آموزشی

وقتی دوست مون ناراحته چیجوری با اون برخورد کنیم؟ 

  یکی از سخت ترین رقابتای دوستی اینه که نمی دونین وقتی دوست تون غمگینه، چیجوری با اون صحبت کنین. هرچقدر هم به این فرد نزدیک باشین، ممکنه در اینجور موقعیتایی ندانید باید چه جوری بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل