No category

پایان نامه با موضوع استان گلستان، طرح پژوهش، جوجه گوشتی، فرایند پژوهش

دانلود پایان نامه

آنزیم در جیره های حاوی دانه کلزا و آفتابگردان بطور مجزا مطالعه کردند. آنها نشان دادند که استفاده از آنزیم، سبب کاهش تجمع پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای (N.S.P) در قسمت ژژنوم روده شده است. ولی به تا?ثیر آن بر روی رشد پرنده گزارشی نکردند.

فصل سوم

فرایند پژوهش

۳-۱- شرایط و محل اجرای طرح
طرح پژوهشی حاضر در واحد مرغداری دانشگاه گنبد کاووس( استان گلستان) در نیمه دوم تابستان سال ۱۳۹۲ به اجرا در آمد. به منظور تحقیق از تعداد ۳۶ پن(واحد آزمایشی) که دارای ابعاد ۵/۱×۱ متر مربع استفاده شد. در هر قفس از آبخوری زنگوله ای و دانخوری سطلی استفاده گردید. برای پوشش بستر نیز از پوشال(تراشه چوب) به ارتفاع ۱۰ سانتی متر برای هر پن استفاده شد. دما، تهویه و رطوبت طبق شرایط مورد نیاز رعایت گردید. روشنایی نیز ۲۴ ساعته در سالن اعمال گردید.
تعداد ۴۶۸ قطعه جوجه گوشتی یکروزه نژاد کاب۱ از کارخانه جوجه کشی زرین ماکیان گلستان واقع در شهرستان کردکوی استان گلستان خریداری و پس از ورود به سالن، بصورت مخلوط دو جنس نر و ماده و بطور کاملاً تصادفی در بین پن ها تقسیم گردیدند. در ابتدا مخلوطی از آب به همراه شکر و مولتی ویتامین به مدت یک ساعت در اختیار جوجه ها قرار داده شد و بعد از آن مصرف دان آغاز گردید. برنامه واکسیناسیون نیز طبق جدول زیر اعمال شد:

جدول شماره ۳-۱- برنامه واکسیناسیون در طول دوره پرورش
نوع واکسن نحوه استفاده روز واکسیناسیون
نیوکاسل، آنفولانزا، گامبورو تزریقی ششم
نیوکاسل، برونشیت قطره چشمی ششم
نیوکاسل آشامیدنی سیزدهم
گامبورو آشامیدنی هجدهم
نیوکاسل آشامیدنی بیستم

لازم به ذکر است که پیش از هر واکسن آشامیدنی حدود ۲ ساعت به گله تشنگی داده می شد و بعد از هر واکسیناسیون آب حاوی مولتی ویتامین در اختیار جوجه ها قرار می گرفت.

Cobb-1
۳-۲- تیمارها، تکرارها و واحدهای آزمایشی
این طرح پژوهشی به صورت آزمایشات فاکتوریل ۳×۲×۲ (۳ سطح دانه کلزا×۲ سطح فرآیند اکسترود× ۲ سطح آنزیم چند گانه)، با ۳۶ واحد آزمایشی شامل ۴۶۸ قطعه جوجه گوشتی نژاد کاب ۵۰۰ ( ۱۲ تیمار و ۳ تکرار و ۱۳ قطعه جوجه در هر تکرار) و در قالب طرح کاملاً تصادفی۱(CRD) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل ۳ سطح دانه کلزای خام و یا اکسترود شده جایگزین کنجاله سویا(۵ ، ۱۰ و ۱۵درصد جایگزینی) و دو سطح آنزیم چند گانه(۰ و ۲۵۰ گرم در تن طبق دستور کارخانه سازنده) بودند. تنظیم جیره بر اساس احتیاجات جوجه های گوشتی (NRC، ۱۹۹۴) و با کمک نرم افزار UFFDA انجام گرفت. جیره های آزمایشی بصورت مش و با آسیاب چکشی و میکسر عمودی تهیه شدند. طول دوره پرورش طبق استاندارد ارائه شده شرکت کاب به ۳ دوره آغازین(۱۰-۱ روزگی)، رشد(۲۵-۱۱ روزگی) و پایانی(۴۲-۲۶ روزگی) تقسیم شدند.
تیمارهای آزمایشی مورد استفاده در طرح در جدول زیر آمده است:

جدول ۳-۲- تیمارهای آزمایشی
نام تیمار

سطح جایگزینی دانه کلزا با کنجاله سویا(درصد)
سطح مورد استفاده آنزیم چند گانه
(گرم در تن)

