پایان نامه ها و مقالات

********، "

دانلود پایان نامه

بر تو مهربان کردم ، ایشان را به پرورش تو وا داشتم و از باد و آب و آتش نگاه داشتم ، از کودکی به جوانی و از جوانی به پیری رسانیدم ، تو را به فهم و فرهنگ بیاراستم و به دانش و هنر بپیراستم ! من که با تو این همه نیکویی ها کردم تو برای ما چه کردی ؟ چه گناه ها که نکردی ! چه نیکی ها که به جا نیاوردی ! یا هرگز در راه ما پولی به نیازمندی دادی ؟ یا سگی تشنه را از بهر ما آب دادی ؟ بنده ی من کردی آنچه کردی و مرا شرم آید که با تو آن کنم که سزای آنی ! من با تو آن کنم که من سزاوار و شایسته ی آنم ! رو که تو را آمرزیدم تا بدانی که من منم و تو تویی” (آموزگار ،۱۳۸۳ج۹۷:۱).
********
۲۰-“ای مُهیمن اکرم، ای مفضل ارحم ، ای محتجب به جلال و متجلّی به کرم، قسّام پیش از لوح و قلم ،نماینده ی سورهدی پس از هزاران ماتم .بادا که بازرهم روزی از زحمت حوّا وآدم ، آزاد شوم از بند وجود و عدم، از دل بیرون کنم این حسرت و ندم ، با دوست بر آسایم یک دم ، در مجلس انس قدح شادی بر دست نهاده دمادم” (انصاری ،۱۴:۱۳۸۶) .
********
بنیاد گرفته از آیات زیر به روش اقتباسی و الهامی است :
۱-بخشی از آیه شریفه ی ۲۳ از سوره ی مبارکه ی حشر : ” هُوَ اللهُ الّذی لا اِلهَ الّا هُوَالمَلِکُ القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤمِن المُهیمِنُ …”.
ترجمه :”اوست خدایی که جز او خدایی نیست، پادشاه بی عیب ، ایمن دارنده از غیب ،گواه راست و استوار ،تاونده ی تواننده،به هیچ چیز نماننده …”.
۲-بخشی از آیه ی شریفه ی ۶۴ از سوره ی مبارکه یوسف : ” …فَاللّهُ خَیرٌ حافِظاً وُ هَو اَرحَمُ الّراحِمینَ”.
ترجمه:”…پس خداوند بهترین نگهبان است و او است مهربانترین مهربانان”.
۳-بخشی از آیه شریفه ی۷۰از سوره ی مبارکه ی اسرا ء : “وَ لَقَد کَرَّمنا بَنی آدم …و فَضَّلنا هُم عَلی کَثیرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضِیلاً”.
ترجمه: ” ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم …و آنان را بر بسیاری از آفریدگانِ ما برتری دادیم”.
۴-آیه شریفه ی ۷۸از سوری مبارکه ی الرّحمن: “تَبارَکَ اسمُ رَبِّکَ ذِی الجَلالِ والاِکرام”.
ترجمه:”پاک است وبی عیب پروردگارتو(ای محمّد) که صاحب بزرگواری و بنده نوازی است”.
۵-بخشی از آیه ی شریفه ی ۳۲ ازسوره ی مبارکه ی زخرف : “اَهُم یَقسِمونَ رَحمَتَ رَبِّکَ نَحنُ قَسَّمنا بَینَهُم مَعیشَتَهُم فیِ الحَیوهِ الدُّنیا…”.
ترجمه: “آیا بخشش خداوند را آنان بخش می کنند؟ماییم که زندگانی آن ها را در حیات دنیا بخش کردیم…”.
۶-آیه ی شریفه ی ۷۸از سوره ی مبارکه ی شعرا : ” اَلَّذیِ خَلَقَنیِ فَهُوَ یَهدینِ “.
ترجمه :” آن خدایی که مرا آفرید و رهنمایی کرد “.
