بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به …

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم

۴-۲-۲-۷-۳ نتایج حاصل از بررسی فرضیه ۳
جو سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری دارد.
H0 : βi = ۰
H1 : βi ≠ ۰
H0 : جو سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری ندارد.
H1: جو سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادلات ساختاری، اولاً خروجی نرمافزار نشاندهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازشیافته برای آزمون فرضیه اصلی سوم است. همچنین نمودار ۴-۹، معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمده مدل ساختاری حافظه بازاریابی و عملکرد بازاریابی را نشان میدهد. ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد ۹۶/۱ بزرگتر و از عدد ۹۶/۱- کوچکتر باشد. همانطور که مشاهده میشود ضرایب معناداری میان جو سازمانی و فرسودگی شغلی برابر با ۷۶/۵ میباشد. بنابراین مدل ساختاری نشان میدهد بین جو سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان در گمرک شهرستان مهران ارتباط مثبت معناداری وجود دارد که این مطلب در جدول ۴-۱۲ به خوبی نمایش داده شده است.
جدول ۴-۱۲ نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه ۳

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ضریب استاندارد T-Value متغیر پیشبین متغیر ملاک نتیجه آزمون
۶۹/۰ ۷۶/۵ جو سازمانی فرسودگی شغلی رد H0

۴-۲-۲-۸ نتایج حاصل از فرضیههای فرعی
برای بررسی فرضیات فرعی پژوهش نیز از مدلسازی معادلات ساختاری در حالت ضرایب معناداری استفاده شده است که در ابتدا به بیان مدل و شاخصهای برازش آن و سپس به تایید یا رد فرضیات فرعی پژوهش پرداخته شده است.