No category

پایان نامه با موضوع آموزش ضمن خدمت، ضمن خدمت، نیروی انسانی، بهبود مهارت

دانلود پایان نامه

گروه کار رفع و بر طرف گردند . گزارش بهایی گروه کار ، این نیازهای آموزشی را معین می نماید .
۱۸- روش نمایش و تشریح : Demonstration
مربیان آموزشی ، برای نشان دادن نحوه کار یک دستگاه یا ماشین و یا چگونگی انجام شدن یک کار ، از روش نمایش و تشریح استفاده می کنند . معمولاً کار آموزان بیشتر نقش یک مشاهده کننده و تماشاچی را دارند تا یک کارآموز و شرکت کننده فعال .
روش آموزشی نمایش و تشریح غالباً برای توضیح و تشریح یا روشن کردن یک نظر ، ایده ، فرآیند ، عکس العمل یا رابطه و ارتباط پدیده ها به کار می رود . این روش تا زمانی که بتواند در انتقال مفاهیم و برقراری ارتباط کمک کند ، به عنوان یک روش و وسیله آموزشی ، به صورت موفقیت آمیزی عمل خواهد کرد .
۱۹- روش نمایش و ارائه : Exhibit Method
گاهی اتفاق می افتد که به دلیل یا دلایلی ، دسترسی به موضوع معمولی مورد آموزش ، امکان پذیر نیست و مربی مجبور است تجربیات حسی آموزش را فقط در کلاس درس یا سالن اجتماعات برای کارآموزان فراهم نماید . در چنین شرایطی باید تدبیری اندیشیده شود و نمونه بدلی به جای چیز واقعی به عنوان وسیله آموزشی تهیه گردد .
۲۰- روش آموزش چهار مرحله ای : ?-Step training method
این روش آموزشی که بر چهار مرحله نشان دادن ، گفتن ، انجام دادن و کنترل کردن اشاره دارد ، روشی است که برای کارآموزی و آموزش کاربردی و برای حل مسایل آموزشی جنگ جهانی اول به کار رفت . این روش زمینه ای بود برای آموزش نیروی انسانی مورد نیاز صنایع جنگی در جریان جنگ جهانی دوم .
از ویژگیهای ابداع این روش در زمان جنگ و ادامه و عمل به آن در طول جنگهای جهانی اول و دوم ، راندمان بالا و سرعت زیاد و سهولت کاربرد آن بود . دلیل این حسن ظن تکیه شدیدی است که کشورها به هنگام نیاز شدید به نیروی انسانی نسبتاً ماهر و نیمه ماهر ، به کاربرد این روش در سیستم آموزشی خود کرده اند .
این روش در آموزشهای صنعتی یا کارهای اداری روزمره که بیشتر جنبه اجرایی داشته باشد ، به کار می رود .
۲۱- مطالعه مربوط : Related Reading
مطالعه برای شغل یا حرفه می تواند در بالا بردن سطح دانش ، بهبود مهارتها و تغییر رفتار کارآموز یا کارآموزان ، بسیار موثر باشد. در مطالعه مربوط باید موضوع با هدف آموزش همخوانی داشته و در یک زمینه مشترک میباشند.
۲۲- آموزش مکاتبه ای : Correspondence Study
در مواردی که شرکت کارآموز در کلاس به هر علتی امکان پذیر نباشد ، و یا بــــرگزاری دوره ای آموزشی در نقاطی از کشور عملی نباشد ، روش آموزش مکاتبه ای را جایگزین روش عادی و معمولی آموزش ( شرکت در کلاس یا لابراتوار یا کارگاه ) می نمایند . در این روش ، رابط بین کارآموز و مربی پست و نامه نگاری است .
این روش آموزش بسیار علمی و ارزان است و فقط کارآموز را از تجربه مستقیم و آموزش مبتنی بر عینیت محروم می نماید که این نقیصه بعضی اوقات با جمع آوری کارآموزان و برقراری دوره علمی کوتاه مدت رفع می گردد .
۲۳- روش تعلیم و تعلم :
روش تعلیم و تعلم عبارت است از تعلیم گرفتن از کسانی که می دانند و تعلم آنان که نمی دانند . بنا بر این استفاده از روش تعلیم و تعلم در آموزش و بهسازی نیروی انسانی عبارت است از یک استراتژی آموزشی جهت نشر دانش و آگاهی ، مهارت و ایجاد رفتار مطلوب در کل کارکنان یک سازمان و یا کل نیروهای انسانی موجود در جامعه .
روش تعلیم و تعلم وسیله خوبی برای نشر و توسعه آموزش بوده و دیگر اینکه چون تعلیم گیرندگان موظف خواهند بود که آموخته های خود را به دیگران انتفال دهند لذا توجه بیشتری به امر یادگیری خواهند نمود . و معمولاً چون در این روش از بحث و گفتگو ، مجادله ، ایفای نقشهای مخالف ، مطالعه مربوطه ، آموزش گروهی ، بررسی موردی و غیره استفاده میشود . این روش تعلیم و تربیت ضمن ارتقای میزان دانش و مهارت و ایجاد رفتار مطلوب می تواند در طرز تلقی نیروهای انسانی و ارزشهای آنان تاثیر بسزایی به جای گذارد . استفاده از این روش به لحاظ مزایا و محاسن بیشماری که دارد ، در بهبود و بازسازی سازمانی هم توصیه می گردد .
در جدول ۶-۲ مشخص گردیده است که هر یک از روشهای آموزش کارکنان برای چه اهداف و مقاصدی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
جدول شماره ۶-۲ روشها و فنون آموزش در ارتباط با اهداف قابل حصول

