No category

منبع پایان نامه درمورد محصولات زراعی، شبیه سازی، تجزیه واریانس، زیست محیطی

دانلود پایان نامه

عنوان فهرست شکل ها
صفحه
شکل ۱-۲- متابولیت های اصلی تجزیه علف کش متری بیوزین ………………………………………………………….
۷
شکل۳-۱- مراحل مختلف استخراج متری بیوزین در خاک …………………………………………………………………..
۳۱
شکل ۳-۲- منحنی استاندارد علف کش متری بیوزین ……………………………………………………………………………
۳۳
شکل ۴-۱- اثر کاربرد سطوح مختلف ماده آلی بر تجزیه متری بیوزین در خاک غیر سترون ………………………
۴۰
شکل ۴-۲- تاثیر دوره های خوابانیدن نمونه ها در انکوباتور بر تجزیه متری بیوزین در خاک………………………
۴۲
شکل ۴-۳- روند تجزیه متری بیوزین در سطوح مختلف ماده آلی در خاک غیر سترون……………………………….
۴۶
شکل ۴-۴- تاثیر کاربرد کود آلی بر تجزیه متری بیوزین در خاک سترون شده ………………………………………….
۴۹
شکل ۴-۵- تجزیه متری بیوزین در خاک سترون در طی زمان…………………………………………………………………
۵۱
شکل ۴-۶- روند تجزیه متری بیوزین در خاک و سطوح ۰، ۱، ۵ و۱۰ درصد ماده آلی سترون …………………..
۵۷
شکل ۴-۷- روند تجزیه متری بیوزین در خاک و سطوح ۰، ۱، ۵ و۱۰ درصد ماده آلی غیر سترون ………………
۵۷
شکل ۴-۸- پاسخ صفات مختلف گیاهان به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک………….
۶۵
شکل ۴-۹- پاسخ گیاهان زراعی مختلف به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک ………….
۶۵

عنوان فهرست جدول ها
صفحه
جدول ۲-۱- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متری بیوزین
۶
جدول ۳-۱- ویژگی های خاک و ماده آلی مورد مطالعه
۲۹
جدول ۴-۱- مناابع تغییر ، درجه آزادی و میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس باقیمانده متری بیوزین در خاک (درصد نسبت به شاهد)

۳۹
جدول۴-۲- مقایسات میانگین مربوط به اثرات متقابل تاثیر کود آلی و زمان خوابانیدن نمونه ها بر تجزیه متری بیوزین در خاک (درصد نسبت به شاهد)

۴۳
جدول ۴-۳- پارامتر های براورده شده توسط معادله سینیتیکی درجه اول و طول عمر متری بیوزین در تیمار های مختلف آزمایش

۴۶
جدول ۴-۴-مقادیر tو مقایسات خطوط برازش داده شده در تیمار های خاک و کود آلی غیر سترون
۴۶
جدول ۴-۵- مناابع تغییر ، درجه آزادی و میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس باقیمانده متری بیوزین در خاک سترون شده (درصد نسبت به شاهد)

۴۹
جدول ۴-۶- مقایسات میانگین مربوط به اثرات متقابل تاثیر کود آلی و زمان خوابانیدن نمونه ها بر تجزیه متری بیوزین در خاک سترون شده (درصد نسبت به شاهد)

۵۲
جدول ۴-۷-مقایسات میانگین مربوط به اثرات متقابل شرایط سترون کود آلی و زمان بر تجزیه متری بیوزین (درصد نسبت به شاهد )

۵۳
جدول ۴-۸- مقایسات میانگین مربوط به اثرات سه گانه کود آلی در زمان در شرایط سترون

۵۴
جدول ۴-۹-پارامتر های برآورده شده توسط معادله سینیتیکی درجه اول و طول عمر متری بیوزین در خاک و کود آلی سترون شده

۵۵
جدول ۴-۱۰-مقادیر tو مقایسات خطوط برازش داده شده در تیمار های خاک و کود آلی سترون شده
۵۵
جدول ۴-۱۱- پارامتر های برآورده شده توسط معادله سینیتیکی درجه اول و طول عمر متری بیوزین در خاک و کود آلی غیر سترون شده

۵۶
جدول ۴-۱۲-مقادیر tو مقایسات خطوط برازش داده شده در تیمار های خاک و کود آلی غیر سترون
۵۶
جدول ۴-۱۳-مقایسه پارامتر های براورده شده حاصل از تجزیه متری بیوزین در تیمار های آزمایش و طول عمر های براورده شده آن

۶۲
جدول ۴-۱۴-مقادیر tو مقایسات خطوط برازش داده شده در تیمار های مختلف خاک سترون و غیر سترون
۶۲
جدول ۴-۱۵- میانگین مربعات مربوط به تاثیر بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک بر درصد بقا، زیست توده اندام های هوایی و ریشه گیاهان

۶۴
جدول ۴-۱۶- مقایسه میانگین درصد نسبت به شاهد وزن خشک زیست توده هوایی و ریشه و درصد بقای گیاهان زراعی در غلظت های مختلف بقایای متری بیوزین در خاک

