No category

پایان نامه با موضوع (۰۵/۰p، ، ،

دانلود پایان نامه

کاربرد آنزیم چندگانه بطور معنی داری (۰۵/۰p<) سبب بهبود ضریب تبدیل شد. ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی داری(05/0p<) در محدوده سنی 1 تا 25 ? 11 تا 25 ? 1 تا 42 ? 1 تا 35 و 1 تا 42 روزگی در اثر فرآیند اکسترود نشان داد یعنی اثر فرآیند از سن 11 تا 35 روزگی سبب بهبود معنی داری در ضریب تبدیل غذایی شده است (05/0p<). در مطالعه اثرات متقابل تیمارها بر ضریب تبدیل غذایی مشاهده شد که افزودن آنزیم چند گانه از سن 11 تا 42 روزگی بطور معنی داری سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی شد (05/0p<). در مطالعه اثرات متقابل سطح دانه کلزا، فرآیند اکسترود و کاربرد آنزیم چندگانه بطور معنی داری سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی شده است(05/0p<). سلمون و استیونز (1988) گزارش کردند فرایند پلت ویا اکسترود نسبت به حرارت خشک جیره هایی که حدود 20 درصد دانه کانولا داشت باعث بهبود ضریب تبدیل بوقلمون هایی شد که از این خوراک تا سن 6 هفتگی استفاده کردند. وکولو و سیم (1989) گزارش کردند استفاده از دانه پرچرب کانولا همراه با مکمل آنزیم بطور معنی داری(05/0p<) سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی گردیده است. عبدالرحمن و الخطیب ( 2004) اظهار داشتند، افزایش سطح دانه کلزا بیش از 5 درصد تاثیر منفی روی ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی داشت. بریت و همکاران (2005) گزارش کردند که ضریب تبدیل به طور معنی دار تحت تاثیر فرآیند دانی که از دانه کلزای اکسپند شده استفاده شده بود قرار نگرفت. طالب علی و فرزین پور (2005) اعلام کردند که افزودن 12% دانه کلزای فول فت ضریب تبدیل غذائی را افزایش داد ولی افزودن آن تا 9% این صفت را بهبود بخشید. تاکر و همکاران (2005) گزارش کردند که فرآیند اکسترود مخلوط سه دانه نخود، کانولا و کتان باعث افزایش عملکرد پرنده گردید. زیمکزکو و همکاران (2010) در آزمایشی گزارش نمودند سطوح بالای دانه کانولا تاثیر منفی بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی داشت واین تاثیر منفی در جوجه های جوان بیشتر بود. استانچیو و همکاران (2012) گزارش کردند که با افزودن 20 درصد مخلوط دانه ذرت و دانه کلزای اکسترود شده با نسبت50:50، ضریب تبدیل خوراک بطور قابل توجه افزایش پیدا نکرد. نیوکریک و کلاسمن (2002) گزارش کردند که جوجه هایی که با کانولای اکسترود شده تغذیه شده بودند در مقابل جوجه هایی که با کانولای تست شده تغذیه شده بودند ضریب تبدیل غذایی بهتری را نشان دادند. آنها در توضیح این مسئله عنوان کردند که احتمالاً استفاده از بخار در فرآیند اکسترود دانه کلزا سبب کاهش عوامل ضد تغذیه ای آن می شود. خجلی و اسلومینسکی (2012) گزارش کردند که کنجاله کلزا اگر چه در مقایسه با کنجاله سویا از پروتئین و لیزین کمتری برخوردار است، ولی به دلیل متیونین و سیستئین بالا، در صورت استفاده هم زمان با کنجاله سویا مکمل پروتئینی خوبی برای طیور فرآهم می کند. کنجاله کلزا در صورت مکمل شدن با آنزیم ارزش انرژی زایی آن افزایش یافته و عملکرد بهتری در طیور نشان می دهد. جدول 4-4-1 اثرات اصلی سطح دانه کلزا? فرآیند اکسترود و مکمل آنزیم چند گانه بر ضریب تبدیل جوجه‎های گوشتی ضریب تبدیل روز 10-1 25-11 42-26 25-1 35-1 42-1 سطح کلزا 5 35/1 b62/1 b98/1 b58/1 b72/1 b82/1 10 38/1 b63/1 b1.98 ab63/1 b75/1 b85/1 15 36/1 a75/1 a09/2 a70/1 a84/1 a94/1 SEM* 018/0 038/0 020/0 028/0 018/0 017/0 P 36/0 04/0 00/0 02/0 00/0 00/0 فرآیند اکسترود 37/1 b62/1 01/2 b59/1 b73/1 b84/1 خام 36/1 a71/1 02/2 a68/1 a80/1 a84/1 SEM* 015/0 031/0 016/0 023/0 015/0 014/0 P 58/0 04/0 90/0 01/0 00/0 01/0 آنزیم چند گانه بدون آنزیم 38/1 71/1 02/2 a67/1 79/1 89/1 با آنزیم 35/1 62/1 01/2 b60/1 75/1 85/1 SEM* 015/0 031/0 016/0 023/0 015/0 014/0 P 29/0 06/0 49/0 04/0 06/0 05/0 در هر ستون? اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند? با هم اختلاف معنی دار دارند(05/0>p)
خطای معیار میانگین: SEM*