اهداف قابل حصول

روشها و فنون آموزش
دانش و آگاهی
رفتار

مهارت

طرز تلقی ها و ارزشها
بهبود و بازسازی سازمان

سرپرستی و مدیریت
فنی و حرفه ای
ایجاد انگیزه

روش سخنرانی
*

*

روش بحث گروهی
*
*
*

*
*
*
روش کنفرانس
*

*

*
*
*
روش سمینار
*

روش سمپوزیوم
*

گردش علمی( بازدید علمی)
*

*

تقسیم بندی گروهی
*
*

*
*
*
روش بررسی قضایای اداری
*
*

*

*
روش تحرک مغزی
*
*

*
*
روش شبیه سازی

*

*

*
*
بازیهای مدیریت

*

*
*
*
تمرینات داخل کازیه

*

*

روش ایفای نقش
*
*
*

*
*
*
آموزش حین خدمت(آموزش حین کار)

*
*

*
آموزش جواری یا دهلیزی

*

*
آموزش حساسیت

*
*

*
*
استفاده از میزگرد
*
*
*

*
*
*
روش سندیکا
*
*
*

*
*
*
بازگروپ(گروه مجادله)
*
*
*

*

*
گروه کار

*

*
روش نمایش و تشریح
*

*

*
روش نمایش و ارائه
*

*

*
روش آموزش چهار مرحله ای

*

*
مطالعه مربوط
*

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع دانه های روغنی، عملکرد اقتصادی، مصرف کنندگان، وضعیت مطلوب

