No category

پایان نامه با موضوع اطلاعات مربوط، رژیم غذایی

دانلود پایان نامه

ا

۵
۶۲/۲۳۴
a37/1022
a87/1768
a67/2368
۱۰
۳۳/۲۲۷
a92/1020
a65/1792
a64/2368
۱۵
۴۷/۲۳۲
b83/979
b33/1692
b41/2209
SEM*
۹۶/۲
۷۲/۱۲
۴۷/۲۲
۴۸/۳۰
P
۲۲/۰
۰۵/۰
۰۱/۰
۰۰/۰
فرآیند

اکسترود
۱۶/۲۲۹
۷۱/۱۰۲۰
۶۶/۱۷۷۶
۲۲/۲۳۳۰
خام
۷۹/۲۳۳
۷۰/۹۹۴
۹۰/۱۷۲۳
۵۹/۲۲۶۷
SEM*
۴۱/۲
۳۹/۱۰
۳۵/۱۸
۸۹/۲۴
P
۱۹/۰
۰۹/۰
۰۵۳/۰
۰۹/۰

آنزیم چند گانه

بدون آنزیم
۴۲/۲۳۰
۹۲/۹۹۲
۱۸/۱۷۳۱
۵۳/۲۲۷۳
با آنزیم
۵۲/۲۳۲
۴۹/۱۰۲۲
۳۸/۱۷۶۸
۲۸/۲۳۲۴
SEM*
۴۱/۲
۳۹/۱۰
۳۵/۱۸
۸۹/۲۴
P
۵۴/۰
۰۶/۰
۱۵/۰
۱۶/۰
در هر ستون? اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند? با هم اختلاف معنی دار دارند(۰۵/۰p)
خطای معیار میانگین: SEM*

جدول ۴-۲-۲ اثرات متقابل سطح دانه کلزا، فرآیند و مکمل آنزیم چند گانه بر وزن زنده جوجه‎های گوشتی

وزن زنده
سطح دانه کلزا× فرآیند
۱۰
۲۵
۳۵
۴۲
۵
اکسترود
۳۶/۲۲۹
۶۶/۱۰۱۹
۷۲/۱۷۸۲
۴۸/۲۳۴۰

خام
۸۷/۲۳۹
۰۸/۱۰۲۵
۰۲/۱۷۴۹
۸۶/۲۲۹۶
۱۰
اکسترود
۵۶/۲۲۵
۴۰/۱۰۲۸
۷۵/۱۸۱۱
۷۰/۲۳۷۹

خام
۱۰/۲۲۹
۴۴/۱۰۱۳
۵۵/۱۷۷۴
۵۸/۲۳۵۷
۱۵
اکسترود
۵۶/۲۳۲
۰۸/۱۰۱۴
۵۱/۱۷۳۵
۴۹/۲۲۷۰

خام
۳۸/۲۳۲
۵۸/۹۴۵
۱۴/۱۶۴۹
۳۴/۲۱۴۸
SEM
۱۸/۴
۹۹/۱۷
۷۷/۳۱
۱۰/۴۳
P
۴۴/۰
۱۳/۰
۶۶/۰
۴۸/۰
سطح دانه کلزا× آنزیم
۱۰
۲۵
۳۵
۴۲
۵
بدون آنزیم
۰۴/۲۳۴
۲۰/۱۰۰۸
۵۸/۱۷۴۵
۵۴/۲۲۹۶

آنزیم
۱۹/۲۳۵
۵۳/۱۰۳۶
۱۶/۱۷۸۶
۸۰/۲۳۴۰
۱۰
بدون آنزیم
۲۷/۲۲۴
۵۵/۱۰۰۲
۳۵/۱۷۶۱
۶۱/۲۳۰۷

آنزیم
۳۹/۲۳۰
۲۸/۱۰۳۹
۹۵/۱۸۲۳
۶۷/۲۴۲۹
۱۵
بدون آنزیم
۹۶/۲۳۲
۰۰/۹۶۸
۶۱/۱۶۸۶
۴۵/۲۲۱۶

آنزیم
۹۹/۲۳۱
۶۶/۹۹۱
۰۴/۱۶۹۸
۳۷/۲۲۰۲
SEM
۱۸/۴
۹۹/۱۷
۷۷/۳۱
۱۰/۴۳
P
۶۹/۰
۹۴/۰
۷۲/۰
۳۰/۰
فرآیند× آنزیم
۱۰
۲۵
۳۵
۴۲
اکسترود
بدون آنزیم
۵۲/۲۲۴
۴۹/۱۰۰۸
۳۲/۱۷۶۵
۹۲/۲۳۱۸