۷-بخشی از آیه ی شریفه ی ۳۶ ازسوره ی مبارکه بقره : “… و لَکُم فیِ الاَرضِ مُستَقَرٌّ و متاعٌ الِی حِینٍ “.
ترجمه:”…و برای شما در زمین قرارگاه وبرخورد جای است!تا مرگ و روز رستاخیز” .
۸-آیه شریفه ی ۳۱از سوره ی مبارکه ی نباء: “اِنَّ لِلمُتََّقینَ مَفازاً”.
ترجمه:”همانا پرهیزکاران را رستنگاها است “.
۹-آیه ی شریفه ی۳۴ همان سوره :” و کَاساً دهاقاً “.
ترجمه:” و جام های شراب پیوسته و دمادم “.
********
۲۱-“الهی ، می لرزم از آنکه نه ارزم ، وز آنکه نه ارزم چه سازم، جز از آنکه می سوزم تا از این افتادگی برخیزم” (انصاری ، ۱۳۸۶ : ۱۴۸).
********
بنیاد گرفته از آیه ی شریفه ی ۱۰ ازسوره ی مبارکه انسان به روش الهامی : “اِنّا نَخافُ من رَبِّنا یَوماً عبوساً قمطَریرًا”.
ترجمه: “ما از خدای خود آن روز می ترسیم که سخت و هولناک است”.
********
۲۲-“الهی ، من چه اهل خواست و درخواستم که از ننگ بود خویش بکاستم ، سّر عنایت به دست کفایت ، نه من پیراستم ، گرگنج عز در خراب عجز نهی، من بدین راستم، کریما ، روز آخر حقّ خویش مخواه ، چون من روز اوّل بود خویش نخواستم” (انصاری،۷۱:۱۳۸۶ ).
********
بنیاد گرفته از آیات شریفه۱تا۴سوره ی انسان به روش الهامی: “هَل اَتی عَلَی الاِنسان ِ حینٌ مِنَ الدَّهرِلَم یَکُن شیئًا مَذکورًا(۱)اِنّا خَلَقنَا الاِنسانَ مِن نُطفَهٍ اَمشاج نَبتَلِیهِ فَجَعَلناهُ سَمیعاً بَصیراً(۲) اِنّا هَدَیناهُ السَّبیلَ اِمّا شاکِراً وِاِمّا کفوراً(۳) اِنّا اَعتَدنا لِلکافِرینَ سَلاسِلَ واَغلالاً وسَعیراً(۴)”.
ترجمه:” آیا برانسان هنگامی که از گیتی آمده که چیزی یاد کرده ویادکردنی نبوده است؟ (۱). ما آدمی را از نطفه(جرم)بهم آمیخته آفریدیم و او را می آزماییم و او را شنوا وبینا کردیم(۲). ما آدمی را به راه آوردیم و راه نمودیم وهر یکی را یکی از دو راه نمودیم ،یا سپاس دار یا ناسپاس(۳).ما برای کافران زنجیرها وغلها و آتش آماده ساختیم(۴) “.
