No category

منبع پایان نامه درمورد شبیه سازی، علف های هرز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی

(۲۰۰۷) اظهار ذاشتند که رعایت فاصله زمانی ۱۲ ماه بعد از کاربرد علف کش مزوتریون در مزارع ذرت ، برای کاشت گیاهان لوبیا ، کلم، فلفل، گوجه فرنگی و کدو ضروری است. درمطالعات اسولوین (۲۰۰۱) نیز که به منظور بررسی اثر بقایای علف کش CGA152005 یکسال بعد از کاربرد آن به صورت پس رویشی به […]

No category

منبع پایان نامه درمورد محصولات زراعی، مدیریت پسماند، علف های هرز، زیست محیطی

باعث افزایش ماندگاری این علف کش ها شده است. در آزمایشی که به منظور بررسی تجزیه شیمیایی و زیستی سینوسولفورون در محیط کشت های استریل شده ی آبی با PHهای مختلف انجام شد مشاهده شد که نیمه عمر سینوسولفورون در PH های ۴، ۵ و ۶ به ترتیب ۳، ۹و۴۳ روز و در PHهای ۷ […]

No category

منبع پایان نامه درمورد آلودگی آب، آلودگی های زیست محیطی، زیست محیطی، علف های هرز

Koc=Kd/oc که در آن ها omو oc، به ترتیب مقدار ماده آلی و کربن آلی خاک (کیلوگرم کربن یا ماده ی آلی در کیلوگرم خاک ) هستند. رابطه ی بین دو پارامتر به صورت معادله ی (۲-۶)توصیف می شود. Om × ۷۲۴/۱ Koc= مواد آلی نقش مهمی در تجزیه و ماندگاری آفت کش ها دارند […]

No category

منبع پایان نامه درمورد محیط زیست، جذب کننده، علف های هرز، آلودگی آب

شیمیایی شامل علف کش ها ، حشره کش ها و قارچ کش ها هستند که با توجه به فعالیت بیولوژیکی ویژه شان بر روی گونه های هدف استفاده می شوند(زهنگ و همکاران، ۲۰۰۴). بر اساس آمار موجود از مجموع آفت کش های مصرفی در بوم نظام های کشاورزی نزدیک به ۵۰ در صد آن ها […]

No category

منبع پایان نامه درمورد محصولات زراعی، شبیه سازی، تجزیه واریانس، زیست محیطی

عنوان فهرست شکل ها صفحه شکل ۱-۲- متابولیت های اصلی تجزیه علف کش متری بیوزین …………………………………………………………. ۷ شکل۳-۱- مراحل مختلف استخراج متری بیوزین در خاک ………………………………………………………………….. ۳۱ شکل ۳-۲- منحنی استاندارد علف کش متری بیوزین …………………………………………………………………………… ۳۳ شکل ۴-۱- اثر کاربرد سطوح مختلف ماده آلی بر تجزیه متری بیوزین در خاک غیر سترون ……………………… ۴۰ […]

No category

پایان نامه با موضوع اطلاعات مربوط، رژیم غذایی

ا ۵ ۶۲/۲۳۴ a37/1022 a87/1768 a67/2368 ۱۰ ۳۳/۲۲۷ a92/1020 a65/1792 a64/2368 ۱۵ ۴۷/۲۳۲ b83/979 b33/1692 b41/2209 SEM* ۹۶/۲ ۷۲/۱۲ ۴۷/۲۲ ۴۸/۳۰ P ۲۲/۰ ۰۵/۰ ۰۱/۰ ۰۰/۰ فرآیند اکسترود ۱۶/۲۲۹ ۷۱/۱۰۲۰ ۶۶/۱۷۷۶ ۲۲/۲۳۳۰ خام ۷۹/۲۳۳ ۷۰/۹۹۴ ۹۰/۱۷۲۳ ۵۹/۲۲۶۷ SEM* ۴۱/۲ ۳۹/۱۰ ۳۵/۱۸ ۸۹/۲۴ P ۱۹/۰ ۰۹/۰ ۰۵۳/۰ ۰۹/۰ آنزیم چند گانه بدون آنزیم ۴۲/۲۳۰ ۹۲/۹۹۲ ۱۸/۱۷۳۱ […]

No category

پایان نامه با موضوع اطلاعات مربوط

مصرف خوراک اطلاعات مربوط به اثر تیمارها بر میزان خوراک مصرفی به تفکیک دوره در جدول (۴-۱-۱ و ۴-۱-۲) گزارش شده است. اثرات اصلی استفاده از سطوح مختلف دانه کلزا (جدول ۴-۱-۱) نشان داد که با افزایش سطح دانه کلزا در جیره? مصرف خوراک افزایش پیدا کرد. بیشترین افزایش در سن ۲۵ روزگی مربوط به […]

No category

پایان نامه با موضوع اضافه وزن، یافته های پژوهش

– لیزین ۱۴۳/۰ ۱۴۳/۰ ۱۴۳/۰ ۱۴۳/۰ ۱۳۶/۰ ۱۳۶/۰ ۱۳۶/۰ ۱۳۶/۰ ۱۳۹/۰ ۱۳۹/۰ ۱۳۹/۰ ۱۳۹/۰ ال – ترئونین ۰۵/۱ ۰۵/۱ ۰۵/۱ ۰۵/۱ ۰۴/۰ ۰۴/۰ ۰۴/۰ ۰۴/۰ ۰۳/۰ ۰۳/۰ ۰۳/۰ ۰۳/۰ مکمل ویتامین D3 ۰۵/۰ ۰۵/۰ ۰۵/۰ ۰۵/۰ ۰۵/۰ ۰۵/۰ ۰۵/۰ ۰۵/۰ ۰۵/۰ ۰۵/۰ ۰۵/۰ ۰۵/۰ خاک اره ۰ ۰۲۵/۰ ۰ ۰۲۵/۰ ۰ ۰۲۵/۰ ۰ ۰۲۵/۰ ۰ […]

No category

پایان نامه با موضوع استان گلستان، طرح پژوهش، جوجه گوشتی، فرایند پژوهش

آنزیم در جیره های حاوی دانه کلزا و آفتابگردان بطور مجزا مطالعه کردند. آنها نشان دادند که استفاده از آنزیم، سبب کاهش تجمع پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای (N.S.P) در قسمت ژژنوم روده شده است. ولی به تا?ثیر آن بر روی رشد پرنده گزارشی نکردند. فصل سوم فرایند پژوهش ۳-۱- شرایط و محل اجرای طرح […]