خام
اکسترود

۵N+
۵N-
۵E+
۵E-
۱۰N+
۱۰N-
۱۰E+
۱۰E-
۱۵N+
۱۵N-
۱۵E+
۱۵E-
۵
۵
۰
۰
۱۰
۱۰
۰
۰
۱۵
۱۵
۰
۰
۰
۰
۵
۵
۰
۰
۱۰
۱۰
۰
۰
۱۵
۱۵
۲۵۰
۰
۲۵۰
۰
۲۵۰
۰
۲۵۰
۰
۲۵۰
۰
۲۵۰
۰

Completely Randomized Design-1

۳-۳- مشخصات و ترکیب جیره های مورد استفاده
۳-۳- ۱ – مشخصات و ترکیب جیره مورد استفاده در پیشدان در جداول زیر نشان داده شده است.
جدول ۳-۳- ۱ – اقلام خوراکی و مواد مغذی مورد استفاده در تیمارهای آزمایشی در مرحله پیشدان
اقلام خوراکی
تیمارها*

۵E+
۵E-
۵N+
۵N-
۱۰E+
۱۰E-
۱۰N+
۱۰N-
۱۵E+
۱۵E-
۱۵N+
۱۵N-
ذرت
۵۸/۳۵
۵۸/۳۵
۵۸/۳۵
۵۸/۳۵
۰۰/۳۴
۰۰/۳۴
۰۰/۳۴
۰۰/۳۴
۴۳/۳۲
۴۳/۳۲
۴۳/۳۲
۴۳/۳۲
گلوتن ذرت
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
کنجاله سویا
۰۲/۳۳
۰۲/۳۳
۰۲/۳۳
۰۲/۳۳
۲۳/۳۱
۲۳/۳۱
۲۳/۳۱
۲۳/۳۱
۴۴/۲۹
۴۴/۲۹
۴۴/۲۹
۴۴/۲۹
گندم
۱۵
۱۵
۱۵
۱۵
۱۵
۱۵
۱۵
۱۵
۱۵
۱۵
۱۵
۱۵
کانولای خام
۰
۰
۵
۵
۰
۰
۱۰
۱۰
۰
۰
۱۵
۱۵
کانولای اکسترود
۵
۵
۰
۰
۱۰
۱۰
۰
۰
۱۵
۱۵
۰
۰
روغن سویا
۷۰/۴
۷۰/۴
۷۰/۴
۷۰/۴
۱۶/۳
۱۶/۳
۱۶/۳
۱۶/۳
۶۲/۱
۶۲/۱
۶۲/۱
۶۲/۱
دی کلسیم فسفات
۹۲/۱
۹۲/۱
۹۲/۱
۹۲/۱
۹۰/۱
۹۰/۱
۹۰/۱
۹۰/۱
۸۸/۱
۸۸/۱
۸۸/۱
۸۸/۱
کربنات کلسیم
۲۷/۱
۲۷/۱
۲۷/۱
۲۷/۱
۲۳/۱
۲۳/۱
۲۳/۱
۲۳/۱
۲۰/۱
۲۰/۱
۲۰/۱
۲۰/۱
نمک طعام
۴۹۰/۰
۴۹۰/۰
۴۹۰/۰
۴۹۰/۰
۴۸۰/۰
۴۸۰/۰
۴۸۰/۰
۴۸۰/۰
۴۸۰/۰
۴۸۰/۰
۴۸۰/۰
۴۸۰/۰
مکمل گوشتی
۵۰۰/۰
۵۰۰/۰
۵۰۰/۰
۵۰۰/۰
۵۰۰/۰
۵۰۰/۰
۵۰۰/۰
۵۰۰/۰
۵۰۰/۰
۵۰۰/۰
۵۰۰/۰
۵۰۰/۰
دی ال متیونین
۲۲۸/۰
۲۲۸/۰
۲۲۸/۰
۲۲۸/۰
۲۱۲/۰
۲۱۲/۰
۲۱۲/۰
۲۱۲/۰
۱۹۶/۰
۱۹۶/۰
۱۹۶/۰
۱۹۶/۰
ال – لیزین
۱۴۹/۰
۱۴۹/۰
۱۴۹/۰
۱۴۹/۰
۱۴۲/۰
۱۴۲/۰
۱۴۲/۰
۱۴۲/۰
۱۳۴/۰
۱۳۴/۰
۱۳۴/۰
۱۳۴/۰
ال – ترئونین
۰۱۶/۰
۰۱۶/۰
۰۱۶/۰
۰۱۶/۰
۰۰۵/۰
۰۰۵/۰
۰۰۵/۰
۰۰۵/۰
۰
۰
۰
۰
مکمل ویتامین D3
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
خاک اره
۰
۰۲۵/۰
۰
۰۲۵/۰
۰
۰۲۵/۰
۰
۰۲۵/۰
۰
۰۲۵/۰
۰
۰۲۵/۰
آنتی کوکسیدیوز
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
**آنزیم چند گانه
۰۲۵/۰
۰
۰۲۵/۰
۰
۰۲۵/۰
۰
۰۲۵/۰
۰
۰۲۵/۰
۰
۰۲۵/۰
۰
جمع(کیلوگرم)
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   با شهر جنگلی چین آشنا شید