*
*

آموزش مکاتبه ای
*

*
*

تعلیم و تعلم
*
*
*
*
*
*
*
حسین ابطحی ، آموزش و بهسازی منابع انسانی ، تهران ، مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی ، سازمان گسترش و توسازی صنایع ایران ، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۳ ، ص ۹۸.
۳-۹-۲- آموزش ضمن خدمت۱
اگر چه در بیشتر موارد افراد در هنگام ورود به سازمان آموزشهای رسمی و نظامداری را از طریق دانشگاهها و یا مؤسسات آموزش عمومی پشت سر گذاشته اند ولی به علت کلی بودن این نوع آموزشها و نیز ماهیت مشاغل که نوعاً متخصص و خبرگی ویژه ای را میطلبد ، در هنگام اشتغال افراد نیازمند گذراندن آموزشهای خاصی میباشند، به عبارت دیگر همگام با استخدام فرد در سازمان ، ماهیت مشاغل ، وظایفی که فرد باید در شغل مورد تصدی انجام دهد ، ابزارها و وسایل ضروری برای انجام کار ، روشهای انجام امور و … مستلزم آن است که افراد در باره نحوه انجام وظایف محوله آموزشهای ویژه ای را دریافت نمایند.
بنابر این آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن نوع آموزشی اطلاق میشود که عموماً پس از استخدام فرد در سازمان صورت میپذیرد. با توجه به این واقعیت ، تعاریف مختلفی از آموزش ضمن خدمت کارکنان ارائه شده است که در زیر برخی از آنها را ذکر میکنیم :
– جان اف.می در تعریف آموزش ضمن خدمت میگوید :
آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و مداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارتها و رفتارهایی که به رفاه آنها و سازمان محل خدمتشان کمک نماید. به این ترتیب هدف از آموزش ضمن خدمت ایجاد توانایی بیشتر تولید ، افزایش کارایی در شغل فعلی و کسب شرایط بهتر برای احراز مقامات بالاتر میباشد.
– پی یروگاتر آموزش ضمن خدمت را نوعی کوشش نظام دار تلقی میکنند که هدف اصلی آن عبارت است از هماهنگ و همسو کردن آرزوها ، علایق و نیازهای آتی افراد با نیازها و اهداف سازمان در قالب کارهایی است که از افراد انتظار میرود.
برخی دیگر آموزش ضمن خدمت را عبارت میدانند از بهبود بخشیدن فعالیتها وظایف افراد در ارتباط با شغل و حرفه تخصصی آنان که عمدتاً بمنظور افزایش دانش و مهارت و تغییر نگرشهای حرفه ای آنان صورت میپذیرد تا به وسیله آن افراد بتوانند به گونه ای مؤثر وظایفشان را به انجام رسانند.
همانطور که از تعاریف فوق الذکر میتوان نتیجه گرفت آموزش ضمن خدمت در حقیقت به آن نوع آموزش اطلاق میشود که :
۱- پس از استخدام فرد در یک مؤسسه یا سازمان صورت میپذیرد.
۲- هدف و منظور از این نوع آموزش آماده سازی افراد برای انجام بهینه وظایف و مسئولیتهای شغلی است.
۳- این نوع آموزشها عمدتاً در سه محور اساسی توسعه دانش، بهبود مهارتها و ایجاد یا تغییر نگرشها ارائه میشود.
۴- جهت گیری اصلی این آموزشها ، مشاغل و یا وظایف مورد تصدی است.
– دو نکته مهم که در اینجا شایان ذکر است آن است که اولاً باید میان دو مفهوم آموزش ضمن خدمت و توسعه یا پرورش کارکنان تفاوت قایل شویم. دلیل این امر آن است که از یک سو توسعه کارکنان مفهومی وسیع تر و فراگیرتر از آموزش ضمن خدمت است و عبارت است از هرگونه فعالیت یا کوشش نظامداری که هدف آن رشد و شکوفایی پرسنل باشد. در حالیکه آموزش ضمن خدمت مفهومی محدودتر است و در برگیرنده آن نوع آموزشهایی است که برای بهبود عملکرد پرسنل و در نتیجه افزایش کارایی سازمان ارائه میگردد. بنابر این برنامه های توسعه یا پرورش کارکنان مشتمل بر برنامه های آموزش ضمن خدمت است اما آموزش ضمن خدمت تنها زیر مجموعه ای از برنامه توسعه کارکنان است.
از دیگر سو تفاوت دیگری نیز بین توسعه یا پرورش کارکنان و آموزش ضمن خدمت کارکنان وجود دارد. توسعه کارکنان دارای هدف بالندگی و رشد نیروی انسانی از طرق مختلف(از جمله آموزش ضمن خدمت) میباشد بنابراین توسعه کارکنان ، رشد – محور است اما هدف از آموزش ضمن خدمت کارکنان بهبود عملکرد کارکنان و سازمان از طریق رفع کاستی ها و نواقص موجود در عملکرد آنان میباشد . بنابر این آموزش ضمن خدمت عموماً مسئله – محور یا مشکل – محور است . بدین معنا که با شناسایی مسائل و مشکلات موجود در عملکرد افراد و در راستای انجام وظایف محوله ، آموزشهای خاصی به افراد ارائه میشود تا نقائص موجود برطرف گردد. با اینهمه باید خاطر نشان شود که توسعه کارکنان بدون آموزش ضمن خدمت امکانپذیر نمیباشد.
به همین سان آموزش ضمن خدمت با آموزش حین اشتغال یا آموزش ضمن کار تفاوت دارد. آموزش ضمن خدمت مفهومی وسیعتر از آموزش ضمن کار میباشد و به کلیه آموزشهایی که افراد در طول دوران خدمت در سازمان و حتی در برداشت گسترده تر برای دوران بازنشستگی طی مینمایند اطلاق میگردد. در حالیکه آموزش حین اشتغال یا آموزش ضمن کار به آندسته از آموزشهایی اطلاق میشود که فرد ضمن انجام کار معین ، با روشها و فنون انجام آن کار آشنا میگردد. به عبارت دیگر آموزش ضمن کار یکی از روشهای آموزش ضمن خدمت است که دارای ماهیت عملی و کاربردی است.

۱۰-۲- اجرا و ارزشیابی :
آخرین مرحله از فرآیند آموزش کارکنان اجرا و ارزشیابی میباشد که به ترتیب به تشریح آنها میپردازیم.
۱-۱۰-۲- روش اجرای دوره
منظور از

دیدگاهتان را بنویسید