جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی و رتبه بندی توان های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه- قسمت …

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم

استراتژی رشد داخلی SO

استراتژی رشدخارجی WO

رهبردهای تنوع توصیه میگردد ST

راهبرد دفاعی توصیه میگردد WT

ماخذ: تقی زاده و همکاران،۲۵۳:۱۳۹۰
بطور کلی چهارچوب تحلیلی مدل SWOT در این پژوهش بصورت زیر است:
شکل ۴ – ۳: چهارچوب تحلیلی در مدل SWOT
مآخذ: محمدی ده‌چشمه و زنگی‌آبادی، ۳:۱۳۸۷
۴ – ۷ – مزایای مدل مدیریت راهبردی SWOT
مدیریت راهبردی عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط داخلی و هم محیط خارجی)، تدوین راهبرد (برنامهریزی بلندمدت یا راهبردی)، اجرای راهبرد، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت راهبردی بر نظارت و ارزیابی فرصتها و تهدیدهای خارجی در سایۀ توجه به نقاط قوت و ضعف یک مجموعه تأکید دارد. مدیریت راهبردی از چهار عنصر اساسی شامل بررسی محیطی، تدوین راهبرد، اجرای راهبرد، و ارزیابی و کنترل تشکیل میشود. عواملی که در این زمینه بیشترین تاثیر را دارند در اصطلاح عوامل راهبردی نامیده میشوند که عبارتند از: نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها (SWOT).
مهمترین مزایای این روش به صورت خلاصه عبارتند از:
کار آمدترین مدل در زمینه مسائل گردشگری می‌باشد.
ابزاری برای شناخت مجموعه عوامل داخلی و خارجی می‌باشد.
ابزاری برای طراحی راهبردهای استراتژیک منطقه مورد مطالعه می‌باشد.
گام مهم در جمع‌بندی روندهای مورد مطالعه می‌باشد.
ابزاری برای مدیریت‌های صحیح می‌باشد.
معیار مهمی برای تصمیم‌گیرها می‌باشد.
۴ – ۸ – مراحل مدل SWOT:
۱)شناسایی عوامل تاثیر‌گذار داخلی و خارجی در منطقه مورد مطالعه و قرار دادن آنها در ماتریس مربوطه
۲) گام دوم: در این مرحله بنا بر اهمیت هر کدام از عوامل به آنها وزنی از ۱تا ۰ داده شده است.
۳) گام سوم : در این مرحله نیز با توجه به میزان تاثیرگذاری هریک از عوامل مورد نظر در عملکرد گردشگری منطقه رتبه‌ای از ۱تا ۵ داده شده است.
۴) گام چهارم: در این مرحله مجموع امتیاز نهایی با ضرب مقادیر (ستون ۲*ستون ۳)به دست می‌آید. سپس همه امتیازهای وزنی عوامل خارجی و داخلی جداگانه جمع زده شده تا مجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی وداخلی به دست آید.
۵)گام پنجم تهیه ماتریس(SFAS) از منطقه مورد مطالعه
۶) گام ششم تهیه راهبرهای استراتژی در رابطه با مجموعه عوامل داخلی و خارجی در منطقه مورد مطالعه
جدول ۴ – ۳ : مراحل انجام ماتریس SWOT

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ردیف مراحل