پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد ورشکستگی، استقراض، بحران مالی، نسبت بدهی

ار اوراق جدید بدهی با سهامداران است ممکن است تضادهایی میان سهامداران و دارندگان اوراق بدهی شرکت به وجود آید. درواقع، چون سهامداران آخرین مدعیان جریان‌های نقدی شرکت تلقی می‌شوند، می‌کوشند تا با انتقال خطر به دارندگان اوراق بدهی، ثروت آنان را به نفع خود کاهش دهند. در مقابل، دارندگان اوراق بدهی نیز می‌کوشند تا […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد نااطمینانی، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش شرکت

می‌یابد، در حالی‌که هزینه بدهی (K_d) تنها پس از استفاده‌ی زیاد از اهرم افزایش می‌یابد؛ بنابراین میانگین هزینه‌ی سرمایه (K_a) برای مدتی کاهش می‌یابد. نمودار 2-1 هزینه‌ی سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه‌ی سرمایه بر اساس روش سنتی البته، افزایش هزینه‌ی تأمین مالی از طریق سهام عادی (K_s) همیشه با استفاده از بدهی ارزان‌تر خنثی […]