جدول ۴-۴-۲ اثرات متقابل سطح دانه کلزا، فرآیند و مکمل آنزیم چند گانه بر ضریب تبدیل غذایی جوجه‎های گوشتی

ضریب تبدیل غذایی
سطح دانه کلزا× فرآیند
۱۰-۱
۲۵-۱
۳۵-۱
۴۲-۱
۲۵-۱۱
۴۲- ۲۶
۵
اکسترود
۳۸/۱
۵۶/۱
۷۰/۱
۸۱/۱
۶۰/۱
۹۷/۱

خام
۳۲/۱
۶۰/۱
۷۴/۱
۸۴/۱
۶۴/۱
۹۹/۱
۱۰
اکسترود
۳۸/۱
۶۰/۱
۷۲/۱
۸۳/۱
۶۰/۱
۹۶/۱

خام
۳۹/۱
۶۴/۱
۷۸/۱
۸۷/۱
۶۶/۱
۰۰/۲
۱۵
اکسترود
۳۵/۱
۶۱/۱
۷۹/۱
۹۰/۱
۶۶/۱
۱۱/۲

خام
۳۷/۱
۷۹/۱
۸۹/۱
۹۸/۱
۸۴/۱
۰۶/۲
SEM
۰۲۶/۰
۰۳۹/۰
۰۲۶/۰
۰۲۴/۰
۰۵۴/۰
۰۲۸/۰
P
۳۰/۰
۱۶/۰
۴۴/۰
۵۵/۰
۳۶/۰
۲۷/۰
سطح دانه کلزا× آنزیم
۱۰-۱
۲۵-۱
۳۵-۱
۴۲-۱
۲۵-۱۱
۴۲- ۲۶
۵
بدون آنزیم
۳۶/۱
۶۱/۱
۷۴/۱
۸۴/۱
۶۵/۱
۹۷/۱

آنزیم
۳۴/۱
۵۵/۱
۷۰/۱
۸۱/۱
۵۸/۱
۹۹/۱
۱۰
بدون آنزیم
۴۱/۱
۶۶/۱
۷۸/۱
۸۹/۱
۶۷/۱
۰۱/۲

آنزیم
۳۶/۱
۵۸/۱
۷۲/۱
۸۲/۱
۵۹/۱
۹۵/۱
۱۵
بدون آنزیم
۳۶/۱
۷۳/۱
۸۵/۱
۹۵/۱
۸۱/۱
۰۹/۲

آنزیم
۳۷/۱
۶۷/۱
۸۳/۱
۹۳/۱
۶۹/۱
۰۸/۲
SEM
۰۲۶/۰
۰۳۹/۰
۰۲۶/۰
۰۲۴/۰
۰۵۴/۰
۰۲۸/۰
P
۴۳/۰
۹۲/۰
۸۱/۰
۵۶/۰
۸۷/۰
۴۹/۰
فرآیند× آنزیم
۱۰-۱
۲۵-۱
۳۵-۱
۴۲-۱
۲۵-۱۱
۴۲- ۲۶
اکسترود
بدون آنزیم
۴۰/۱
b59/1
b73/1
b83/1
b60/1
b00/2

