سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس …

دانلود تحقیق و پایان نامه

اندازه هیئت مدیره عبارتست از تعدادمدیران(اعم از موظف وغیرموظف) که عضوهیئت مدیره هستند.تئوری نماینگی بیان می کند که بیشتربودن تعداداعضای هیئت مدیره نقش حیاتی دراتخاذ تصمیمهای راهبردی شرکتهادارد.همچنین با آفزایش تعداداعضاء ،احتمال کنترل مدیریت هم افزایش می یابد وتجربه هیئت مدیرهنیزبالامی رود.(باغومیان ،نقدی:۱۳۹۳)
جلسات هیئت مدیره:
یکی دیگر از ویژگی های هیأت مدیره که می تواند بر برنامه های استراتژیک شرکت درآینده تاثیر بسزایی داشته باشد، جلسات هیأت مدیره می باشد.به مکانی که در آن هیأت مدیره و مدیران اطلاعات خود را در مورد ارزیابی نتایج تصمیمات گذشته، سیاست و برنامه های استراتژیک آینده مطرح می کنند و به اشتراک می گذارند، جلسات هیأت مدیره گفته می
شود. برگزاری جلسات می تواند به برقراری ارتباط بهتر میان مدیران و اعضای هیأت مدیره کمک شایانی داشته باشد. اما باید توجه داشت که برگزاری بیش ازحد جلسات هیأت مدیره هزینه هایی در برخواهد داشت که ممکن است باعث انحراف مدیران شرکت از مسئولیت های عملیاتی و روزمره خود گردد.بنابراین هیأت مدیره می بایست تعادلی میان هزینه منفعت تعداد جلسات برقرار نماید.(بهری،بهنمون،مددی زاده;۱۳۹۳)
دوگانگی وظیفه مدیرعامل:
اگر مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باشد به این وضعیت “دوگانگی وظیفه مدیرعامل” گفته می‌شود. در این تحقیق، در صورتی‌که در شرکتی مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره باشد از متغیر موهومی یک در غیر اینصورت از متغیر موهومی صفر استفاده خواهد شد.
کسی که هردو وظیفه رابرعهده دارد،تمایل کمتری به افشای اطلاعات برای استفاده کنندگان خواهدداشت. اینکار براستقلال هیئت مدیره خدشه واردمی کند وباعث می شودکه انگیزه اعضای هیئت مدیره برای کسب اطمینان از این موضوع که مدیریت اجرایی شرکت به دنبال انجام فعالیتهای افزاینده ثروت سهامداران است،کاهش یابد.(بیتامشایخی،محمدآبادی:۱۳۹۰)
متغیروابسته مدیریت سرمایه درگردش می باشد که اجزای آن عبارتنداز:
چرخه تبدیل وجه نقد ۲) نسبت داراییهای جاری به دارایی کل ۳) نسبت بدهیهای جاری به دارایی کل
چرخه تبدیل وجه نقد:
چرخه تبدیل وجه نقدبه عنوان معیار جامع سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گرفته است وعبارت از وقفه زمانی بین خرید موادخام و جمع آوری مطالبات(وصول مبالغ ناشی ازفروش کالاهای فروش رفته) می باشد که هرچه این فاصله بیشترباشد،نشان دهنده این است که سرمایه گذاری بیشتری درسرمایه درگردش صورت گرفته است..(یعقوب نژاد،وکیلی فرد:۱۳۸۹)
*دوره گردش بستانکاران – دوره گردش موجودی کالا + دوره گردش مطالبات = چرخه تبدیل وجه نقد*
* دوره گردش مطالبات = متوسط حسابهای دریافتنی / ) فروش/ ۳۶۵(
* دوره گردش موجودی کالا = متوسط موجودی کالا / ) بهای تمام شده کالای فروش رفته / ۳۶۵(
دوره گردش بستانکاران* = متوسط حساب های پرداختنی / ) بهای تمام شده کالای فروش رفته / ۳۶۵(
۱-۸- قلمرو پژوهش
قلمرو هرپژوهش در۳زمینه قلمرو موضوعی، مکانی وزمانی قابل بررسی است تا بتوان داده ها را درچارچوب این قلمروها جمع آوری وتجزیه وتحلیل نمود که به این شرح می باشد .
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی پژوهش
موضوع این تحقیق بررسی اثر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
-۸-۱۲- قلمرو مکانی پژوهش
باتوجه به اینکه درایران بورس اوراق بهادر تنها سازمانی است که دارای اطلاعات دردسترس می باشد ومراکز اطلاعاتی جامع وکامل دیگری که بتوان از اطلاعات آن برای مراکز پژوهشی وپژوهشگران استفاده کرد وجود ندارد، درپژوهش حاضر شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری برگزیده شده اند.
-۸-۱۳- قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش شامل اطلاعات محدود به دوره زمانی از ابتدای سال ۱۳۸۸ الی انتهای سال ۱۳۹۲ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد
۱-۹- ساختارپژوهش
محتوای پژوهش حاضر، در قالب پنج فصل تدوین شده است. فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص یافته، فصل دوم مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش داشته است. در فصل سوم روش پژوهش با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش را شامل می‌شود. وفصل پایانی به بیان نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها برای پژوهش‌های آینده می‌پردازد.
 
– خلاصه فصل
اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیتهای واحدهای تجاری موجب شده است که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش که یکی از مهمترین بحثهای مدیریت واحد انتفاعی است و نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می کند،در نظر گرفته شود.
یکی ازتئوری ها که می تواند تصمیم گیری درباره سطح سرمایه درگردش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، تئوری حاکمیت شرکتی است.تئوری حاکمیت شرکتی به دنبال بررسی ساختار توزیع قدرت در درون واحد تجاری و افراد برون سازمانی است. در نهایت استفاده از این تئوری زمینه را برای پاسخگویی و شفاف سازی اطلاعات را فراهم می کند.
دراین پژهش جهت بررسی ناثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش،برای هریک مؤلفه هایی درنظرگرفته شده است که باختصارعبارتنداز:
مؤلفه های مدیریت سرمایه درگردش:
چرخه تبدیل وجه نقد
سیاست سرمایه گذاری جسورانه(نسبت داراییهای جاری به داراییهای کل)
سیاست تامین مالی جسورانه(نسبت بدهییهای جاری به داراییهای کل)
مولفه های حاکمیت شرکتی :
استقلال هیئت مدیره
دوگانگی وظیفه مدیرعامل
جلسات هیئت مدیره

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.