدول شماره ۱۵: برنامه فیزیکی عرصه خدماتی(ماخذ: نگارنده)
نام فضا
مساحت
تعداد
مساحت کل
کاربران
زمان استفاده
مسافران
مردم محله
مردم شهر
روز
شب
پارکینگ
۲۵
۱۰۰
۲۵۰۰
نگهبانی
۱۰
۱
۱۰
نمازخانه
۱۰
۲
۲۰
سرویس بهداشتی
۳۰
۱
۳۰
فضای خدماتی برای مسافران
۱۰
۱
۱۰
فصل هشتم: ارائه طرح باززندهسازی آبانبارهای خواجه کریمی، حاج غلامرضا، حاجی عیدی و پسی
روش انتخابی جهت طراحی ساختاری جدید در محیط تاریخی
روش مورد استفاده در طراحی این مجموعه، روش قیاس یا تشابه میباشد. در این شیوه طراح با تاکید بر برخی از جنبههای تشابه و در عین حال با حفظ برخی از ویژگیهای ساختاری جدید، بنایی را خلق میکند که بنا هم ردپایی از گذشته دارد و هم نمادهایی از حال. اساسا در خلق ساختارهای جدید به شیوه قیاس، تمایل به افتراق و در عین حال همخوانی با ساختارهای قدیمی وجود دارد. عناصر تفکیک کننده هم همیتواند جزییات معمای و یا برعکس فرم کلی ساختمانهای قدیمی موجود در محیط تاریخی باشد.
از آنجا که یکی از اهداف طراحی این مجموعه، اقامت مسافران میباشد، بنابراین بناهای طراحی شده باید معرف معماری و فرهنگ این شهر بوده تا مسافران هرچه بیشتر با تاریخ و ویژگیهای معماری شهر لار آشنا گردند(همخوانی با ساختارهای قدیمی). در کنار این مسئله بناهای مجموعه نباید زیاد رنگ و بوی قدیمی داشته باشند، بنا باید جذاب بوده و دارای امکانات مدرن باشد تا بتواند نظر مسافران را به خود جلب کند. چنین بنایی به دلیل حفظ ردپای گذشته و در عین حال حفظ ویژگیهای اجتماعی امروزی با رهنمودهای پایداری نیز همخوانی دارد(قدیری،۱۳۸۵،ص۳۰).
حفاظت تاریخی به این معنا نیست که لزوما یک ساختمان یا یک محله را به شکل اصلی خود بازسازی کنیم. حتی به معنی ساختن یک موزه به همراه یک پوشش شیشهای نامرئی نیز نمیباشد. حفاظت تاریخی میتواند یک خاطره را حفظ کند، در حالی که همچنان به جلو حرکت میکند. انطباق دادن جهت استفاده مجدد، که دارای ارتباط مستقیم با حفاظت میباشد، یکی از استراتژیها برای دستیابی به این امر میباشد( Meils، ۲۰۱۰، ص ۴۵).
استراتژیهای طراحی
پس از بررسی دقیق وضع موجود و تدوین جدول سوآت، جهت ارائه طرح باززندهسازی سایت مورد نظر، استراتژیهای زیر حاصل میگردد. این استراتژیها موارد کلی هستند که در مرحله بعد به کمک آنها راهکارهای طراحی استخراج میگردند.
– ایجاد هویت فضایی با ارائه طرح مناسب برای بناها و فضاهای باز؛
– توجه به عملکرد فضاها از لحاظ ابعاد اجتماعی؛
– حفظ حریم بخشهای مختلف مجموعه و بناهای مسکونی همجوار در حین حفظ امینت هر بخش؛
– حفظ پیوند و همبستگی مطلوب بین فضاهای با کاربریهای مختلف، در عین استقلال هریک از این فضاها؛
– ایجاد تعادل میان فضاهای فعال و آرام از طریق توزیع متعادل فعالیتها؛
– حفظ همبستگی مطلوب بین فضاها و عناصر مجموعه با فضای بیرونی آن؛
– ایجاد رابطه بصری میان فضاهای داخلی و خارجی؛
– توجه به آسایش و رفاه افراد مراجعه کننده در ساعات و ایام مختلف(میرزایی، ۱۳۸۷، ص۷).
– حداکثر بهرهوری از ویژگیهای اقلیمی( جهتگیری مناسب ساختمان، بهرهگیری از انرژی خورشید، آب باران و …) ؛
– بهرهگیری از راهکارهای معماری پایدار جهت کاهش مصرف انرژی؛
– در نظر گرفتن فضاهایی با کاربری اقتصادی جهت درآمدزایی و کمک به اقتصاد مجموعه.
