جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی و رتبه بندی توان های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه- قسمت …

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم
۱

فرصتهای مهم بیرونی جامعۀ مورد مطالعه فهرست میشود

۲

تهدیدهای مهم بیرونی جامعۀ مورد مطالعه فهرست میشود.

۳

نقاط اصلی قوت درونی جامعۀ مورد مطالعه فهرست میشود.

۴

نقاط اصلی ضعف درونی جامعۀ مورد مطالعه فهرست میشود.

۵

نقاط قوت و فرصتها با هم مقایسه شده، راهبردهای SO ثبت میشود.

۶

نقاط ضعف و فرصتها با هم مقایسه شده، راهبردهای WO ثبت میشود.

۷

نقاط قوت و تهدیدها با هم مقایسه شده، راهبردهای ST ثبت میشود.

۸

نقاط ضعف و تهدیدها با هم مقایسه شده، راهبردهای WT ثبت میشود

فصل پنجم
تجزیه و تحلیل دادهها
۵ – ۱ – مقدمه
گردشگری طبیعی یا اکوتوریسم امروزه یکی از مباحث مهم و مؤثر اقتصادی و یکی از عوامل برجسته ارتباط اجتماعی و فرهنگی است که در حد یک موضوع مهم جهانی قابل توجه و بررسی است. اکوتوریسم دارای خواص و پیامدهای ویژهای است که میتوان آن را به منزله یکی از نیروهای محرک توسعه منطقهای در کشور دانست زیرا که در دهههای اخیر رشد سریعی در اقتصاد داشته است. یکی از راهکارها برای گسترش صنعت اکوتوریسم، ارزیابی و اولویت‌بندی و همچنین ارائه راهبردهای برتر در زمینه اکوتوریسم در مناطق مختلف که استعداد گردشگری طبیعت را دارند میباشد. در این فصل از تحقیق سعی بر این شده است که به اولویت‌بندی و رتبه‌بندی جاذبه‌های اکوتوریسمی در شهر کرمانشاه و همچنین در به تحلیل استراتژیک عوامل موثر در اکوتوریسم پرداخته شود.
۵ – ۲ – وضعیت جنسی پاسخگویان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.