سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش …

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم
۱۰۰

جمع

۱۴۲

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

همانطور که مشاهده میشود از کل نمونه مورد مطالعه ۹۲/۸۵ درصد مرد و ۰۸/۱۴ درصد زن میباشد و فراوانی بیشتر در گروه مردان میباشد. در نمودار زیر این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است.
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی پاسخدهندگان با توجه به جنسیت مدیران
۴-۲-۲ تحلیلهای استنباطی
یکی از مهمترین بخشهای هر پژوهش، دستهبندی اطلاعات و آزمون فرضیهها و تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج است. پژوهش فرآیند رسیدن به راهحل قابل اطمینان مسائل از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیر دادهها به شکلی نظامند است. روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیهها با توجه به ماهیت و ویژگی متغیرها و هدف آن مشخص میشود. در این نوع تجزیه و تحلیل محقق با استفاده از مقادیر نمونه، آمارهها را محاسبه میکند. آماره اصطلاحی است که در رابطه با نمونه به کار میرود و خصوصیتی از نمونه را بررسی میکند. مثلاً میانگین، واریانس، یا نسبت نمونه، آماره میباشند. آماره از نمونهای به نمونه دیگر تغییر میکند. پارامتر عددی است که خصوصیتی از یک جامعه را بیان میکند، مانند میانگین، واریانس و میانه جامعه که پارامتر میباشند. با اینکه پارامترها در یک جامعه ثابت میباشند، ولی مجهول هستند و به کمک آمارهها باید پارامترها را بر طبق روشهای آماری برآورد کرد که به آن استنباط و استنتاج آماری میگویند (خاکی، ۱۳۹۰).
۴-۲-۲-۱ آزمون نرمال بودن توزیع عاملها
جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف استفاده شده است، فرض صفر در این آزمون می‌گوید که دادهها از یک توزیع نرمال برخوردار هستند. از نظر آماری داریم:
:H0 توزیع دادهها نرمال است.
:H1 توزیع دادهها نرمال نیست.
در این آزمون اگرسطح معناداری کمتر از ۰۵/۰باشد فرض صفر رد میشود و اگر سطح معناداری بیشتر از ۰۵/۰ باشد فرض یک پذیرفته میشود. به عنوان مثال برای عامل فرسودگی شغلی داریم:
:H0 توزیع دادههای عامل فرسودگی شغلی نرمال است.
:H1 توزیع دادههای عامل فرسودگی شغلی نرمال نیست.
جدول۴‑۴ نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن عاملها

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

عامل تعداد میانگین کولموگروف – اسمیرنوف z سطح معناداری
فرسودگی شغلی ۱۴۲ ۹۰/۲ ۵۱/۰ ۹۵۵/۰
تعارض در محیط کار