بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.- قسمت …

دانلود تحقیق و پایان نامه

LEV

۱۲/۷

۵/۱

۶۶۱/۴

۰۰۰/۰

ضریب تعیین ۶۰/۰

ضریب تعیین تعدیل شده ۴۷/۰

آماره دوربین واتسون ۷۹/۱

آمارهF 543/33

احتمال آمارهF 000/0

منبع: یافته های پژوهش

۴-۳-۵-۴ نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم
با توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه دوم این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست سرمایه گذاری جسورانه می باشد.
به منظور آزمون این فرضیه ۴ فرضیه فرعی تدوین شده است، که بعد از برآورد مدل درباره پذیرش یا عدم پذیرش آن ها تصمیم گیری می شود؛ که به ترتیب عبارتند از:
جدول (۴-۸) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار Eviews7 نشان می دهد:
فرضیه فرعی ۲-۱: فرضیه فرعی ۲-۱ این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین استقلال هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۹) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل استقلال هیئت مدیره (BIND)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر منفی می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین استقلال هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره، سیاست سرمایه گذاری جسورانه کاهش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در استقلال هیئت مدیره ، سیاست سرمایه گذاری جسورانه را به میزان ۲۶/۰ % کاهش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی ۲-۱ این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.
فرضیه فرعی ۲-۲: فرضیه فرعی ۲-۲ این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست سرمایه گذاری جسورانه می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۹) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل دوگانگی وظیفه مدیرعامل (DUAL)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر مثبت می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش دوگانگی وظیفه مدیرعامل ، سیاست سرمایه گذاری جسورانه افزایش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در دوگانگی وظیفه مدیرعامل ، سیاست سرمایه گذاری جسورانه را به میزان ۰۷/۰ % افزایش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی ۲-۲ این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.