ارزیابی و رتبه بندی توان های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه- …

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم

مآخذ: محاسبات نگارنده
بر اساس نتایج ارزیابی شاخصهای پژوهش شاخصهای مهم مورد نظر جهت در نظر گرفتن جاذبه‌های اکوتوریسمی در شهر کرمانشاه به ترتیب زیر ارزیابی شد.
بر این اساس شاخص زیر ساختها و تسهیلات (راه ارتباطی، هتل و مهمانپذیر، پمپ بنزین، بیمارستان و..) با امتیاز ۱۷/۰در رتبه اول، کیفیت شاخص‌های امنیتی با امتیاز ۱۴/۰ در رتبه دوم ، شاخص قابلیت طبیعت‌گردی و طبیعت‌درمانی (مناطق بکر، آب و هوای مناسب، گیاهان دارویی، مناطق درمانی و..) با امتیاز ۱۲/۰ در رتبه سوم و سپس به ترتیب شاخص واقع شدن در کنار جاذبههای آبی (دریاچه، رودخانه، چشمه، آبشار، سراب) با امتیاز ۱۱/۰، شاخص واقع شدن درکنا ویژگی‌های کوهنوردی(کوه، کوهستان، تپه) با امتیاز وزنی ۰۹۱/۰، واقع شدن در کنار قابلیت ژئوتوریسمی(غارها، تنگه‌ها، دره‌ها) با امتیاز ۰۸۴/۰، تنوع اراضی طبیعی(پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، پوشش جنگلی، پوشش مراتع، مناطق حفاظت شده) با امتیاز ۰۸/۰، دارا بودن شرایط دامنه نوردی (ارتفاعات مناسب، شیب مناسب و..) با امتیاز ۰۷۴/۰، قابلیت ورزشهای زمستانی با امتیاز ۰۶۶/۰ و اکوتوریسم کشاورزی (باغات، مزارع، دشتها) با امتیاز ۰۶۴/۰ در رتبه آخر قرار گرفته است (نمودار ۵ – ۱).
نمودار ۵ – ۱: نمودار ارزیابی شاخصهای موثر در مناطق اکوتوریسمی شهر کرمانشاه
مآخذ: محاسبات نگارنده
در این مطالعه جهت رسیدن به نتایج پژوهش ابتدا مناطق اکوتوریسمی شهر کرمانشاه طبقه‌بندی شده است (جدول۵ – ۴) اساس پژوهش حاضر جهت رتبه‌بندی و سطح‌بندی مناطق اکوتوریسمی بر اساس این مناطق می‌باشد که این مناطق گردشگری با توجه به شاخصهای موجود رتبه‌بندی میشود.
جدول(۵ – ۴ ): جاذبه‌های اکوتوریسمی شهر کرمانشاه

یک مطلب دیگر:
جستجوی مقالات فارسی - ارزیابی و رتبه بندی توان های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه- قسمت ...

جاذبه اکوتوریسمی
شهر
غارها منطقه حفاظت شده سرابها و چشمه‌ها و تالاب‌ها کوهها و تپه ها رودخانه ها دشت ها باغات و مزارع، پارکها
کرمانشاه پراو، شکارچیان، ورواسی، دو آشکفت، مجمموعه غارهای بیستون، تایله نو، اسنگران ورمنجه سراب نیلوفر، سراب قنبر-
سراب بیستون
تالاب هشیلان
سراب طاقبستان
سراب یاوری
طاقبستان بیستون
کوه سفید
کوه پرو
رودخانه قرهسو
رودخانه گاماسیاب
ماهیدشت،
دشت بیستون
باغات سراب قنبر، باغ گلها، باغ پرندگان، پارک کوهستان، پارک ساحلی رودقره سو، باغ راه شرقی، پارک جنگلی طاقبستان