ادامه جدول جدول ۳-۳- ۱
مواد مغذی
۵E+
۵E-
۵N+
۵N-
۱۰E+
۱۰E-
۱۰N+
۱۰N-
۱۵E+
۱۵E-
۱۵N+
۱۵N-
انرژی قابل متابولیسم (Kcal/kg)
۳۱۰۰
۳۱۰۰
۳۱۰۰
۳۱۰۰
۳۱۰۰
۳۱۰۰
۳۱۰۰
۳۱۰۰
۳۱۰۰
۳۱۰۰
۳۱۰۰
۳۱۰۰
پروتئین خام
۷۹/۲۱
۷۹/۲۱
۷۹/۲۱
۷۹/۲۱
۷۹/۲۱
۷۹/۲۱
۷۹/۲۱
۷۹/۲۱
۷۹/۲۱
۷۹/۲۱
۷۹/۲۱
۷۹/۲۱
کلسیم
۰۴/۱
۰۴/۱
۰۴/۱
۰۴/۱
۰۴/۱
۰۴/۱
۰۴/۱
۰۴/۱
۰۴/۱
۰۴/۱
۰۴/۱
۰۴/۱
فسفر قابل دسترس
۵۲/۰
۵۲/۰
۵۲/۰
۵۲/۰
۵۲/۰
۵۲/۰
۵۲/۰
۵۲/۰
۵۲/۰
۵۲/۰
۵۲/۰
۵۲/۰
لیزین
۲۴/۱
۲۴/۱
۲۴/۱
۲۴/۱
۲۴/۱
۲۴/۱
۲۴/۱
۲۴/۱
۲۴/۱
۲۴/۱
۲۴/۱
۲۴/۱
متیونین+ سیستین
۹۲/۰
۹۲/۰
۹۲/۰
۹۲/۰
۹۲/۰
۹۲/۰
۹۲/۰
۹۲/۰
۹۲/۰
۹۲/۰
۹۲/۰
۹۲/۰
ترئونین
۸۲/۰
۸۲/۰
۸۲/۰
۸۲/۰
۸۲/۰
۸۲/۰
۸۲/۰
۸۲/۰
۸۲/۰
۸۲/۰
۸۲/۰
۸۲/۰
***قیمت(ریال/کیلوگرم)
۱۵,۴۵۸
۱۵,۳۶۸
۱۵,۴۵۸
۱۵,۳۶۸
۱۵,۳۰۸
۱۵,۲۱۸
۱۵,۳۰۸
۱۵,۲۱۸
۱۵,۱۶۴
۱۵,۰۷۴
۱۵,۱۶۴
۱۵,۰۷۴

