پایان نامه ها

یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، کمال گرایی

توجه یافته های جدول فوق، بررسی ضرایب همبستگی بین مؤلفه های کمال گرایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر در تمامی مؤلفه ها به جز نشخوار فکر، معنادار بود. بین مؤلفه های معیارهای بالا برای دیگران، نظم و سازماندهی، هدفمندی و تلاش برای عالی بودن با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. […]