آنزیم
۳۴/۱
b60/1
b74/1
b85/1
b63/1
b03/2
خام
بدون آنزیم
۳۵/۱
a75/1
a85/1
a95/1
a82/1
a05/2

آنزیم
۳۶/۱
b60/1
b75/1
b85/1
b61/1
b98/1
SEM
۰۲۱/۰
۰۳۲/۰
۰۲۱/۰
۰۲۰/۰
۰۴۴/۰
۰۲۳/۰
P
۱۵/۰
۰۲/۰
۰۱/۰
۰۰/۰
۰۱/۰
۰۲/۰

ادامه جدول ۴- ۴- ۲
سطح دانه کلزا×فرآیند×آنزیم
۱۰-۱
۲۵-۱
۳۵-۱
۴۲-۱
۲۵-۱۱
۴۲- ۲۶
۵
اکسترود
بدون آنزیم
۴۱/۱
۵۷/۱
۷۱/۱
۸۱/۱
۶۰/۱
c97/1

آنزیم
۳۴/۱
۵۶/۱
۶۹/۱
۸۰/۱
۵۹/۱
c97/1

خام
بدون آنزیم
۳۰/۱
۶۵/۱
۷۷/۱
۸۶/۱
۷۰/۱
c97/1

آنزیم
۳۳/۱
۵۵/۱
۷۱/۱
۸۲/۱
۵۷/۱
c00/2
۱۰
اکسترود
بدون آنزیم
۴۱/۱
۵۹/۱
۷۳/۱
۸۴/۱
۵۷/۱
c97/1

آنزیم
۳۶/۱
۶۰/۱
۷۱/۱
۸۲/۱
۶۳/۱
c95/1

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درمورد نرم افزار، شبیه سازی، تجزیه واریانس، دانشگاه فردوسی

خام
بدون آنزیم
۴۲/۱
۷۴/۱
۸۳/۱
۹۳/۱
۷۶/۱
bc05/2

آنزیم
۳۵/۱
۵۵/۱
۷۳/۱
۸۱/۱
۵۶/۱
c96/1
۱۵
اکسترود
بدون آنزیم
۳۷/۱
۶۰/۱
۷۵/۱
۸۶/۱
۶۳/۱
bc05/2

آنزیم
۳۳/۱
۶۳/۱
۸۲/۱
۹۴/۱
۶۸/۱
a18/2

خام
بدون آنزیم
۳۴/۱
۸۷/۱
۹۶/۱
۰۵/۲
۹۹/۱
ab14/2

آنزیم
۴۰/۱
۷۱/۱
۸۳/۱
۹۲/۱
۶۹/۱
c99/1
SEM
۰۳۷/۰
۰۵۵/۰
۰۳۶/۰
۰۳۴/۰
۰۷۷/۰
۰۴۰/۰
P
۵۵/۰
۷۶/۰
۲۹/۰
۲۴/۰
۵۸/۰
۰۳/۰
در هر ستون، اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند، با هم اختلاف معنی‏دار دارند (۰۵/۰>p).
خطای معیار میانگین: SEM*

۴ – ۵ – شاخص تولید و درصد ماندگاری
اطلاعات مربوط به اثر تیمار ها بر شاخص تولید و درصد ماندگاری جوجه های گوشتی به تفکیک دوره در جدول ۴-۵-۱ گزارش شده است. همانطور که در جدول ۴- ۵-۱ مشاهده می شود با افزایش سطح دانه کلزا شاخص تولید و درصد ماندگاری بهبود حاصل پیدا کرد. درصد ماندگاری در هیچ یک از گروه های آزمایشی معنی دار نشد(۰۵/۰p). اثرات متقابل نیز در تمام گروه های آزمایشی سبب بهبود شاخص تولید و درصد بقاء گردید ولی هیچ یک از تیمارها اختلاف معنی داری ایجاد نکرد(۰۵/۰

دیدگاهتان را بنویسید