۶۷
جدول ۴-۱۷- پارامتر های برآورده شده توسط معادلات سه و چهار پارامتری
۷۱

فصل اول

۱-مقدمه
رشد روز افزون جمعیت و نیاز آنها به غذا و عدم امکان افزایش سطح زمین های زراعی منجر به استفاده از عواملی در تولید محصولات زراعی شده است که عملکرد آن ها را در واحد سطح افزایش دهند. در این ارتباط، استفاده از آفت کش ها از مهم ترین عواملی هستند که با هدف حفاظت از محصولات زراعی به کار می روند(بولک، ۲۰۰۵). به رغم استفاده گسترده از آفت کش ها تحقیقات نشان داده اند که فقط ۱ درصد از آن ها به جایگاه عمل در گیاه می رسند و حدود ۹/۹۹ درصد ازآن ها باز می مانند یعنی بخش اعظمی از علف کش ها در محیط رها شده و تبعات زیست محیطی وسیعی را به دنبال خواهد داشت(پیمنتال، ۱۹۸۶). اهمیت این موضوع برای علف کش ها که از مهم ترین و پرکاربردترین آفت کش ها در کشاورزی اند(لین، ۲۰۰۳)، درخور توجه می باشد. از مهم ترین تبعات رها شدن علف کش ها در محیط، ماندگاری آن ها درخاک است(زند و همکاران، ۱۳۸۷).این مساله، ضمن اثرات زیان بار بر فعالیت ریزموجودات و پایداری اکوسیستم خاک، منجر به خسارت در محصولات زراعی موجود در تناوب نیز می شود و آبشویی تدریجی و رواناب آنها تهدیدی جدی برای آلودگی آب های زیرزمینی و جاری می باشد(کجار، ۲۰۰۱; فن، ۲۰۰۹). این مهم به ویژه درعلف کش های تریازین ها و تریازینون ها که خاک کاربرد بوده و خاک مخزن اصلی نگهداری آن هاست (فوسکادو، ۱۹۹۹) اهمیت بیشتری دارد. در بین این علف کش ها متری بیوزین از مهم ترین گروه تریازینون هاو از بازدارندگان فتوسیستم ? می باشد که به طور گسترده ای در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ بسیاری از محصولات زراعی از جمله سیب زمینی ،گوجه فرنگی و گندم به کار می رود. بر اساس اطلاعات موجود، این علف کش جزء علف کش های با ماندگاری متوسط و بالا در خاک محسوب می شود و از پتانسیل بالایی در آلودگی منابع آب های زیرزمینی و نیز آسیب به گیاهان زراعی موجود در تناوب برخوردار است.(راتچ، ۱۹۸۶; سینق، ۲۰۰۸). از این رو ارائه راهکارهایی در جهت کاهش زیان بار آن ضروری است. در این راستا توجه به عوامل موثر در سرنوشت علف کش ها در خاک، بویژه تجزیه شیمیایی، تجزیه زیستی، تبخیر، تصعید، آبشویی، رواناب سطحی و جذب توسط ذرات خاک و گیاه مهم و تعیین سهم هریک از عوامل مذکور در سرنوشت آفت کش ها نقش مهمی درمدیریت ماندگاری و بقایای آن ها دارد. از آن جا که بر اساس گزارش های موجود از بین تمام عوامل موثر بر سرنوشت علف کش ها در محیط نقش تجزیه شیمیایی و زیستی۱ هم تر است(بولک و همکاران، ۲۰۰۵). و با توجه به اینکه در ارتباط با ماندگاری علف کش متری بیوزین درخاک که از مهم ترین و پرکاربرد ترین علف کش ها در کشور است مطالعه ای صورت نگرفته است. این مطالعه با هدف بررسی روند و سهم تجزیه شیمیایی و زیستی متری بیوزین در خاک های زراعی مشهد و خسارت احتمالی بقایای آن به محصولات زراعی موجود درتناوب انجام شد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه دربارهجامعه شهری، جامعه روستایی، جوامع روستایی، احساس تنهایی

فرضیه ها
۱-نیمه عمرمربوط به تجزیه زیستی و شیمیایی علف کش متری بیوزین در خاک متفاوت است.
۲-افزایش محتوای مواد آلی خاک در سرعت تجریه و نیمه عمر علف کش متری بیوزین موثر است.
۳-تجزیه و نیمه عمر متری بیوزین در خاک تابعی از جمعیت میکروبی خاک و محتوای مواد آلی آن است.
۴-بقایای علف کش متری بیوزین تاثیر منفی بر رشد گیاهان زراعی در تناوب دارد.
۵-گیاهان زراعی موجود در تناوب درجه تحمل متفاوتی به بقایای احتمالی علف کش متری بیوزین در خاک دارند.
اهداف
۱- تعیین نیمه عمر و سرعت تجزیه علف کش متری بیوزین در خاک
۲-ارزیابی نقش تجزیه زیستی و شیمیایی در سرنوشت علف کش متری بیوزین
۳- بررسی نقش مواد آلی در تجزیه و نیمه عمر علف کش متری بیوزین در خاک
۴- بررسی درجه حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک و تعیین گیاه یا گیاهان محک برای تعیین بقایای احتمالی آن در خاک

فصل دوم

۲- بررسی منابع
۲-۱ علف کش ها و آلودگی های زیست محیطی آن ها
تولید و عملکرد بالا در بوم نظام های کشاورزی تک کشتی مکانیزه و صنعتی نیازمند کاربرد گسترده ی آفت کش ها ست این گروه از مواد

دیدگاهتان را بنویسید