تفسیر ادبی وعرفانی:
“انسان،آدم است و دهر اشاره به مدّتی است که جسدی بی روح بوده وخداوند در آفرینش وی مهلت افکند! و علّت آن بود که : ظاهر آدم ازگل بود و در گل مهلت نمی بایست! امّا در دل مهلت می بایست ،چه که آدم،درآفرینش اصل بود و باقی مردم فرع او بودند!هر چه بود از بهر آدم آفرید وآدم را از بهرخودآفرید وفرمود: در نهاد آدم دلی باید که مرا شناسد و زبانی باید که مرا ستاید و دیده ای باید که مرا بیند و دستی باید که جام وصل گیرد و قدمی باید که در راه می رود،اگر در یک لحظه به وجود آدم قدرت خویش را آشکار ساخته ام و اگر او را سالها در میان آدمیان به حشمت و بزرگی نمایان کرده باشم! ازآن روست که ما حشمت دوستان را آشکار کردن دوست تر از آن داریم که قدرت خودنمودن! زهی دولت وکرامت که از درگاه عزّت روی به آدم نهاد(که او را برگزید) و او را با هزاران ناز و اعزاز در راه آور
د،و تراز راز برکسوت او کشید وخال اقبال(نفخ روح خود) بر رخسار جمال صفوت او زد وخلعت رفعت (به دست خود آفریدن) در وی پوشید و به مقامیش رسانید که در صف صفوت بر بساط شهود او را شربت محبّت نوشانید و فرشتگان ملکوت را سجود او فرمود. و با این همه کرامت که بر وی کرد ، حشمت و مرتبت و منزلت او پدید نیامد مگر آنگاه که او عصیان ورزید ،که فرمود:”وعَصی آدم رَبَهُ” . چون نوازش در وقت اطاعت و موافقت، دلیل کرامت نباشد ؛ و نوازش در وقت مخالف و عصیان دلیل بر عزّت و کرامت است، این بود که گناه او را بخشید!” (آموزگار ، ۱۳۸۳ج۲: ۵۷۷).
********
۲۳-“الهی ،دانی به چه شادم ؟به آن که به خویشتن نه به تو افتادم ،الهی ،تو خواستی نه من می خواستم ،دوست بر بالین دیدم چو از خواب بر خاستم”(انصاری،۱۴۵:۱۳۸۶).
********
بنیاد گرفته از آیات شریفه ی ۳۸و۳۹ سوره ی مبارکه ی عبس به روش اقتباسی و الهامی:” وُجُوهٌ یَومئذٍ مُسفِرًه(۳۸) ضَاحِکهٌ مستَبشرهٌ(۳۹)”.
ترجمه: “روی ها است آن روز نازان وروشن (۳۸).که خندان و شادان است “.
تفسیر ادبی و عرفانی:
“ای بسا کسانی که دانگی و دیناری به خواب ندیدند ؛ و فردای قیامت فرعون اهل دنیا خواهند بود ؛ که دل آنها آلوده ی حرص دنیاست.و ای بسا کسان که مالهای دنیا را درکف اختیار او نهادند، و فردا داغی از این دنیا به دل وی نمایان نبود، و سرانجام مرد دین دار به شمار آیدکه با روی روشن وگشاده و باخنده و شادی است.و مرد دنیا با روی تیره با اندوه و ناکامی نگران مال خویش است. ” (آموزگار ، ۱۳۸۳ج۵۹۰:۲) .
********
۲۴-“الهی،توآنی که ازبنده، ناسزا بینی و به عقوبت نشتابی. از بنده کفر می شنوی و نعمت از او بازنگیری،توبت و عفو بر وی عرضه کنی و به پیغام وخطاب خود او را بازخوانی و گر بازآید وعده ی مغفرت می دهی “که اِن یَنتَهوا یَغفِرلهم ما قدسلف” .چون با دشمن بدکار چنینی، چه گویم که با دوستان نیکوکارچونی؟” (انصاری،۴۶:۱۳۸۶) .
********
اقتباس شده ازآیه ی شریفه ی ۳۸ازسوره ی مبارکه انفال به شیوه ی گزارشی:”قُل لِلَّذینَ کفروا اِن یَنتَهوُا یُغفَرلَهُم ما قَد سَلَفَ و اِن یَعُودوا فَقَد مَضَت سنّت الاوّلینَ”.
ترجمه:”بگو (ای محمّد)به آن ها که کافر شدند اگر بازایستند از کفر،از آنچه گذشته آمرزیده می شوند واگربه کفر بازگردند و به کفر بایستند،سرانجام همانست که به پیشینیان گذشت و معلوم است!”.
تفسیرادبی وعرفانی:
“در این آیت، پروردگار اظهار کرم خویش می کند و مهربانی خود را به بندگان می نماید،بنده را بر ناسزای خود بیند و به کیفر نشتابد،از بنده کفر می شنود نعمت از او بازنگیرد و توبه و عفو بر او عرضه کند و اگر بازآید آمرزش وعده می دهد!” (آموزگار ،۱۳۸۳ج۳۷۸:۱).