آنزیم
۸۰/۲۳۳
۹۴/۱۰۳۲
۰۰/۱۷۸۸
۵۳/۲۳۴۱
خام
بدون آنزیم
۳۳/۲۳۶
۳۵/۹۷۷
۰۴/۱۶۹۷
۱۵/۲۲۲۸

آنزیم
۲۴/۲۳۱
۰۴/۱۰۱۲
۷۶/۱۷۵۰
۰۳/۲۳۰۷
SEM
۴۱/۳
۶۹/۱۴
۹۴/۲۵
۱۹/۳۵
P
۰۵/۰
۷۳/۰
۵۶/۰
۴۳/۰

ادامه جدول ۴-۲-۲
سطح دانه کلزا×فرآیند×آنزیم
۱۰
۲۵
۳۵
۴۲
۵
اکسترود
بدون آنزیم
۹۷/۲۲۳
۴۱/۹۹۶
۶۹/۱۷۳۵
۰۰/۲۲۹۰

آنزیم
۷۴/۲۳۴
۹۱/۱۰۴۲
۷۵/۱۸۲۶
۹۶/۲۳۹۰

خام
بدون آنزیم
۱۰/۲۴۴
۹۹/۱۰۱۹
۴۷/۱۷۵۲
۰۸/۲۳۰۳

آنزیم
۶۴/۲۳۵
۱۶/۱۰۳۰
۵۷/۱۷۴۵
۶۴/۲۲۹۰
۱۰
اکسترود
بدون آنزیم
۴۷/۲۲۰
۶۸/۱۰۱۲
۶۴/۱۷۷۹
۴۴/۲۳۳۱

آنزیم
۶۴/۲۳۰
۱۱/۱۰۴۴
۸۷/۱۸۴۳
۹۵/۲۴۲۷

خام
بدون آنزیم
۰۸/۲۲۸
۴۳/۹۹۲
۰۶/۱۷۴۳
۷۷/۲۲۸۳

آنزیم
۱۳/۲۳۰
۴۴/۱۰۳۴
۰۳/۱۸۰۴
۳۹/۲۴۳۱
۱۵
اکسترود
بدون آنزیم
۱۰/۲۲۹
۳۷/۱۰۱۶
۶۴/۱۷۷۷
۳۰/۲۳۳۵

آنزیم
۰۳/۲۳۶
۸۰/۱۰۱۱
۳۹/۱۶۹۳
۶۷/۲۲۰۵

خام
بدون آنزیم
۸۲/۲۳۶
۶۴/۹۱۹
۵۹/۱۵۹۵
۶۱/۲۰۹۷

آنزیم
۹۵/۲۲۷
۵۲/۹۷۱
۶۹/۱۷۰۲
۰۴/۲۱۹۹
SEM
۹۱/۵
۴۴/۲۵
۹۳/۴۴
۹۶/۶۰
P
۸۰/۰
۴۶/۰
۰۹/۰
۱۶/۰
در هر ستون، اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند، با هم اختلاف معنی‏دار دارند (۰۵/۰p).
خطای معیار میانگین: SEM*

