جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های …

پروژه و پایان نامه سری ششم

اعتبار اسنادی قراردادی است که از مقررات متّحدالشکل اعتبارهای اسنادی مندرج در نشریه یوسی‌پی۶۰۰[۲۵] اتاق بازرگانی بین‌المللی تبعیت می‌کند و به موجب آن بانک محل خریدار یا واردکننده کالا که به آن بانک عامل یا بانک گشایش کننده اعتبار[۲۶] می‌گویند، بنا به درخواست و دستور خریدار[۲۷] بانک دیگری را در خارج کشور به نام بانک کارگزار[۲۸] یا بانک پرداخت کننده اعتبار مجاز می‌دارد که اگر فروشنده[۲۹] در مدت اعتبار، اسناد حمل[۳۰] و کالای سفارشی را به بانک تحویل داد، مبلغ مورد معامله را طبق قرارداد منعقده، به ذینفع در خارج کشور پرداخت و سپس اسناد مزبور را به بانک محل خریدار کالا جهت واگذاری به خریدار ارسال کند
شکل(۵) : مراحل اعتبار اسنادی-فاینانس
تعریف ، شرایط و مراحل اعطاء فاینانس خارجی
راهنمای کاربران اعتبار اسنادی بر اساس ucp600 . فاطمه حیدری . اتاق بازرگانی بین المللی
تأمین مالی پروژه (فاینانس)
یکی از پرکاربردترین روش‌های استقراضی از منابع خارجی، فاینانس خارجی پروژه است. فاینانس به‌طور کلی به تأمین منابع مالی اطلاق می‌گردد اما در ادبیات مالی کشورمان این اصطلاح برای وام‌های مربوط به خطوط اعتباری به‌کاررفته است. به‌طور کلی فاینانس خارجی از منظر وام پرداختی به دو دسته اعتبار صادراتی[۳۱] و وام‌های تجاری[۳۲] تقسیم می‌شود. اما از منظر شیوه بازپرداخت اصل و سود وام به دو دسته فاینانس خودگردان و غیرخودگردان تقسیم می‌گردد. [۳۳]
الف) اعتبارصادراتی[۳۴]
این اعتبارهای جهت حمایت از صادرات کشور مبداء اعطاء می‌شوند و پوشش بیمه ای آژانس‌های اعتبار صادرات[۳۵] کشور وام‌دهنده را نیازمند است. و موارد زیر را شامل می‌گیرد:
اعتبار صادراتی جهت خرید مواد اولیه ، ماشین آلات و تجهیزات
اعتبار صادراتی جهت خدمات
ب) وام‌های تجاری[۳۶]
این نوع وام‌ها عموما منوط به دریافت اعتبار صادراتی می‌باشند و در بهترین شرایط در صورت دریافت ۷۰ درصد اعتبار صادراتی میتوان ۳۰ درصد وام تجاری دریافت نمود (جمعا به میزان ۸۵ درصد هزینه اجرایی)مانند تأمین مالی (فاینانس) فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی با مبلغ کل ۱۷۳۴ میلیون دلار شامل ۱۲۱۴ میلیون دلار اعتبار صادراتی و ۵۲۰ میلیون دلار وام تجاری
روش‌های اعطاء اعتبار خارجی
اعتبار خریدار : [۳۷]
این نوع اعتباردر پروژه‌های مورد بحث همان اعتبارکارفرما است که در قالب خط اعتباری یا قرارداد کلی[۳۸] اعطاء می‌شود. این قرارداد مالی یا خط اعتباری بین سیستم بانکی کشور و بانک یا بانکهای اعتبار دهنده خارجی برای اجرای پروژه‌هایی که از این خط اعتباری استفاده می‌نمایند منعقد می‌گردند. در این حالت برای هر یک از پروژه ها قرارداد مالی فرعی[۳۹] بین بانک عامل ایرانی و بانک اعتبار دهنده خارجی مبادله می‌شود و از بیمه تسهیلاتی کشور اعتبار دهنده نیز برخوردار است.
اعتبار فروشنده: [۴۰]
در پروژه‌ها همان اعتبار پیمانکار است، بانک‌های خارجی به اعتبار پیمانکار، تسهیلات مالی را جهت اجرای پروژه توسط پیمانکار خارجی پرداخت می‌کنند.
فرآیند اجرای روش تأمین مالی از طریق خطوط اعتباری خارجی (فاینانس) براساس آخرین مصوبه هیات محترم وزیران به شرح زیر معین گردیده است:
فعّالیت‌های قابل قبول:
اجرای پروژه های جدید زیربنایی/ تولیدی و طرح های توسعه‌ای از طریق فروشندگان و پیمانکاران خارجی.
خرید فن آوری، ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای و خدمات فنی مهندسی از خارج از کشور.
واجدین شرایط:
کلیه مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی دولتی، عمومی‌و غیردولتی(خصوصی) که نیاز به خرید از خارج از کشور دارند.
وثایق مورد نیاز:
وثایق مورد نیاز، حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک، عبارت از مورد یا مواردی از وثایق زیر خواهد بود:
الف- بخش خصوصی:
 
طرح مورد نظر
اموال غیر منقول
سفته / برات
برگ سپرده بانکی بلند مدت
اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار
سایر موارد حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک
ب- بخش دولتی
برای بخش دولتی اسناد و مجموعه زیر مورد نیاز است:
 
مصوبه شورای اقتصاد هیات دولت
مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی
نرخ سود و هزینه‌های مترتب بر تسهیلات:
سود تسهیلات براساس نوع قرارداد بانک خارجی بر دو اصل نرخ شناور[۴۱] شش ماهه به اضافه حاشیه سود (که معمولاً ۵/۰ درصد می‌باشد) و یا نرخ ثابت[۴۲] و براساس قوانین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی[۴۳] محاسبه می‌گردد که میزان نرخ های مزبور در شرایط زمانی مختلف متفاوت می‌باشند.
هزینه‌های دیگرعبارتند از:
 
هزینه مدیریت در حدود ۱۲۵/۰ درصد مبلغ اعتبار استفاده نشده ، که به صورت سالیانه اخذ می‌گردد.
حق بیمه صادراتی کشور فروشنده ماشین آلات که مبتنی بر رتبه ریسک هر کشور محاسبه و اخذ می‌گردد.
سقف پرداخت:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است