دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به …

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم

ارزیابی حالت تعیین[۸۲] مدل: قبل از مرحله تخمین و بعد از مرحله بیان حتماً میبایستی حالت تعیین مدل مورد ارزیابی قرار گیرد. تعیین یک مدل مستلزم مطالعه شرایطی برای به دستآوردن یک راهحل منحصر به فرد برای پارامترهای بیانشده در یک مدل میباشد (ناطق، ۱۳۸۵).
۳-۸-۶ مرحله تخمین مدل
هنگامیکه یک مدل بیان شد و حالت تعیین آن مورد ارزیابی قرار گرفت کار بعدی به دستآوردن تخمین‌های پارامترهای آزاد از روی مجموعهای از دادههای مشاهدهشده است.
این مرحله شامل یکسری فرآیندهای تکراری است که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی[۸۳]ساخته میشود و با ماتریس کوواریانس دادههای مشاهدهشده مقایسه میگردد. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده[۸۴] میشود و این تکرارها تا جایی ادامه مییابد که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد. یعنی:
Data = Model + Residual
گامهای موجود در این مرحله به شرح زیر است:
جمعآوری دادهها: در این مرحله انتخاب اندازه نمونه مهم است. زیرا بسیاری از روشهای تخمین موجود در مدل معادلات ساختاری و شاخصهای ارزیابی متناسب بودن مدل نسبت به اندازه نمونه حساس است. بنتلر[۸۵] پیشنهاد نموده که همواره نسبت ۱۰ به ۱ بین اندازه نمونه و تعداد پارامترهای آزاد که میبایستی تخمین زده شود، وجود داشته باشد. بنابراین در پژوهش حاضر باتوجه به پارامترهای آزاد از یک نمونه ۱۵۰ تایی استفاده گردیده است، تا برآورد مدل با کمترین میزان خطا صورت پذیرد.
ساخت ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای اندازهگیری شده: بعد از بیان مدل و جمعآوری دادهها تخمین مدل با مجموعهای از روابط شناخته شده بین متغیرهای اندازهگیریشده شروع میشود. این روابط در ماتریسی به نام ماتریس واریانس-کوواریانس یا ماتریس همبستگی مرتب میشود.
ایجاد یک مجموعهای از ماتریسها برای برنامه نرمافزاری و اجرای آن: در یک تخمین همزمان، به علت اینکه تخمین مدل ساختاری و مدل اندازهگیری به طور همزمان صورت میگیرد، ممکن است یک راهحل برای پارامترهای مدل ساختاری و مدل اندازهگیری به هم وابسته شوند. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از ابهامات تفسیری متغیرهای مکنون، ابتدا مدل اندازهگیری و سپس مدل ساختاری تخمین زده شود (ناطق، ۱۳۸۵).
۳-۸-۷ ارزیابی تناسب[۸۶] یا برازش مدل
یک مدل وقتی گفته میشود که با یکسری دادههای مشاهدهشده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی مدل با ماتریس کوواریانس دادههای مشاهدهشده، معادل شده باشد. بدین معنیکه ماتریس نزدیک به صفر باشد. مهمترین گام موجود در این مرحله عبارت است از: بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون‌پذیری مدل و ارزیابی این موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟
هنگامیکه یک مدلی تخمین زده میشودبرنامه نرمافزاری یکسری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد، T-Value و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با دادهها منتشر میکند. اگر مدل قابل آزمون باشد ولی با داده‌ها به طور مناسب تناسب نداشته باشد شاخصهای اصلاحی[۸۷] که یک وسیله معتبر برای ارزیابی تغییرات مورد نظر در بیان مدل هستند به کار گرفته میشوند، تا مدل متناسب با دادهها شود. مهمترین شاخص تناسب مدل آزمون ۲xاست ولی به خاطر اینکه آزمون ۲xتحت شرایط خاصی عمل میکند و همیشه این شرایط محقق نمیشود لذا یکسری شاخصهای ثانویهای نیز ارائه میگردد.
مهمترین این شاخصها عبارتند از: [۸۸]GFI، [۸۹]AGFI، [۹۰]RMSR
حالتهای بهینه برای این آزمونها به شرح زیر است:
آزمون ۲xهرچه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان میدهد.
آزمون GFIو AGFI از ۹۰ درصد بایستی بیشتر باشد.
آزمون RMSR هرچه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون یک معیار برای میانگین اختلاف بین داده‌های مشاهده شده و دادههای مدل است (ناطق ۱۳۸۵، ۲۱۴).
۳-۸-۸ اصلاح مدل
یکی از مهمترین جنبههای بحثانگیز مدل معادلات ساختاری اصلاح مدل است. اصلاح مدل مستلزم تطبیق کردن یک مدل بیانشده و تخمینزدهشده است که این کار از طریق آزاد کردن پارامترهایی که قبلاً ثابت بودهاند و یا ثابت کردن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بودهاند، صورت میگیرد. این مرحله را میتوان با مقایسههای تبعی یا Post Hoc در ANOVA قیاس کرد. مهمترین گام موجود در این مرحله این است: اگر اصلاحاتی مورد نیاز باشد مشخصات مدل (پارامترها) را ارزیابی کنید و مشخصات جدیدی را وارد کنید. اصلاحات این مرحله شامل محدودیتها و اضافه کردن پارامترهای اضافی است (ناطق، ۱۳۸۵: ۲۱۴).
۳-۸-۹ تفسیر مدل
اگر آزمونهای تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با دادهها میباشد در این مرحله ما بر روی عوامل مشخصشده (پارامترهای مدل) مدل متناسبشده تمرکز مینماییم. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل مورد ارزیابی قرار میگیرد. آزمونها و مقایسه تخمین پارامترها و همچنین نمایش آنها مستلزم تخمین استانداردشدهای[۹۱] است. به همین دلیل در این مرحله تخمینهای غیراستاندارد را که عمدتاً به مقیاس خود وابسته هستند را به تخمینهای استانداردشدهای که وابسته به مقیاس خود نیستند، تبدیل می‌کنیم و این کار تا حدودی برازش و پارامترهای مدل را تحت تأثیر قرار میدهد (ناطق، ۱۳۸۵: ۲۱۵). این مرحله از مدل معادلات ساختاری دقیقاً شبیه استاندارد کردن ضرایب رگرسیون (β استاندارد) در آمار می‌باشد. مهمترین گام این مرحله ارزیابی مدل و ضرایب پارامترهای مدل با آزمون فرض میباشد.
۳-۹ خلاصه فصل سوم
در این فصل در ابتدا به بیان کامل روش تحقیق پرداختهشده است و پس از آن جامعه آماری مشخص گردید و سپس تعداد نمونه و نحوه نمونهگیری بیان شد. در ادامه ابزار گردآوری اطلاعات معرفی گردید و روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت. در پایان نیز روشهای آماری مورد استفاده نام برده شد و در مورد آنها توضیحاتی ارائه گردید.همچنین در این فصل روش تحقیق مورد استفاده توضیح داده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS و LISREL استفاده گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چندمرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی و دستهبندی …. و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها بر عهده دارند (خاکی، ۱۳۹۰). امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. دادههای خام با استفاده از نرمافزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرند. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میگردد.در این فصل، دادههای جمعآوریشده به کمک روشهای آماری، تبدیل به اطلاعات شده و فرضیات تدوین شده با استفاده از نرمافزار کامپیوتری SPSS 16 و LISREL 8.80مورد آزمون قرار میگیرند تا صحت فرضیات و سطح معناداری و شدت و ضعف روابط بین متغیرها مشخص گردد.
در ابتدا، اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخدهندگان نظیر سن، میزان تحصیلات، نوع عضویت، حوزههای شغلی، نوع شغل و سابقه کار با کمک شاخصهای آمار توصیفی بیان میگردد و نتایج حاصل، به شکل جداول توزیعفراوانی و نمودار نشان داده میشود. سپس با استفاده از آزمونهای استنباطی نظیر رگرسیون و معادلات ساختاری، اقدام به آزمون صحت فرضیههای تحقیق مینماییم.در این بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسشنامه در قالب دستهبندی معین، ارائه شود.
۴-۲ تجزیه و تحلیل دادهها
بعد از گردآوری دادهها از نمونه معرف جامعه، نوبت به تحلیل دادهها میباشد. در تجزیه و تحلیل دادهها، سه هدف دنبال میشود: توصیف آماری اولیه از دادهها (آگاهی اولیه نسبت به دادهها)، آزمون برازش دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش (داناییفرد و دیگران، ۱۳۹۰). در ادامه، ابتدا به تحلیلهای توصیفی و سپس به تحلیلهای استنباطی پرداخته شده است.
۴-۲-۱ آمار توصیفی
۴-۲-۱-۱ تحلیل دادههای مربوط به سن پاسخدهندگان
با توجه به جدول ۴-۱ فراوانی افراد کمتر از ۳۰ سال ۸۲/۲ درصد، ۳۱ تا ۴۰ سال ۸۲/۵۲ درصد، ۴۱ تا ۵۰ سال ۳۷/۴۴ درصد، ۵۱ تا ۶۰ سال ۰ و بیشتر از ۶۱ سال ۰ میباشد.
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخدهندگان با توجه به سن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

سن فراوانی فراوانی درصدی درصد دادههای معتبر