۴ – ۳ – افزایش وزن
اطلاعات مربوط به اثر تیمارها بر افزایش وزن به تفکیک دوره در جدول (۴-۳-۱ و ۴-۳-۲) گزارش شده است. همانطور که در جدول ۴-۳-۱ مشاهده می شود اثرات اصلی سطح دانه کلزا? فرآیند و استفاده از آنزیم چندگانه سبب افزایش وزن زنده شده است. سطوح مختلف جایگزینی دانه کلزا با کنجاله سویا از سن ۱۱ روزگی به بعد بطور معنی داری باعث افزایش وزن زنده شده است(۰۵/۰p). بطوری که این افزایش وزن در سطح ۱۰ درصد بیشرین افزایش وزن را نشان داده است. فرآیند اکسترود نیز از سن ۱۱ تا ۳۵ روزگی بطور معنی داری سبب افزایش وزن شده است(۰۵/۰p). استفاده از آنزیم چندگانه سبب بهبود در افزایش وزن گردید ولی این بهبود معنی دار نبود(۰۵/۰p).اثرات متقابل تیمارها بر افزایش وزن در هیچ یک از دوره های آزمایشی اختلاف معنی داری را نشان نداد(۰۵/۰p).
خواجعلی و فرجی نافچی (۱۳۹۲) گزارش کردند که کاهش معنی داری(۰۵/۰p) در افزایش وزن جوجه های تغذیه شده با کنجاله کلزا نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید. آنها دلیل کاهش در افزایش وزن جوجه های گوشتی تغذیه شده با کنجاله کلزا را به وجود فیبر بالاتر در کنجاله کلزا نسبت به کنجاله سویا و به حضور گلوکوزینولات موجود در کنجاله کلزا نسبت دادند. منگ و دوستان (۲۰۰۶) گزارش کردند که استفاده از مکمل آنزیم کربوهیدراز در جیره غذایی خروسهای بالغی که از دانه پرچرب کلزا استفاده کرده بودند به دلیل افزایش در قابلیت انرژی زایی کلزا، سبب افزایش در رشد آنها شده است. استفاده از تکنولوژی آنزیم سبب افزایش انرژی زایی کلزا از ۶۴۲/۳ کیلوکالری بر گرم به ۷۸۳/۴ کیلوکالری بر گرم شده است. کوچر و دوستان (۲۰۰۰) اثر آنزیم بر روی انرژی زایی کنجاله کلزا و آفتابگردان را به طور مجزا مطالعه کردند. آنها گزارش کردند که استفاده از آنزیم در رژیم غذایی حاوی کنجاله کلزا و آفتابگردان سبب کاهش تجمع پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در بخش میانی روده شده است. آنها به طور مشخص گزارشی را مبنی بر افزایش وزن جوجه ها در اثر استفاده از آنزیم درجیره غذایی حاوی کنجاله کلزا و آفتابگردان گزارش نکردند. اندرسون و همکاران (۱۹۹۲) گزارش کردند که فرآیند اکسترود دانه کلزا در ۱۲۱ درجه سانتیگراد با افزایش مدت زمان فرآیند (۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۶۰ و ۹۰ دقیقه) افزایش وزن جوجه ها بطور خطی کاهش یافت. آنها دلیل کاهس رشد را به دلیل از بین رفتن لیزین در اثر افزایش مدت زمان فرآوری عنوان کردند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوع آبهای زیرزمینی

جدول ۴-۳-۱ اثرات اصلی سطح دانه کلزا? فرآیند اکسترود و مکمل آنزیم چند گانه بر افزایش وزن جوجه‎های گوشتی
افزایش وزن(گرم)
روز
۱۰-۱
۲۵-۱۱
۴۲-۲۶
۲۵-۱
۳۵-۱
۴۲-۱
سطح کلزا

۵
۶۲/۱۹۱
a75/787
a30/1296
a22/977
a72/1720
a17/2273
۱۰
۰۳/۱۸۴
a59/793
a72/1347
a10/974
a83/1745
a82/2321
۱۵
۱۸/۱۸۹
b36/747
b58/1229
b56/933
b05/1646
b71/2162
SEM*
۸۹/۲
۷۲/۱۲
۸۴/۲۰
۸۱/۱۲
۳۳/۲۲
۳۶/۳۰
P
۱۹/۰
۰۳/۰
۰۰/۰
۰۴/۰
۰۱/۰
۰۰/۰
فرآیند

اکسترود
۹۶/۱۸۵
a55/791
۵۱/۱۳۰۹
۶۰/۹۷۵
a66/1776
۱۱/۲۲۸۵
خام
۵۹/۱۹۰
b91/760
۸۹/۱۲۷۲
۶۵/۹۴۷
b90/1723
۰۳/۲۲۲۰
SEM*
۳۶/۲
۳۹/۱۰
۰۲/۱۷
۴۶/۱۰
۲۴/۱۸
۷۹/۲۴
P
۱۸/۰
۰۵/۰
۱۴/۰
۰۷/۰
۰۴/۰
۰۸/۰
آنزیم چند گانه

بدون آنزیم
۰۳/۱۸۷
۵۰/۷۶۲
۶۱/۱۲۸۰
۷۱/۹۴۶
۹۷/۱۶۸۴
۰۸/۲۲۲۷
با آنزیم
۵۲/۱۸۹
۹۷/۷۸۹
۷۹/۱۳۰۱
۵۵/۹۷۶
۴۴/۱۷۲۳
۰۵/۲۲۷۸
SEM*
۳۶/۲
۳۹/۱۰
۰۲/۱۷
۴۶/۱۰
۲۴/۱۸
۷۹/۲۴
P
۴۷/۰
۰۷/۰
۳۹/۰
۰۶/۰
۱۵/۰
۱۶/۰
در هر ستون? اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند? با هم اختلاف معنی دار دارند(۰۵/۰p)
خطای معیار میانگین: SEM*

جدول ۴-۳-۲ اثرات متقابل سطح دانه کلزا، فرآیند و مکمل آنزیم چند گانه بر افزایش وزن جوجه‎های گوشتی

