ارزیابی و رتبه بندی توان های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه- قسمت …

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم

۴ – ۵ – به کار گیری مدل SWOT در پژوهش حاضر جهت ارائه استراتژهای برتر اکوتوریسم
شاید مهمترین فرآیند تحقیق، استخراج، دسته بندی اطلاعات و سپس تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اطلاعات باشد. در این مرحله بعد از جمعآوری اطلاعات، آمایش دادهها و تنظیم گزارش وضع موجود و هم چنین رتبه‌بندی توان‌های اکوتوریسم با استفاده از مدل تاپسیس در مرحله آخر با استفاده از مدل استراتژیک SWOT به تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده موضوع مورد مطالعه پرداخته شده و بهترین استراتژی‌ها ارائه میگردند.
۴ – ۶ – تحلیل مدل SWOT
به منظور شناسایی و بررسی عوامل موثر درونی: نقاط قوت(Strength)، نقاط ضعف(Weakness) و عوامل تاثیرگذار بیرونی: فرصتها (Opportunity) و تهدیدات (Threats) از مدل SWOT استفاده شده است. منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد اثر بخش باید قوت‌ها و فرصتهای سیستم را به حداکثر، ضعف‌ها و تهدیدها را به حداقل برساند. این منطق اگر درست بکار گرفته شود نتایج بسیار خوبی برای انتخاب و طراحی یک راهبرد اثر بخش خواهد داشت (جدول۴ – ۱)(یغفوری و همکاران: ۱۳۹۰: ۵). این مدل در مفهوم کلی، ابزاری برای بهره‌برداری در مراحل مقدماتی تصمیم‌گیری و به عنوان یک پیش درآمد در امر برنامهریزی راهبردی در نوع کاربردی آن است. در حقیقت این روش ابزاری است که بیشتر برای کنار هم قرار دادن یافتههای تحلیل فشارهای خارجی(فرصتها و تهدیدها) و قابلیتهای داخلی( قوتها و ضعفها) است.تحلیل سوات، تحلیلی منظم برای شناسایی عوامل(نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها) و تدوین راهبرد در راستای تطابق مناسب بین آنها است. از دیدگاه این مدل، راهبرد مناسب، قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضعفها و تهدیدها را به حداقل ممکن میرساند. برای این منظور نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در چهار حالت کلی SO, WO, ST, WT به شرح زیر پیوند داده شده و گزینههای راهبردی از بین آنها انتخاب میشوند (رضوانی، ۱۳۸۷: ۲۰۶) بنابراین ابتدا با توجه به بررسی‌های صورت گرفته روی محیط داخلی و خارجی فهرستی از نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهدیدات، مورد شناسایی قرار گرفت و جهت بر طرف کردن و یا تقلیل نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت و فرصتها در ارتباط با گسترش اکوتوریسم در منطقه مورد مطالعه استراتژیها و راهبردهایی ارائه شده است. به طور کلی هدف پژوهش حاضر بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات موجود در شهر کرمانشاه در زمینه اهمیت اکوتوریسم در این منطقه است. از این رو بررسی و شناخت وضعیت مناطق و نواحی قابلیتها، محدودیتها، فرصتها، تهدیدات، تنگناها، در برنامه‌ریزی ناحیهای و انتظام فضایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مرحله بعد در فرآیند تدوین سیاستها و راهبردهای توسعه با لحاظ کردن جهات قبلی و با توجه به نوع واکنش در مقابل و نحوه تعامل هر عامل داخلی و خارجی میتوان ماتریسی را ترسیم کرد که دارای چهار نوع راهبرد است. بر این اساس، ماتریس SWOT باید بتواند قوتها و فرصتها را حفظ کرده و نقاط ضعف و تهدید را حذف و به نقاط قوت و فرصت تبدیل کند و یا اینکه حداقل تاثیرات منفی و مخرب آنها را کاهش دهد.
راهبرد رقابتی / تهاجمی(SO)، که تمرکز آنها بر نقاط قوت درونی و فرصتهای بیرونی است؛
راهبردهای تنوع بخشی(ST)، بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز است؛
راهبردهای بازنگری(WO)، که ضمن تاکید بر نقاط ضعف درونی، سعی بر بهرهگیری از فرصتهای بیرونی در جهت رفع نقاط ضعف است؛ و
راهبرد تدافعی(WT)، که برای مقابله با ضعفهای درونی و تهدیدهای بیرونی ارائه میشود.
به هر حال در زمینه گردشگری، ماتریس سوات (SWOT) چارچوب مناسبی برای تعیین امکانات و تنگناهای توسعه گردشگری و در نهایت ارائه راهبردهای مناسب در این زمینه است. در این روش ابتدا قوتها و ضعفهای درونی(داخلی) و فرصتها و تهدیدهای بیرونی(خارجی) در زمینه مختلف از جمله: اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، بوم شناختی و نهادی مشخص شده و سپس راهکارهای مناسب به منظور رفع ضعفها و تهدیدها از یک طرف و بهبود قوتها و فرصتها از طرف دیگر، ارائه میشود. کارایی، سرعت و ظرفیت تطبیق عوامل درونی با محیط بیرونی از ویژگیهای این روش است ( رضوانی، ۱۳۸۷: ۲۰۶ – ۲۰۲).
جدول ۴ – ۱: ماتریس SWOTو نحوه تعیین راهبردها(یغفوری و همکاران:۱۳۹۰)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ماتریس SWOT نقاط قوت(S) نقاط ضعف(W)
فرصتها(O) استراتژیهای SO استراتژیهایWO
تهدیدها(T) استراتژیهای ST استراتژیهای WT

تعیین راهبردهای کوتاه مدت و بلند مدت توسعه اکوتوریسم در شهر کرمانشاه
جدول ۴ – ۲ : ماتریس تهدیدات ،فرصتها،نقاط ضعف،و نقلط قوت