بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش …

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم
فرسودگی هیجانی

فرسودگی شغلی

۳۶-۳۲

فرسودگی شخصیت زدایی

۴۴-۳۷

فرسودگی نقصان تحقق شخصی

۷۷-۴۵

ندارد

جو سازمانی

مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه، طیف لیکرت، و به صورت پنج گزینهای میباشد. طیف و امتیازبندی سؤالات به صورت زیر میباشد:
در سؤالات پرسشنامه برای فرسودگی شغلی که از طیف خیلی کم تا خیلی زیاد تشکیل شده است؛ نمرات بدین گونه است: خیلی زیاد نمره ۵، زیاد نمره ۴، متوسط نمره ۳، کم نمره ۲ و خیلی کم نمره ۱ درنظر گرفته شده است.در پرسشنامه جو سازمانی که از خیلی زیاد تا خیلی کم تشکیل شده؛ نمرات بدینگونه است: خیلی زیاد نمره ۵، زیاد نمره ۴، متوسط نمره ۳، کم نمره ۲ و خیلی کم نمره ۱ تعیین گردیده است.همچنین در پرسشنامه تعارض در محیط کار با توجه به طیف خیلی زیادتا خیلی کم؛ نمره سؤالات به صورت: خیلی زیاد نمره ۵، زیاد نمره ۴، متوسط نمره ۳، کم نمره ۲ و خیلی کم نمره ۱، اختصاص یافته شده است.
۳-۶-۲ روایی
مقصود از روایی (اعتبار) آن است که آیا ابزار اندازهگیری میتواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهگیری کند یا خیر؟ اعتبار انواع گوناگونی دارد؛ مانند صوری (براساس افراد آگاه و مطلع)، محتوایی (توان سنجش میزان وجود صفت)، ملاکی و سازهای (خاکی، ۱۳۹۰).در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمعآوری اطلاعات از روش روایی سازه و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است که در فصل چهارم به طور مفصل تحلیل عاملی تأییدی هر یک از متغیرها آورده شده است.
۳-۶-۳ پایایی
منظور از پایایی (ثبات) آن است که اگر ابزار اندازهگیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم، و نتایج حاصل به هم نزدیک باشد. که برای اندازهگیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده میکنیم که اندازه آن معمولا بین ۰ تا ۱ تغییر میکند که صفر معرف عدم پایایی و ۱ معرف پایایی کامل است ( خاکی، ۱۳۹۰).برای بررسی درونی آزمون روشهای مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر-ریچاردسون[۷۴] از جمله این روشها هستند. در این تحقیق برای بررسی همسانی درونی آزمون از آلفای کرونباخ[۷۵] استفاده شده است.
جدول ۳-۲ سازگاری درونی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

پرسشنامه آلفای کرونباخ تعداد سؤال تعداد آزمودنی
فرسودگی شغلی
تعارض در محیط کار
جو سازمانی
۷۸۴/۰
۸۸۱/۰
۹۰۸/۰
۲۲