********
۲۵-” الهی،همه عالم تو را می خواهند، کار آن دارد که تا تو که را خواهی،بناز کسی که تو او را خواهی،که اگر برگردد، تو او را در راهی ،ای جوانمرد و آن را که خواست در ازل خواست و آن را که نواخت در ازل نواخت.کارها در ازل کرده و امروز می نماید، سخن ها در ازل فرموده و امروز فرموده می شنواند، خلعت ها در ازل دوخته و امروز می رساند”کل یوم هوفی شان” عبدی تو امروز مرا می دانی، من امروز نیم، دانش تو امروزست ورنه من قدیمم، دیری است تا با تو راز گفتم، تو اکنون می شنوی ، سمع قدیم در ازل نیافت تو می داشت درسماع کلام ازلی، علم قدیم در ازل نیابت تو می داشت در دانش صفات ازلی ،قیم که مال طفل دارد، به نیابت طفل می دارد،چون طفل بالغ شودآن مال به وی بازدهد، شما اطفال عدم بودید که لطف قدم کار شما می ساخت و نیابت شما می داشت. ای منتظران وارد لطف ما ! ای نظارگیان شاهد غیب ما ! ولایت نراند در دل شما، مگر سلطان سّر ما ،حلقه در دل شما نکو بد مگر رسول بر ّما” (انصاری ،۵:۱۳۸۶).
********
بر گرفته از آیات زیر به روش اقتباسی و الهامی است:
۱-آیه ی شریفه ی ۱۹۰ از سو ره ی مبار که ی آل عمران: ” اِنَّ فی خَلقِ السّمواتِ و الارضِ وَاختِلافِ الّیلِ وَ النّهار ِ لَآیاتٍ لِاوّلیِ الاَلبابِ “.
ترجمه: “همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز نشآن هایی است مر زیرکان وخردمندان”.
۲- آیه ی شریفه ی ۱۹۱از سوره ی مبارکه ی آل عمران : “اَلَّذینَ یَذکُرونَ اللهَ ِقیاماً وَ قُعُودًا وَ عَلی جُنوبِهِم و یَتفکّرونَ فیِ خَلقِ السَّمواتِ والاَرضِ رَبّنَا ما خَلَقتَ هذا باطِلاً سُبحانَکَ فَقِنا عَذابَ النّارِ”.
ترجمه: “کسانی که خدای را یاد می کنند درحال ایستاده یا نشسته و درحال(بیماری) بر پهلوی خویش خفتگان، و در آفرینش آسمان و زمین اندیشه می کنند و می گویند پروردگارما،این ها را به گزاف نیافریدی،پاک بی عیبی خدایا، ما را از عذاب آتش نگه دار”.
۳-آیه ی شریفه ی ۲۹ از سوره ی مبارکه ی رحمن: “یَسئَلُهُ مَن فِی السَّمواتِ وَالاَرضِ کُلَّ یَومٍ هُوَ فیِ شَانٍ”.
ترجمه:”از او می پرسند ومی خواهند هر کس که درآسمان وزمین است که هر روزی درکاری وحالی است و در هنگام امری است مانند:زنده شدن،مردن،نیازمندی،بی نیازی،جنبش،آرامش”.
۴-بخشی از آیه شریفه ی۱۰۷ ازسوره ی مبارکه ی هود”…اِنَّ رَبُّکَ فَعّالٌ لمایُریدُ”.
ترجمه:”…چون پروردگارتو همه آن کند که خود خواهد”.
تفسیرادبی وعرفانی:
” خداوند هرکس را جایی بداشته ، و هر یکی را به رنگی رشته، یکی را بالا می برد، و یکی را پایین می آورد!،یکی را در صدر قدرت عزّت داده، یکی را در صف نعل هابه ذلّت بداشته!یکی را بر بِساط لطف نشانده! و یکی را در زیر بساط قهر آورده است” (آموزگار ،۱۳۸۳ ، ج۴۸۶:۲).
