بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی …

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم

ضریب استاندارد T-Value متغیر پیشبین متغیر ملاک نتیجه آزمون
۵۹/۰ ۹۲/۴ تعارض در محیط کار فرسودگی شغلی رد H0

۴-۲-۲-۷-۲ نتایج حاصل از بررسی فرضیه ۲
تعارض در محیط کار بر جو سازمانی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری دارد.
H0 : βi = ۰
H1 : βi ≠ ۰
H0 : تعارض در محیط کار بر جو سازمانی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری ندارد.
H1: تعارض در محیط کار بر جو سازمانی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادلات ساختاری، اولاً خروجی نرمافزار نشاندهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازشیافته برای آزمون فرضیه اصلی دوم است. همچنین نمودار ۴-۹، معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمده مدل ساختاری تعارض در محیط کار و جو سازمانی را نشان میدهد. ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد ۹۶/۱ بزرگتر و از عدد ۹۶/۱- کوچکتر باشد. همانطور که مشاهده میشود ضرایب معناداری میان تعارض در محیط کار و جو سازمانی برابر با ۷۵/۴ میباشد. بنابراین مدل ساختاری نشان میدهد بین تعارض در محیط کار و جو سازمانی کارکنان در گمرک شهرستان مهران ارتباطی وجود دارد که این مطلب در جدول ۴-۱۱ به خوبی نمایش داده شده است.
جدول ۴-۱۱ نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه ۲

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ضریب استاندارد T-Value متغیر پیشبین متغیر ملاک نتیجه آزمون
۵۶/۰ ۷۵/۴ تعارض در محیط کار جو سازمانی تأیید H0