1
فصل دوم
مرور کارهای گذشته
مرور کارهای گذشته

از سال 1984 که ایده­ی اولیه بازسازی SR توسط تی­سای و هانگ [24] مطرح گردید، تا به امروز، این بخش به یکی از فعال­ترین زمینه­های تحقیقاتی در حوزه پردازش تصویر تبدیل شده­می باشد. تکنیک­های زیادی در دو دهه اخیر از حوزه فرکانس تا حوزه فضایی، و از رویکرد پردازش سیگنال به رویکرد آموزش ماشین مطرح شده­می باشد. به گونه عمده کارهای اولیه روی فراتفکیک­پذیری، تئوری مطرح شده در[24] را با جستجوی خواص جابجایی و اعوجاج تبدیل فوریه دنبال می­نمود. با این حال، روش­های حوزه فرکانس در مدل کردن سیستم عکسبرداری بسیار محصور هستند، در حالیکه مسائل حقیقی دارای مدل­های پیچیده­تری می­باشند. امروزه اکثر محققان مسئله SR را در حوزه فضایی مطرح می­کنند. از مهمترین علل این انتخاب به قابلیت انعطاف­پذیری در مدل کردن انواع خرابی­ها در این حوزه تصریح می­گردد. هدف این فصل معرفی و تبیین بعضی از تکنیک های اساسی SR، مزایا و معایب هرکدام می باشد. با مطرح کردن مدل سیستم عکسبرداری، این فصل را شروع می­کنیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word