بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده …

دانلود تحقیق و پایان نامه
۰۰۱/۰-

۳۶۱/۰

۰۰/۱

Probability

۰۹/۰

۱۵/۰

۹۱/۰

۹۷/۰

۰۰۰/۰

منبع: یافته های پژوهش

با توجه به نتایج جدول (۴-۵) مشخص که مقادیر ضریب همبستگی خیلی زیاد یا خیلی کم (نزدیک به ۱+ و ۱-) که نتایج تحلیل رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد، وجود ندارد، در نتیجه هم خطی ای میان متغیرهای مستقل پژوهش وجود ندارد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۵ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
۴-۳-۵ برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی
در پژوهش حاضر، مدل های مذکور با استفاده از مدل داده های ترکیبی برآورد می شوند. بدین ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات برای گسترش تکنیک های تخمین و نتایج قابل تحلیل فراهم می گردد. در بسیاری از موارد، پژوهشگران می توانند از داده های ترکیبی، برای مواردی که نمی توان فقط به صورت سری زمانی یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد، بهره بگیرند. همانگونه که در فصل سوم اشاره شد در داده های ترکیبی ابتدا به منظور انتخاب بین روش های داده های تابلویی و داده های تلفیقی از”آزمون F لیمر”استفاده می شود. اگر p-value محاسبه شده بیشتر از سطح خطای ۵درصد باشد ازداده های تلفیقی(Pooled) و در غیر اینصورت از داده های تابلویی(Panel) استفاده خواهد شد.
در صورتیکه داده ها به صورت تابلویی باشند، برای بررسی این موضوع که آیا عرض از مبدأ به صورت اثرات ثابت است یا اینکه در ساختار واحدهای مقطعی به صورت تصادفی عمل می کند، از “آزمون هاسمن” استفاده می شود. اگر احتمال آزمون هاسمن کوچکتر از ۵ درصد باشد، فرض صفر(اثرات تصادفی) ردمی شود و اثرات ثابت انتخاب می شود و در صورتیکه احتمال آزمون هاسمن بزرگتر از ۵ درصد باشد، فرض صفر رد نمی شود و اثرات تصادفی انتخاب می شود.
۴-۳-۵-۱ آزمون F لیمر
جدول (۴-۵) نتایج آزمون F لیمر فرضیه های پژوهش را نشان می دهد.
با توجه به اینکه P-value بدست آمده از آزمون F لیمر در تمامی فرضیه های پژوهش کوچکتر از ۵ درصد است، به منظور برآورد این مدل ها از مدل داده های پانل (Panel) استفاده خواهد شد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۶ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.

جدول(۴-۵):نتایج آزمونF لیمر فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی آماره مقدار P-Value نتیجه آزمون
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.