–44

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

پایان نامه
کارشناسی ارشد
رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی
موضوع: ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی استان مازندران با استفاده از تحلیل پوششی دادهها وشبکههای عصبی مصنوعیاساتید راهنما: دکتر جواد رضائیان، دکتر بابک شیرازی
دانشجو: مریم شریفی
(شهریور1392)

سپاسگذاری
اگرچه در چند جمله کوتاه نمی توان جبران زحمات بی‌دریغ اساتیدی را کرد که تجربیات و دانش خود را بی هیچ چشم‌داشتی دراختیارم قرار دادند و با کمال دقت در اتمام این پژوهش همت گماردند، با این حال فرصت را غنیمت می‌شمارم تا سپاسگزار الطاف و محبتهای استاد محترم و گران قدرم جناب آقای دکتر جواد رضائیان باشم . همچنین از جناب آقای دکتر بابک شیرازی که تجربیات خود را برای انجام این رساله در اختیارم نهادند، پرسنل شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران که با نهایت صبر و حوصله در تکمیل دادههای مورد نیاز همکاری نمودند، جناب آقای مهندس محسن رضایی که در تکمیل این رساله همراهیام نمودند و اما پدر مهربان و مادر فداکارم که در تمامی دوران تحصیل پشتیبانم بودهاند کمال تشکر را دارم.
چکیده
توسعه شهرکهای صنعتی یک سیاست مهم در بسیاری از کشورها می باشد زیرا پیشرفت این شهرکها منجر به تقویت صنعت و اقتصاد کشور میگردد. شناخت آماری و رتبه بندی شهرکها و نواحی صنعتی برای بهبود توسعه صنایع ضروری میباشد. لذا در این پژوهش کارایی 25 شهرک صنعتی واقع در استان مازندران با استفاده از مدل DEA، CCR خروجیمحور و همچنین رتبهی هر یک از واحدهای کارا با استفاده از مدل AP در سال 90 و 91 محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و شبکههای عصبی مصنوعی(ANN)، یک شبکه عصبی مصنوعی به جهت توانایی آن در پیش بینی و تحلیل کارایی و رتبه بندی واحدها در سال 91 به کار گرفته شده است. در نهایت مقایسه ای میان دو روش در سال 91 انجام شده است.
TOC o "1-3" h z u فهرست مطالب
1- مقدمه و کلیات2
1-1- مقدمه2
1-2- تشریح و بیان موضوع4
1-3- ضرورت انجان تحقیق5
1-4- فرضیات تحقیق7
1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق7
1-6-محدودیت های انجام تحقیق7
1-7- محتوای تحقیق8
2- ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمه10
2-2- ارزیابی عملکرد10
2-2-1- مقدمه10
2-2-2- پیشینه ارزیابی عملکرد و بررسی دیدگاههای مختلف11
2-2-3- معیارها و تکنیکهای ارزیابی و اندازهگیری عملکرد13
2-2-3-1- معیارهای ارزیابی عملکرد13
2-2-3-2- تکنیک های شناخته شده در ارزیابی عملکرد14
2-2-3-3- تکنیکهای اندازه گیری عملکرد20
HYPERLINK l "_Toc269024905" 2-3- معرفی DEA ، ANNs و Neuro/DEA 24
2-3-1- معرفی اجمالی DEA26
2-3-1-1- مدل نسبت CCR27
2-3-1-2- روش اندرسون-پیترسون28
2-3-2- معرفی ANN28
2-3-2-1- آموزش شبکه29
2-3-2-1-1- الگوریتم های یادگیری شبکه30
2-3-2-2- تناسب انتخاب ساختار با موضوع مساله31
2-3-2-3- ساختار شبکه های عصبی33
2-3-2-3-1- شمای کلی38
2-3-2-4- چگونگی پردازش اطلاعات در واحد های پردازشگر39
2-3-2-5- شبکههای پرسپترون43
2-3-3- مدل ترکیبی شبکههای عصبی و تحلیل پوششی داده ها (Neuro/DEA) 43
2-3-3-1- خواستگاه استفاده از مدل ترکیبیNeuro-DEA43
HYPERLINK l "_Toc269024908" 2-4- پیشینه تحقیق45
3- روش تحقیق 3-1- مقدمه51
3-2- جامعه آماری51
3-3- شیوه گردآوری اطلاعات51
3-4- مراحل انجام تحقیق51
HYPERLINK l "_Toc269024916" 3-5-مدلهای تحلیل پوششی دادهها53
3-5-1- مدلهای ورودیمحور53
3-5-1-1-مدل مضربی CCR ورودی محور53
3-5-1-2-مدل پوششی CCR ورودیمحور54
3-5-2-مدلهای خروجیمحور55
3-5-2-1-مدل مضربی CCR خروجی محور56
3-5-2-2- مدل پوششی CCR خروجی محور56
3-6- ارزیابی و تحلیل کارایی شرکت شهرکهای صنعتی با رویکرد تحلیل پوششی دادهها(DEA) (مدل مضربی CCR خروجیمحور) 56
3-7- روش اندرسون-پیترسون برای رتبه بندی واحدهای کارا58
3-8- دلایل استفاده از مدل CCR در مقایسه با مدل BCC59
3-9- دلایل استفاده از مدل خروجی محور در مقایسه با مدل ورودی محور60
3-10- ساختار شبکه 60
3-11- الگوریتم تحلیل کارایی63
4- محاسبات و یافته های تحقیق 4-1- معرفی حوزه تحقیق66
4-1-1- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران66
4-1-2- معرفی استان مازندران68
4-2- نتایج تحقیق70
5- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 5-1- نتیجه گیری79
5-2- تحقیقات آتی79