افزایش وزن
سطح دانه کلزا× فرآیند
۱۰-۱
۲۵-۱
۳۵-۱
۴۲-۱
۲۵-۱۱
۴۲- ۲۶
۵
اکسترود
۳۶/۱۸۶
۴۶/۹۷۵
۵۳/۱۷۳۸
۲۹/۲۲۹۶
۳۰/۷۹۰
۸۲/۱۳۲۰

خام
۸۷/۱۹۶
۹۸/۹۷۸
۹۲/۱۷۰۲
۵۹/۲۲۵۰
۲۱/۷۸۵
۷۸/۱۲۷۱
۱۰
اکسترود
۹۶/۱۸۱
۴۵/۹۸۱
۸۱/۱۷۶۴
۷۶/۲۳۳۲
۸۴/۸۰۲
۳۰/۱۳۵۱

خام
۱۰/۱۸۶
۷۵/۹۶۶
۸۵/۱۷۲۶
۸۹/۲۳۱۰
۳۳/۷۸۴
۱۴/۱۳۴۴
۱۵
اکسترود
۵۶/۱۸۹
۸۹/۹۶۹
۳۲/۱۶۹۱
۲۹/۲۲۲۶
۵۲/۷۸۱
۴۱/۱۲۵۶

خام
۷۹/۱۸۸
۲۳/۸۹۷
۷۹/۱۶۰۰
۱۴/۲۰۹۹
۲۰/۷۱۳
۷۵/۱۲۰۲
SEM
۰۹/۴
۱۲/۱۸
۵۹/۳۱
۹۴/۴۲
۹۹/۱۷
۴۸/۲۹
P
۴۰/۰
۱۱/۰
۶۲/۰
۴۵/۰
۲۰/۰
۶۹/۰
سطح دانه کلزا× آنزیم
۱۰-۱
۲۵-۱
۳۵-۱
۴۲-۱
۲۵-۱۱
۴۲- ۲۶
۵
بدون آنزیم
۰۴/۱۹۱
۷۰/۹۶۲
۰۸/۱۷۰۰
۳۴/۲۲۵۰
۱۶/۷۷۴
۳۴/۱۲۸۸

آنزیم
۱۹/۱۹۲
۷۴/۹۹۱
۳۷/۱۷۴۱
۰۱/۲۲۹۶
۳۴/۸۰۱
۲۷/۱۳۰۴
۱۰
بدون آنزیم
۶۸/۱۸۰
۹۱/۹۵۴
۷۰/۱۷۱۳
۹۶/۲۲۵۹
۲۸/۷۷۸
۰۶/۱۳۰۵

آنزیم
۳۹/۱۸۷
۲۹/۹۹۳
۹۶/۱۷۷۷
۶۸/۲۳۸۳
۸۹/۸۰۸
۳۹/۱۳۹۰
۱۵
بدون آنزیم
۳۶/۱۸۹
۵۱/۹۲۲
۱۲/۱۶۴۱
۹۶/۲۱۷۰
۰۵/۷۳۵
۴۵/۱۲۴۸

آنزیم
۹۹/۱۸۸
۶۱/۹۴۴
۹۹/۱۶۵۰
۴۷/۲۱۵۴
۶۷/۷۵۹
۷۱/۱۲۱۰
SEM
۰۹/۴
۱۲/۱۸
۵۹/۳۱
۹۴/۴۲
۹۹/۱۷
۴۸/۲۹
P
۶۷/۰
۹۰/۰
۶۹/۰
۲۸/۰
۹۹/۰
۱۳/۰
فرآیند× آنزیم
۱۰-۱
۲۵-۱
۳۵-۱
۴۲-۱
۲۵-۱۱
۴۲- ۲۶
اکسترود
بدون آنزیم
۱۲/۱۸۱
۸۶/۹۶۲
۶۹/۱۷۱۹
۲۹/۲۲۷۳
۹۷/۷۸۳
۴۳/۱۳۱۰

آنزیم
۸۰/۱۹۰
۳۵/۹۸۸
۴۱/۱۷۴۳
۹۴/۲۲۹۶
۱۴/۷۹۹
۵۹/۱۳۰۸
خام
بدون آنزیم
۹۳/۱۹۲
۵۵/۹۳۰
۲۴/۱۶۵۰
۸۸/۲۱۸۰
۰۲/۷۴۱
۸۰/۱۲۵۰

آنزیم
۲۴/۱۸۸
۷۵/۹۶۴
۴۷/۱۷۰۳
۱۷/۲۲۵۹
۸۰/۷۸۰
۹۹/۱۲۹۴
SEM
۳۴/۳
۷۹/۱۴
۷۹/۲۵
۰۶/۳۵
۶۹/۱۴
۰۷/۲۴
P
۰۵/۰
۷۷/۰
۵۷/۰
۴۴/۰
۴۱/۰
۳۵/۰

ادامه جدول ۴- ۳- ۲

سطح دانه کلزا×فرآیند×آنزیم
۱۰-۱
۲۵-۱
۳۵-۱
۴۲-۱
۲۵-۱۱
۴۲- ۲۶
۵
اکسترود
بدون آنزیم
۹۷/۱۸۰
۲۲/۹۵۲
۴۹/۱۶۹۴
۸۱/۲۲۴۵
۴۴/۷۷۲
۵۹/۱۲۹۳

آنزیم
۷۴/۱۹۱
۷۱/۹۹۸
۵۶/۱۷۸۲
۷۷/۲۳۴۶
۱۶/۸۰۸
۰۶/۱۳۴۸

خام
بدون آنزیم
۱۰/۲۰۱
۱۹/۹۷۳
۶۷/۱۷۰۵
۸۷/۲۲۵۴
۸۹/۸۷۵
۰۹/۱۲۸۳

آنزیم
۶۴/۱۹۲
۷۷/۹۸۴
۱۸/۱۷۰۰
۲۵/۲۲۴۵
۵۲/۷۹۴
۴۸/۱۲۶۰
۱۰
اکسترود
بدون آنزیم
۲۸/۱۷۶
۱۸/۹۶۴
۱۴/۱۷۳۱
۹۵/۲۲۸۲
۲۱/۷۹۲
۷۷/۱۳۱۸

آنزیم
۶۴/۱۸۷
۷۲/۹۹۸
۴۸/۱۷۹۸
۵۶/۲۳۸۲
۴۷/۸۱۳
۸۴/۱۳۸۴

خام
بدون آنزیم
۰۸/۱۸۵
۶۳/۹۴۵
۲۶/۱۶۹۶
۹۷/۲۲۳۶
۳۵/۷۶۴
۳۴/۱۲۹۱

آنزیم
۱۳/۱۸۷
۸۶/۹۸۷
۴۵/۱۷۵۷
۸۱/۲۳۸۴
۳۲/۸۰۴
۹۴/۱۳۹۶
۱۵
اکسترود
بدون آنزیم
۱۰/۱۸۶
۱۷/۹۷۲
۴۴/۱۷۳۳
۱۱/۲۲۹۱
۲۷/۷۸۷
۹۳/۱۳۱۸

آنزیم
۰۳/۱۹۳
۶۰/۹۶۷
۱۹/۱۶۴۹
۴۸/۲۱۶۱
۷۷/۷۷۵
۸۸/۱۱۹۳

خام
بدون آنزیم
۶۲/۱۹۲
۸۴/۸۷۲
۷۹/۱۵۴۸
۸۱/۲۰۵۰
۸۳/۶۸۲
۹۷/۱۱۷۷

آنزیم
۹۵/۱۸۴
۶۲/۹۲۱
۷۹/۱۶۵۲
۴۶/۲۱۴۷
۵۸/۷۴۳
۵۴/۱۲۲۷
SEM
۷۸/۵
۶۲/۲۵
۶۷/۴۴
۷۳/۶۰
۴۵/۲۵
۶۸/۴۱
P
۸۴/۰
۴۹/۰
۰۹/۰
۱۷/۰
۴۷/۰
۱۲/۰
در هر ستون، اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند، با هم اختلاف معنی‏دار دارند (۰۵/۰p).
خطای معیار میانگین: SEM*

۴ – ۴ – ضریب تبدیل
اطلاعات مربوط به اثر تیمارها بر ضریب تبدیل غذایی به تفکیک دوره در جدول (۴-۴-۱ و ۴-۴-۲) گزارش شده است. همانطور که در جدول ۴-۴-۱ مشاهده می شود? اثرات اصلی سطوح مختلف دانه کلزا بر ضریب تبدیل غذایی در تمام طول دوره پرورش به جز در محدوده سنی ۱ تا ۱۰ روزگی اختلاف معنی دار بود (۰۵/۰p). بطوریکه در سطح ۵ درصد جایگزینی دانه خام کلزا با کنجاله سویا بهترین عملکرد مشاهده شد و با افزایش سطح کلزا ضریب تبدیل نیز افزایش پیدا کرد ولی اثر فرآیند و کاربر

دیدگاهتان را بنویسید