راهکارهای طراحی
در این بخش با توجه به مطالعات انجام گرفته و استراتژیهای ارائه شده در بخش قبل به تدوین راهکارهای طراحی پرداخته شدهاست. واضح است که برای ارائهی یک راه حل منطقی و جامع که بتواند بهرهگیری از تجربیات پایداری را در انطباق دادن بناها با کاربری جدید شرح دهد، نیاز به شناسایی و حل بسیاری مسائل و مضوعات در سطوح مختلف میباشد. هرچند هریک از این مسائل دارای محدودیتهای مربوط به خود هستند، اما تمام مسائل به صورت ذاتی به یکدیگر متصل بوده و هر تصمیمی که در مورد یک مسئله گرفته شود دارای تاثیر همه جانبهای بر تمام پروژه خواهدبود. ویلیامسون، رادفورد و بنت معتقدند که طراحی یک ساختمان عبارت است از یافتن پاسخ مناسب برای بسیاری نیازهای مختلف، که این امر به میزان زیادی بر اطلاعات ما وابسته است. با توجه به مباحث فوق در طراحی یک بنای معماری، ارائه راهکارهای قطعی امکان پذیر نمیباشد. در زیر سعی گردیده با توجه به شرایط موجود و رویکردهای مورد نظر بهترین راهکارها، ارائه گردد، هرچند قطعا این راهکارها کامل نبوده و دارای کاستیهای بسیار میباشند. لازم به ذکر است راهکارهای ذیل با توجه به شرایط موجود محله و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی آن ارائه گردیده است، واضح است که با تغییر این شرایط راهکارهای ارائه شده نیز تغییر خواهد نمود. در زیر به معرفی این راهکارها پرداخته میشود.
راهکارهای کالبدی در طراحی بناهای مجموعه:
عدم الحاق بناهای جدید به آب انبارها و حفظ آنها به عنوان المانهای شاخص؛
انطباق دادن فضای داخلی آب انبارها با کاربریهای عمومی در عین ارتباط با سایر فضاهای معماری؛
طراحی رواق ها و مسیرهای سایه دار جهت اتصال بناها به یکدیگر(با توجه به اقلیم گرم و خشک منطقه و آفتاب شدید در طول روز)؛
تعیین سیرکولاسیون مناسب در سایت و فضاها؛
طراحی نمای همخوان با اقلیم و بافت تاریخی اطراف سایت؛
ایجاد تعامل اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه.
بهرهگیری از راهکارهای معماری پایدار: به منظور بهبود کیفیت هوای داخل، کاهش مصرف انرژی و ارتقاء جنبههای پایداری در ساختمانهای طراحی شده، راهکارهای زیر پیشنهاد داده میشود:
استفاده از آب آب انبارها جهت خنک سازی فضاهای داخلی ، آبیاری محوطه و …؛
استفاده از اختلاف دمای سایه و آفتاب در فضای باز(طراحی رواقها، سایه ساختمانها و درختان)؛
استفاده از ایوانها و رواقها جهت سایه اندازی بر روی نما به منظور کاهش حرارت ناشی از تابش آفتاب؛
سایه اندازی بر جبهه های غربی توسط درختان جهت کاهش حرارت جذب شده،
استفاده بهینه از روشنایی روز با انتخاب مناسب جهتگیری فضاها؛
۹- خنک سازی باد غالب با عبور از روی فضای سبز و آب و سپس مکش آن به درون بناها؛
۱۰- استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی بالا؛
۱۱- استفاده از آتریومها جهت تهویه هوای داخل؛
۱۲- استفاه از سرمایش شبانه؛
۱۳- استفاده از گیاهان مناسب با اقلیم مانند درخت نخل، گز، اکالیپتوس، کنار، نارنج و ….؛
از ایده تا طرح(روند شکلگیری طرح)
همان گونه که پیش از این بیان گردید، هدف از این پروژه، ارائه طرحی جهت باززندهسازی پنج آبانبار موجود در انتهای شمالی محله کهویه شهر لار میباشد. با توجه به مطالب ارائه شده در فصل قبل، این آبانبارها اکنون مورد استفاده مردم نیستند و از لحاظ کالبدی نیز دارای وضعیت مطلوبی نمیباشند؛ در صورت عدم رسیدگی به موقع، در آیندهای نزدیک اثری از آنها باقی نخواهد ماند، همان گونه که آبانبار جنوبی مجموعه امروزه به طور کامل تخریب گشتهاست. با توجه به بررسیهای صورت گرفته، سایت انتخابی دارای پتانسیلهای منحصر به فردی است که موفقیت کاربری انتخابی را تضمین مینماید. قبرستان محله، زمین فوتبال، مدرسه و نخلستانهای شمالی عواملی هستند که مناسب بودن کاربری انتخابی را تایید میکنند. علاوه بر آن از آنجا که بخش عمده آبراههای آبانبارها همچنان سالم باقی مانده است و در بالادست آنها نیز فعالیتهای آلوده کننده وجود ندارد، آبگیری مجدد و استفاده از آبانبارها، منطقی به نظر میرسد. بر اساس برنامه فیزیکی ارائه شده در بخش ۶-۴، مجموعهی مورد نظر دارای ۵ عرصه ( فرهنگی، تفریحی، ورزشی، اقامتی و خدماتی) میباشد. در اولین مرحله پیش از شروع طراحی توجه به دو نکته ضروری به نظر میرسد: ۱- جانمایی مناسب عرصهها در سایت و ۲- چگونگی اتصال بخشهای جدید به بافت مسکونی همجوار و آبانبارها. بررسی نمونههای

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درباره رسوب گذاری، تقسیم بندی، هزینه سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید