متن کامل – بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به …

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم

گام سوم
گام جهارم
تدوین مدل تحلیلی تحقیق
گام پنجم
تعیین ابزار جمعآوری دادهها و تعیین روایی و اعتبار سنجش دادهها
جمعآوری دادهها از طریق از پرسشنامه
گام ششم
تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزارSPSSوLISREL
گام هفتم
بحث، بررسی و نتیجهگیری
گام هشتم
۳-۴ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه‌ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظنیا، ۱۳۸۷). هدف تحقیق، شناسایی جامعه و تعیین پارامترهای مربوط به آن است برای این کار یا باید به کل افراد جامعه مراجعه کند و صفت یا ویژگی مورد نظر تحقیق خود را در آنها جویا شود یا باید تعدادی از افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهد و از طریق جمع کوچکتری و با روش معینی، پی به صفات و ویژگیهای جامعه ببرد. بدیهی است اگر جامعه مورد نظر کوچک و حجم و تعداد افراد آن، کم باشد، میتواند آن را به طور کامل مطالعه نماید، ولی اگر جامعه بزرگ باشد و امکانات و مقدورات وی اجازه ندهد، ناچار است از بین افراد جامعه، تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود، ویژگیها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخصها و اندازههای آماری آن را محاسبه کند (حافظنیا، ۱۳۸۷).در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت‌ متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. معمولا جامعه آماری را با N نمایش می‌دهند. تعریف جامعه باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطاله آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید (سرمد و همکاران، ۱۳۷۷). جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه مدیران و کارکنان اداره گمرک در شهرستان مهران میباشد که برابر با ۱۵۰ نفر است.
۳-۵ روش نمونهگیری و حجم نمونه
نمونهگیری فرآیندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونهای برگزیده میشوند که معرف جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شدهاند باشند. این گزینش میتواند به سه گونه زیر صورت پذیرد: (خاکی، ۱۳۹۰).
نمونه انباشته یا کومهای: این نوع نمونهها از لحاظ علمی بیارزش هستند زیرا شواهدی در دست نیست که نشان دهد چنین نمونهای معرف جامعه است.
نمونه نظری یا قضاوتی: گزینش بخشی از جامعه که اعضای آن بر پایه داوری شخص پژوهنده مشخص میشود.
نمونهگیری تصادفی: روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل، به گونهای که همه نمونههای ممکن که دارای تعداد ثابت n هستندبرای انتخاب شدن احتمال یکسان داشته باشند. گاهی نمونهگیری تصادفی را نمونهگیری احتمالی میگویند و هرگاه در این نوع نمونهگیری عنصر انتخاب شده، دوباره به جامعه برگردانده شود، نمونهگیری را با جایگزینی مینامند.
در پژوهش حاضر با توجه به اینکه حجم جامعه محدود و کم میباشد، حجم نمونه برابر با حجم جامعه یعنی ۱۵۰ نفر در نظر گرفته شده است. بنابراین با مشخص شدن حجم نمونه تعداد ۱۵۰ پرسشنامه در سازمان مربوطه توزیع گردید که از این تعداد ۱۴۶ پرسشنامه جمعآوری و ۱۴۲ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۳-۶ روایی و پایایی ابزار و جمعآوری اطلاعات
ابزار سنجش به دو طبقه تقسیم میشود:
۱- استاندارد و میزان شده،
۲- محقق ساخته،
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند دادههای متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این دادهها و تجزیه وتحلیل آنها، فرضیههای مورد نظر را بیازماید و به سئوال تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمونهای استاندارد و میزان شده معمولا از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند؛ از اینرو، محققان میتوانند آنها را با اطمینان بهکار گیرند؛ ولی ابزار محقق ساخته فاقد چنین اطمینانی هستند و محقق باید از روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل کند (حافظنیا، ۱۳۸۹).
۳-۶-۱ ابزار جمعآوری اطلاعات
برای جمعآوری اطلاعات از جامعه آماری و به منظور آزمون فرضیههای تحقیق حاضر، دادهها با استفاده از سه پرسشنامه، یکی پرسشنامه فرسودگی شغلی که حاوی ۲۲ سئوال در سه بعد فرسودگی هیجانی، فرسودگی شخصیتزدایی و فرسودگی نقصان تحقق شخصی است، دیگری پرسشنامه جو سازمانی با ۳۲ سوال و پرسشنامه تعارض در محیط کار با تعداد ۲۱ سوال جمعآوری شدهاست. پرسشنامه تحقیق متشکل از دو دسته سؤال است. دسته اول؛ که با حروف الفبا کدگذاری شده است، به منظور تعیین و مشخص شدن مشخصات دموگرافیک جامعه آماری از لحاظ جنسیت، سن و میزانتحصیلات و دسته دوم؛ به منظور آزمون فرضیههای تحقیق حاضر تنظیم گردیده است.
جدول ۳-۱ تقسیمبندی سؤالات پرسشنامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

شماره سؤال ابعاد متغیر
۲۱-۱ ندارد تعارض در محیط کار
۳۱-۲۲