* تیمارها شامل : )۵E+5 درصد دانه کانولای اکسترود و ۲۵۰ گرم در تن آنزیم چند گانه)؛ ۵E-(5 درصد دانه کانولای اکسترود و ۰ گرم در تن آنزیم چند گانه)؛ ۵N+(5 درصد دانه کانولای خام و ۲۵۰ گرم در تن آنزیم چند گانه)؛ ۵N-(5 درصد دانه کانولای خام و ۰ گرم در تن آنزیم چند گانه)؛ ۱۰E+(10 درصد دانه کانولای اکسترود و ۲۵۰ گرم در تن آنزیم چند گانه)؛ ۱۰E-(10 درصد دانه کانولای اکسترود و ۰ گرم در تن آنزیم چند گانه)؛ ۱۰N+(10 درصد دانه کانولای خام و ۲۵۰ گرم در تن آنزیم چند گانه)؛ ۱۰N-(10 درصد دانه کانولای اکسترود و ۰ گرم در تن آنزیم چند گانه)؛ ۱۵E+(15 درصد دانه کانولای اکسترود و ۲۵۰ گرم در تن آنزیم چند گانه)؛ ۱۵E-(15 درصد دانه کانولای اکسترود و ۰ گرم در تن آنزیم چند گانه)؛ ۱۵N+(15 درصد دانه کانولای خام و ۲۵۰ گرم در تن آنزیم چند گانه)؛ ۱۵N-(15 درصد دانه کانولای خام و ۰ گرم در تن آنزیم چند گانه)
**آنزیم چند گانه مورد استفاده در جیره دارای ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد در کیلوگرم فیتاز، ۲,۰۰۰,۰۰۰ در کیلوگرم لیپاز، ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد در کیلوگرم زایلاناز، ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد در کیلوگرم بتا گلوکاناز،۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد در کیلوگرم سلولاز کمپلکس، ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد در کیلوگرم آلفا آمیلاز،۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد در کیلوگرم پروتئاز می باشد.
***قیمت های اقلام خوراکی براساس نرخ شهریور ماه سال ۱۳۹۲ و بر مبنای ریال بر کیلوگرم به قرار زیر بوده است: ذرت= ۱۱۰۰۰ گلوتن ذرت= ۳۰۰۰۰ کنجاله سویا= ۱۶۹۰۰ گندم= ۷۷۰۰ کانولاخام= ۱۷۰۰۰ کانولا پرچرب= ۲۰۰۰۰ روغن سویا= ۴۰۳۰۰ دی کلسیم فسفات= ۲۰۰۰۰ کربنات کلسیم= ۶۷۰ نمک طعام= ۷۵۰ مکمل گوشتی= ۳۵۰۰۰ دی ال متیونین= ۱۷۰۰۰۰ ال – لیزین= ۷۱۶۰۰ ال – ترئونین= ۱۳۷۰۰۰ مکمل ویتامین D3= 15300 آنتی کوکسیدیوز= ۱۱۷۰۰۰ آنزیم چند گانه = ۳۶۰۰۰۰

۳-۳- ۲ – مشخصات و ترکیب جیره مورد استفاده درمیاندان در جداول زیر نشان داده شده است.
جدول ۳-۳- ۲ – اقلام خوراکی و مواد مغذی مورد استفاده در تیمارهای آزمایشی در مرحله میاندان
اقلام خوراکی
تیمارها*

۵E+
۵E-
۵N+
۵N-
۱۰E+
۱۰E-
۱۰N+
۱۰N-
۱۵E+
۱۵E-
۱۵N+
۱۵N-
ذرت
۸۱/۳۶
۸۱/۳۶
۸۱/۳۶
۸۱/۳۶
۲۵/۳۵
۲۵/۳۵
۲۵/۳۵
۲۵/۳۵
۶۷/۲۳
۶۷/۲۳
۶۷/۲۳
۶۷/۲۳
گلوتن ذرت
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
کنجاله سویا
۸۱/۲۸
۸۱/۲۸
۸۱/۲۸
۸۱/۲۸
۰۰/۲۷
۰۰/۲۷
۰۰/۲۷
۰۰/۲۷
۲۱/۲۵
۲۱/۲۵
۲۱/۲۵
۲۱/۲۵
گندم
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
کانولای خام
۰
۰
۵
۵
۰
۰
۱۰
۱۰
۰
۰
۱۵
۱۵
کانولای اکسترود
۵
۵
۰
۰
۱۰
۱۰
۰
۰
۱۵
۱۵
۰
۰
روغن سویا
۹۴/۴
۹۴/۴
۹۴/۴
۹۴/۴
۴۰/۳
۴۰/۳
۴۰/۳
۴۰/۳
۸۵/۱
۸۵/۱
۸۵/۱
۸۵/۱
دی کلسیم فسفات
۷۸/۱
۷۸/۱
۷۸/۱
۷۸/۱
۷۶/۱
۷۶/۱
۷۶/۱
۷۶/۱
۷۴/۱
۷۴/۱
۷۴/۱
۷۴/۱
کربنات کلسیم
۲۲/۱
۲۲/۱
۲۲/۱
۲۲/۱
۱۸/۱
۱۸/۱
۱۸/۱
۱۸/۱
۱۵/۱
۱۵/۱
۱۵/۱
۱۵/۱
نمک طعام
۳۷/۰
۳۷/۰
۳۷/۰
۳۷/۰
۳۷/۰
۳۷/۰
۳۷/۰
۳۷/۰
۳۷/۰
۳۷/۰
۳۷/۰
۳۷/۰
مکمل گوشتی
۵/۰
۵/۰
۵/۰
۵/۰
۵/۰
۵/۰
۵/۰
۵/۰
۵/۰
۵/۰
۵/۰
۵/۰
دی ال متیونین
۲۵۳/۰
۲۵۳/۰
۲۵۳/۰
۲۵۳/۰
۲۴/۰
۲۴/۰
۲۴/۰
۲۴/۰
۲۲/۰
۲۲/۰
۲۲/۰
۲۲/۰
ال

دیدگاهتان را بنویسید