منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی (مورد …

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم

عرفانی (۱۳۸۰) در پژوهشی که بر روی مشاوران انجام داد به این نتیجه رسید که ۲۲/۱ درصد آزمودنیها به دلیل فرسودگی شغلی زیاد در رنج هستند. در ضمن بین نوع نگرش مشاوران و میزان همکاری سایر کارکنان با میزان فرسودگی شغلی آنان رابطه معنیداری مشاهده شد. همچنین بین سن و میزان فرسودگی رابطه منفی به دست آمد.
۲-۲۵-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
استلا و همکاران[۵۸] (۲۰۰۳) در تحقیقی تحت عنوان پیشبینی فرسودگی شغلی در بین کارکنان شاغل در بخشهای ویژه و عادی، با استفاده از روشهای خودسنجی، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش، راهبردهای مقابلهای و پرسشنامه اضطراب و افسردگی، کارکنان شاغل در بخشهای ویژه و عادی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تحلیل عاطفی در بین کارکنان شاغل در بخشهای ویژه به طور معناداری از بخشهای عادی بیشتر است و تفاوت معنیداری بین دو گروه ویژه و عادی در راهبردهای مقابلهای، افسردگی و اضطراب دیده شد.
در پژوهشی که در سال ۲۰۰۸ از سوی پترسون، دماروتی و برگستروم[۵۹] در سوئد انجام گرفت، مشخص گردید چهار طبقهای از فرسودگی (شامل نافرسوده، قطع رابطه، خسته و فرسوده) با ویژگیهای کار مرتبط بوده و نسبت پاسخدهندگان کج خلق و دارای بیماری در گروههای فرسوده در مقایسه با گروههای غیرفرسوده بیشتر بود. جالبتر اینکه این افراد کسانی بودند که در محیطهای کاری فاقد آزادی، تصمیمگیری و خودمختاری کار میکردند.
مازلاک و همکاران[۶۰] (۲۰۱۰) شش عامل سازمانی را در فرسودگی شغلی موثر میدانند. این عوامل عبارتند از: حجم کار کم یا زیاد، میزان کنترل کم بر کار، پاداش کم، نداشتن ارتباط اجتماعی، تبعیض در محیط کار و تضاد ارزشی بین ارزشهای محیط کار. البته عوامل سازمانی در پژوهشهای متعددی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و بیشترین عواملی که در تحقیقات به آن اشاره گردیده، شامل ابهام نقش، تعارض نقش و تراکم نقش است.
جواس[۶۱] (۲۰۰۵) در تحقیق خود با عنوان فرسودگی شغلی در مربیان ورزش مدارس به این نتیجه رسید که حالت فراانگیزشی فعالیتمدار، به طور قابل توجهی باعث کاهش فرسودگی به میزان ۴/۲۹ درصد میشود. حالت تاییدکننده به میزان ۱۹ درصد فرسودگی شغلی را کاهش داده و همچنین حالت خودمدار تا ۲۰ درصد موجب کاهش فرسودگی شغلی میشود.
پژوهش براد و همکارانش[۶۲] (۲۰۰۸) تحت عنوان تاثیر استرس و حمایت اجتماعی بر فرسودگی شغلی در کارولینای شمالی بیانگر این است که: ۱) بین حمایت اجتماعی، عوامل استرسزای شغلی، ساعات کار هفتگی و سن با فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی) رابطه وجود دارد. ۲) حمایت اجتماعی، عوامل استرسزای شغلی و سن با فرسودگی شغلی (مسخ شخصیت) رابطه معنیدار دارند، اما بین جنسیت، تمرکز شغلی و ساعات کار هفتگی با متغیر ملاک رابطه معنیداری مشاهده نشد. ۳) همبستگی معنیداری بین حمایت اجتماعی و عوامل استرسزای شغلی با فرسودگی شغلی (عدم موفقیت) وجود دارد.
سونه[۶۳] (۲۰۰۹) در پژوهش خود به بررسی رابطه شیوههای رهبری و جو سازمانی با خلاقیت و نوآوری پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که متغیر سبک رهبری مدیران با متغیرهای خلاقیت و نوآوری کارکنان رابطه مثبت، مستقیم و معنادار دارد. همچنین متغیر جو سازمانی اثر مثبت و معنادار بر متغیرهای خلاقیت و نوآوری دارد. یعنی هرچه سبکهای رهبری و جو سازمانی مناسبتر و حامی فرهنگ خلاقیت و نوآوری باشد، نوآوری در آن سازمان نیز افزایش مییابد.
جونا[۶۴] (۲۰۰۶) در پژوهش خود به بررسی رابطه جو سازمان با خلاقیت و نوآوری پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که متغیر جو سازمانی با متغیرهای خلاقیت و نوآوری رابطه مثبت، مستقیم و معنادار دارد. افزون بر این با بهبود جو سازمانی و سوق دادن سازمان به سمت پذیرش ایدههای نو و خلاقیت کارکنان، میتوان سازمان را با ارائه نوآوری در امور جاری، به سمت رقابت با سایر رقبا در بازار تشویق کرد.
رودریگ گری[۶۵] (۲۰۰۲)، در تحقیقی با عنوان ارزیابی جو سازمانی نتیجه گرفت هر نوع راهبردی که سازمانها دنبال میکنند، از منظر موفقیت شدیدا به عملکرد کارکنان آنها بستگی دارد. وی برای سنجش و بررسی جو سازمان، به بررسی ۸ شاخص، بیان آزادانه ایدهها، بیان آزادانه مشکلات، آزادی پرسش (به ویژه از تصمیمات و سیاستهایی که توسط مدیران ارشد مشخص شده)، مشارکت واقعی در تعریف اهداف سازمان، رضایت شغلی، نوآوری (آزادی امتحان کردن مفاهیم و رویکردهای جدید)، تهدیدهای محیط سازمان و تهدیدهای عمدی پرداخت.
آلموست (۲۰۱۰) انواع تعارض در محیطهای کار را در سطوح تعارض درون فردی، تعارض بین فردی، تعارض بین گروهی و تعارض درون گروهی تقسیمبندی نموده است. در مروری که آلموست (۲۰۱۰) انجام داده، روابط تعارض آمیز و منفی با سرپرست و همکاران که از اشکال اصلی تعارض بین فردی محسوب میشوند، خود از زمره عوامل استرسآور اصلی در محیطهای کار محسوب میشوند.
۲-۲۶ چارچوب نظری پژوهش
چارچوب نظری مبنایی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله، مهم تشخیص داده شدهاند نظریهپردازی میکند. این نظریه میتواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و گاهی به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسأله نشأت میگیرد.به طور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل[۶۶]، وابسته[۶۷]، مداخلهگر[۶۸] و تعدیلگر[۶۹] که تصور میشود در پاسخ و حل مسأله تحقیق نقش دارند میپردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیهها، آزمون آنها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر از مسأله تحقیق کمک میکند(خاکی، ۱۳۹۰). یک متغیر هر نوع پدیدهای است که میتواند ارزشهای متفاوت و متغیری به خود بگیرد. متغیرها به چهار دسته: ۱- متغیر وابسته، ۲- متغیر مستقل، ۳- متغیر تعدیل کننده و ۴- متغیر مداخلهگر تقسیم میشوند.
متغیروابسته: متغیر وابسته متغیر اصلی مورد توجه پژوهشگر است. هدف پژوهشگر آن است که تغییر پذیری متغیر وابسته را تشریح کند. متغیر مستقل: یک متغیر مستقل، متغیری است که متغیر وابسته را به صورت مثبت و منفی تحت تأثیر قرار میدهد(داناییفرد و همکاران، ۱۳۹۰).
بنابراین با توجه به مشخص شدن چارچوب نظری تحقیق، متغیر مستقل پژوهش شامل تعارض در محیط کار، متغیر میانجی شامل جو سازمان و متغیر وابسته شامل فرسودگی شغلی میباشد
۲-۲۷ مدل مفهومی پژوهش
مدل رابطه بین طرح نظری (تئوری) و کار جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات میباشد. در علوم اجتماعی مدلها شامل نشانهها و علایم هستند یعنی خصوصیات برخی از پدیدههای تجربی (شامل اجزا و ارتباط آنها) به طور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط با یکدیگر بیان میشود. بنابراین، مدل منعکسکننده واقعیت است و جنبههای معینی از دنیای واقعی را که با مسئله تحت بررسی ارتباط دارند مجسم میسازند. روابط عمده را در میان جنبههای مذبور روشن میکند و سرانجام امکان آزمایش تجربی تئوری را با توجه به ماهیت این روابط فراهم میکند. بعد از آزمایش مدل درک بهتری از بعضی از قسمتهای دنیای واقعی حاصل میشود. بهطور خلاصه باید گفت که مدل دستگاهی است متشکل از مفاهیم، فرضیهها و شاخصها که کار انتخاب و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل میکند (خاکی، ۱۳۹۰، ۱۵۵).
برای ساختن مدل تحلیلی، محقق نهایتاً میتواند به دو شیوه متفاوت عمل کند که میانشان تفاوت مشخصی وجود ندارد: یا ابتدا از تدوین فرضیهها شروع میکند و در مرتبه بعدی به مفاهیم میپردازد، یا اینکه راه معکوسی را طی میکند (خاکی ۱۳۹۰، ۱۵۶). بنابراین با توجه به استدلال فوق، فرضیات تعریفشده، نظر اساتید و خبرگان در زمینه تعارض در محیط کار، جو سازمانی و فرسودگی شغلی و همچنین، بر اساس مبانی نظری تحقیق مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر طراحی و تدوین شده است.
جو سازمانی
فرسودگی شغلی
تعارض در محیط کار
فرسودگی نقصان تحقق شخصی
فرسودگی شخصیتزدایی
فرسودگی هیجانی
شکل ۲-۳ مدل مفهومی پژوهش، منبع: (مسلش و جکسون[۷۰]، ۱۹۸۱)، (آلموست[۷۱]، ۲۰۱۰) و (کواسنیسکا[۷۲]، ۲۰۰۶)
۲-۲۸ خلاصه فصل دوم
در این فصل در ابتدا به توضیح مدیریت ارتباط با مشتری و در ادامه نیز به بررسی تعارض در محیط کار، جو سازمانی و فرسودگی شغلی پرداخته شد، سپس پیشنه داخلی و خارجی در ین زمینه مطرح گردید و در انتها نیز چارچوب تحقیق و مدل مفهومی و تحلیلی پژوهش آورده شد.
فصل سوم
روششناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار میرود. از اصطلاح روش پژوهشی، معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط میشود. در اینجا روش پژوهش به عنوان یک فرآیند نظاممند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسئله در نظر گرفته میشود. به عبارت دیگر، روش پژوهش، مجموعهای از قواعد، ابزار و راهنمای معتبر (قابل اطمینان) و نظامیافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(خاکی، ۱۳۹۰). به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات علمی قابل ملاحظهای پیدا کردهاند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی رشتههای مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (ایراننژادپاریزی، ۱۳۸۸). تحقیق عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوالهای مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق به دست میآید (خاکی، ۱۳۹۰). بررسی و تحلیل نقادانه شیوههای خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخهای از فلسفه علم است که «روششناسی« خوانده میشود. وجود روش خاص برای هر فن و حتی بودن روشهای مختلفی در ادوار مختلف تاریخ یک فن، در این تلقی از «روششناسی» میگنجند. مباحث روششناسی بیشتر محصول این است که معلوم نیست دانشمند چه میکند تا اینکه چه باید بکند. ولی البته روشن کردن پاسخ آن سؤال، مدلولات دستوری و تکلیفی هم دارد. دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روششناسی[۷۳] درست صورت پذیرد (خاکی، ۱۳۹۰).در این فصل جهت تشریح مراحل اجرای تحقیق مطالبی در ارتباط با نحوه اجرای تحقیق، جامعه آماری بررسی شده، روش نمونهگیریو تعیین تعداد نمونهها، روش تحقیق، سوالات پژوهشی، ابزار جمع‌آوری اطلاعات، روایی و اعتبار پرسشنامه و روشها و فنون آماری مورد استفاده ارائه خواهد شد.
۳-۲ روش تحقیق
هر تحقیق دارای هدفی است. تحقیقات علمی را میتوان براساس هدف به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از تحقیقات بنیادی، کاربردی و علمی (حافظنیا، ۱۳۸۷). تحقیقات پایهای یا بنیادی در جستجوی کشف حقایق و واقعیتها و شناخت پدیدهها و اشیاء بوده که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه میدهند و قوانین علمی را کشف نموده، به تبیین ویژگیها و صفات یک واقعیت میپردازند. در این تحقیقات ممکن است نظریهای کشف شود یا اصول، فرضیهها یا قضایای نظریهای مورد آزمایش قرار بگیرد.تحقیقات کاربردی، با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینهسازی ابزارها و روشها و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار میگیرند (حافظنیا، ۱۳۸۷). هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی، به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشوند (سرمد و همکاران، ۱۳۷۷). تحقیقات علمی، تحقیقات حل مسأله یا حل مشکل نامیده میشوند و باید آنها را نوعی تحقیق کاربردی محسوب کرد زیرا نتایج آن مستقیماً برای حل مسأله خاص به کار گرفته میشوند. تحقیقات علمی، نوعاً خصلت محلی و موضعی دارد و معمولاً خاصیت تعمیمپذیری زیادی ندارد تحقیق موجود از نظر هدف، کاربردی بوده که به شیوه تحقیقات میدانی به جمعآوری دادهها پرداخته است و از نظر روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است، مطالعهی توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر میکند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود و یا روندهای در حال گسترش توجه دارد و توجه آن به زمان حال است، هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط میشوند، مورد توجه قرار میدهد. نکته مهم در روش تحقیق همبستگی بین آن است که این تحقیق هرگز رابطه علت و معلولی را تبیین نمیکند؛ بلکه صرفا یک رابطه را توصیف میکند (حافظنیا، ۱۳۸۷).
تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و توسعه ای و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می باشد. در این تحقیق همبستگی بین مدیریت ارتباط با مشتری و حافظه بازاریابی و عملکرد بازاریابی سنجیده میشود، بنابراین تحقیق از نوع همبستگی است.
۳-۳ فرایند تحقیق
مهمترین ویژگی یک تحقیق و بررسی علمی، فرایند تحقیق و به عبارت دیگر نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل و پردازش دادهها میباشد. به طور کلی فرایند تحقیق شامل مجموعهای از شیوهها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و دوری از لغزش به کار برده میشود و به طور دقیقتر به مجموع طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت میکنند و مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات به کار میروند، اطلاق میشوند (ایراننژاد، ۱۳۷۸). به منظور انجام این پژوهش مراحل متعددی مطابق نمودار ذیل صورت گرفته است.فرایند تحقیق این پژوهش از هشت گام تشکیل شده است که عبارتند از:
پرسشآغازین
گام اول
مطالعاتی اکتشافاتی و مقدماتی، مطالعه و مصاحبه باخبرگان
گام دوم
تدوین مدل نظری تحقیق

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.