فهرست اشکال
TOC h z c "شکل" شکل (‏21) روش وصل نقاط حدی23
شکل (‏22) یک واحد تصمیم گیرنده به همراه ورودی و خروجیها27
شکل (‏23) مشخصات یک واحد تصمیم گیرنده27
شکل ( ‏24) نرون تک ورودی34
شکل (‏25) نرون با بردار ورودی35
شکل (‏26) شبکه تک لایه با S نرون36
شکل (‏27) فرم فشرده شده یا ماتریسی شبکه تک لایه با S نرون36
شکل (‏28) شبکه پیش خور دو لایه37
شکل (‏29) فرم ساده شده شبکه پیش خور دو لایه میانی38
شکل (210) پرسترون تک لایه42
شکل (‏31) ورودی و خروجیهای شهرک صنعتی jام56
شکل (‏32) فلوچارت الگوریتم تحلیل کارایی64
شکل(4-1) مقایسه کارایی محاسبه شده توسطDEA وNeuro-DEA74
شکل(4-1) مقایسه رتبه بندی انجام شده توسطDEA وNeuro-DEA74

فهرست جداول
TOC h z c "جدول" جدول (‏21) تفاوت های دو نگرش نوین و سنتی ارزیابی عملکرد12
جدول (‏22) ماتریس ارزیابی عملکرد16
جدول (2-3) توابع محرک با علائم قراردادی34
جدول (2-4) نتایج تحقیقات موجود در مقاله ، تحلیل کارایی فنی پالایشگاههای نفت کشور45
جدول (‏31) شهرکهای صنعتی مورد بررسی و مطالعه پژوهش51
جدول (‏32) مشخصههای متغیرهای تصمیم56
جدول (‏33) پارامترهای مدل بر حسب مشخصههای تعریف شده57
جدول (‏34) متغیرهای تصمیم57
جدول (‏35) ساختار شبکه مورد استفاده در الگوریتمNeuro-DEA60
جدول (‏3-6) درصد تغییرات ورودیها و خروجیهای هر شهرک صنعتی61
جدول (‏41) کارایی محاسبه شده توسط DEA در سال 90 و 91 و کارایی پیشبینی شده توسط Neuro-DEA در سال9071
جدول (‏42) رتبه بندی واحدها توسط DEA در سال 90 و 91 و رتبه بندی پیشبینی شده توسط Neuro-DEA در سال 9172
جدول (‏43) میانگین کارایی واحدها در ده اجرای شبکه عصبی74
جدول (‏44) معیارهای ورودی و خروجی مربوط به هر شهرک صنعتی در سال 9175
جدول (‏45) معیارهای ورودی و خروجی مربوط به هر شهرک صنعتی در سال 9176

فصل اول :
مقدمه وکلیات تحقیق

مقدمه و کلیات
مقدمه
در سالهای اخیر در اغلب کشورهای جهان برای ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیتهای رایج در زمینههای مختلف، کاربردهای مختلفی از تحلیل پوششی دادهها (DEA) دیده شده است. علت مقبولیت گستردهتر روش DEA نسبت به سایر روشها، امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین ورودی و چندین خروجی است که در این فعالیتها وجود دارد. [1] در سال 1957 فارل با استفاده از روشی مانند اندازهگیری کارایی در مباحث مهندسی اقدام به اندازهگیری کارایی برای یک واحد تولیدی نمود. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داده بود شامل یک ورودی و یک خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازهگیری "کاراییهای فنی" و "تخصصی" و "مشتق تابع تولید کارا" بود. فارل مدل خود را برای تخمین کارایی بخش کشاورزی آمریکا نسبت به سایر کشورها مورد استفاده قرار داد. بااین وجود، او در ارائه روشی که دربرگیرنده ورودی و خروجی های متعدد باشد، موفق نبود.
چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان "تحلیل پوششی دادهها" نام گرفت و ابتدا در رسالهی دکتری ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان "ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا" در سال 1976 در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت و در سال 1978 در مقاله ای تحت عنوان "اندازهگیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده" ارائه شد.
از آنجا که این مدل توسط چارنز ، کوپر و رودز [et al,1987 Charnes] ارائه گردید، به مدل CCR که از حروف اول نام افراد فوق تشکیل شده است معروف گردید. هدف در این مدل اندازه گیری و مقایسه کارایی نسبی واحدهای سازمانی مانند مدارس، بیمارستان ها، شعب بانک، شهرداریها و ... که دارای چندین ورودی و خروجی شبیه به هم باشند است. [2]
مارشال اولین کسی بود که اهمیت محلی کردن صنایع را به توسعه ناحیه ای صنعت مدرن مرتبط ساخت. او نتیجه گیری کرد که بنگاهها یا کارخانهها قادرند تا تعدادی از مولفههای تولید مانند زمین، نیروی انسانی، سرمایه، انرژی، و حمل و نقل را از طریق تراکم به اشتراک گذارند. یافتههای ماشال به مفهوم اقتصاد خارجی منجر شد.[27]و[37] کارخانههای تولیدی مجاور هزینههای تولید و هزینههای معاملات را از طریق مشارکت در زیر بنا ، نیروی کار ماهر ، منابع تولیدی در ناحیه کاهش می دهند. بنابراین اقتصاد خارجی و کاهش هزینه معاملات، فاکتور اصلی در تشکیل خوشه های صنعتی می باشد.
وقتی خوشه های صنعتی تخصصی سازی تولید و نزدیکی جغرافیایی بخش های مربوط را به دست می دهد، آنها تکنولوژی خارجی را تولید می کنند که به تولید کنندگان در منطقه کمک میکند . در حالی که

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *