سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی (مورد …

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم
۷

شاخص برازش نسبی

RFI

۹۸/۰

< 90/0

بسیار خوب

۸

شاخص برازش اضافی

IFI

۹۶/۰

< 90/0

بسیار خوب

۹

شاخص برازندگی

GFI

۹۴/۰

< 90/0

بسیار خوب

۱۰

برازندگی تعدیلیافته

AGFI

۹۸/۰

< 90/0

بسیار خوب

۴-۲-۲-۷-۱ نتایج حاصل از بررسی فرضیه۱
تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری دارد.
H0 : βi = ۰
H1 : βi ≠ ۰
H0 : تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری ندارد.
H1: تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادلات ساختاری، اولاً خروجی نرمافزار نشاندهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازشیافته برای آزمون فرضیه اصلی اول است. همچنین نمودار ۴-۹، معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمده مدل ساختاری تعارض در محیط کار و فرسودگی شغلی را نشان میدهد. ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد ۹۶/۱ بزرگتر و از عدد ۹۶/۱- کوچکتر باشد. همانطور که مشاهده میشود ضرایب معناداری تعارض در محیط کار و فرسودگی شغلی برابر با ۹۲/۴ میباشد. بنابراین مدل ساختاری نشان میدهد بین تعارض در محیط کار و فرسودگی شغلی کارکنان در گمرک شهرستان مهران ارتباط مثبت معناداری وجود دارد که این مطلب در جدول ۴-۱۰ به خوبی نمایش داده شده است.
جدول ۴-۱۰ نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه ۱

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.