********
۲۶-“ای کارنده پشی
مانی دردلهای آشنایان، ای افکننده ی سوزدردل های تائبان، ای پذیرنده ی گناهکاران و معترفان، کس بازنیامد تا باز نیاوردی وکس راه نیافت تادست نگرفتی، دست گیرکه جز تو دستگیر نیست،دریاب که جز تو پناه نیست وسؤال ما را جز تو جواب نیست و درد مارا جز تو دارو نیست و غم ما را جز از تو راحت نیست” (انصاری ،۱۱:۱۳۸۶) .
********
اقتباس شده از آیات زیر به روش گزارشی و الهامی است:
۱- سوره ی مبارکه ی نوح: “فَقُلتُ استَغفِروا رَبَّکم اِنَّهُ کانَ غَفّاراً”.
ترجمه:”گفتم ازخدا آمرزش خواهیدکه او آمرزشکار است”.
۲-آیه ی شریفه ی۸۲ از سوری ی مبارکه ی طه: “وَ اِنّی لَغَفّارٌ لِمَن تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ هتَدی”.
ترجمه:”من آمرزگارم کسی را که توبه کند و ایمان آورد وکار نیکو کند، آنگاه به راه راست رود”.
۳-آیه ی شریفه ی۹ از سوره ی مبارکه ی نحل: ” وَعَلَی اللهِ قَصدُ السَّبیلِ وَمِنهاجائِرٌ ولَوشاءَ لَهَدیکُم اَجمَعینَ”.
ترجمه:”و برخداوند است راستی راه،واز جمله آن راه ها است که مردم در آن راه کج هستند! و اگر خدا بخواهد همه را راهنمایی و راه نمودی آشکار می کند”.
۴-آیه ی شریفه ی۹سوره ی مبارکه ی انفال: “اِذتَستَغیثونَ رَبَّکُم فَاستَجابَ لَکُم…”.
ترجمه:”هنگامیکه ازخداوند فریادرس می خواستید، پس اوخواسته ی شمارا اجابت کرد…”.
********
۲۷-“الهی گواهی تو برخدایی،مارا نگاه دار ازجدایی” (همان: ۱۸).
*********
بهره گرفته از آیات زیر به روش الهامی است:
۱-بخشی ازآیه ی شریفه ی ۱۴ از سوره ی مبارکه ی طه : “اِنَّنی اَنَا اللهُ لا ِا لهَ اِلاّ اَنا فَاعبُدنِی…”. ترجمه:” همانا من خدای یگانه ام،جز من خدایی نیست،پس مرا عبادت کن…” .
بخشی از آیه ی شریفه ی۳۰ ازسوره ی مبارکه ی قصص: “…اِنّی اَنا اللهُ رَبُّ العالَمینَ”.
ترجمه:”… منم خدای یگانه و پروردگار جهانیان”.
۲-بخشی از آیه ی شریفه ی۱۲ ازسوره ی مبارکه ی طه: “اِنّی انَا رَبُّکَ…”.
ترجمه: ” من خدای توام…”.
۳- آیه ی شریفه ی ۹ ازسوره ی مبارکه ی نمل: “یا موسی اِنَّهُ انَا اللهُ العَزیزُ الحَکیمُ”.
ترجمه:”فرمود:ای موسی ،آنچه هست آن منم، خدای توانا ودانا”.
۴-بخشی ازآیه ی شریفه ی۱۷ ازسوره ی مبارکه ی حج: “… اِنَّ اللهَ یَفصِلُ بَینَهُم یَومَ القَیمَهِ اِنَّ الّلهَ علی کُلِّ شیئٍ شهیدٌ”.
ترجمه:”… خداوند در روز قیامت کار آن ها را برگزار و حکم می کند،چون خدای تعالی بر هر چیزی دانا و گواه است”

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   خرید پایان نامه رشته حقوق :جریان آزاد اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید