پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.- قسمت …

دانلود تحقیق و پایان نامه
احتمال آمارهF 000/0

منبع: یافته های پژوهش

همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً ۵۵/۰ است. این عدد نشان می دهد که ۵۵ درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به ۲ است (۸۱/۱ ) ، می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون).
به علاوه نتایج مندرج در جدول (۴-۸) نشان می دهد که p-value آزمونF کوچکتر از ۵ درصد است و از آنجائیکه ، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال ۹۵% معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. بنابراین با توجه به نتایج مندرج در جدول (۴-۸) و در سطح اطمینان ۹۵%، فرضیه اصلی دوم این پژوهش رد نخواهد شد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۹ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
۴-۳-۵-۵ نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم
با توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه سوم این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست تأمین مالی جسورانه می باشد.
به منظور آزمون این فرضیه ۴ فرضیه فرعی تدوین شده است، که بعد از برآورد مدل درباره پذیرش یا عدم پذیرش آن ها تصمیم گیری می شود؛ که به ترتیب عبارتند از:
جدول (۴-۹) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار Eviews7 نشان می دهد:
فرضیه فرعی ۳-۱: فرضیه فرعی ۳-۱ این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین استقلال هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۹) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل استقلال هیئت مدیره (BIND)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر منفی می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین استقلال هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره، سیاست تأمین مالی جسورانه کاهش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در استقلال هیئت مدیره ، سیاست تأمین مالی جسورانه را به میزان ۲۸/۰ % کاهش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی ۳-۱ این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.
فرضیه فرعی ۳-۲: فرضیه فرعی ۳-۲ این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست تأمین مالی جسورانه می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۹) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل دوگانگی وظیفه مدیرعامل (DUAL)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر مثبت می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش دوگانگی وظیفه مدیرعامل ، سیاست تأمین مالی جسورانه افزایش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در دوگانگی وظیفه مدیرعامل ، سیاست تأمین مالی جسورانه را به میزان ۱۶/۰ % افزایش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی ۳-۲ این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.
فرضیه فرعی ۳-۳: فرضیه فرعی ۳-۳ این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین تعداد جلسات هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۹) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل جلسات هیئت مدیره (BM)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر مثبت می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین جلسات هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش تعداد جلسات هیئت مدیره ، سیاست تأمین مالی جسورانه، افزایش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در جلسات هیئت مدیره ، سیاست تأمین مالی جسورانه را به میزان ۰۱/۰ % افزایش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی ۳-۳ این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.
فرضیه فرعی ۳-۴: فرضیه فرعی ۳-۴ این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین اندازه هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۹) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل اندازه هیئت مدیره (BS)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر منفی می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین اندازه هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش اندازه هیئت مدیره ، سیاست تأمین مالی جسورانه کاهش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در اندازه هیئت مدیره ، سیاست تأمین مالی جسورانه را به میزان ۲۱/۰ % کاهش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی ۳-۴ این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.
همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً ۶۴/۰ است. این عدد نشان می دهد که ۶۴ درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به ۲ است (۹۷/۱ ) ، می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون).
از سویی دیگر نتایج نشان دهنده ارتباط معنی دار بین متغیرهای کنترلی با متغیر وابسته پژوهش نمی باشد.
به علاوه نتایج مندرج در جدول (۴-۹) نشان می دهد که p-value آزمونF کوچکتر از ۵ درصد است و از آنجائیکه ، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال ۹۵% معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. بنابراین با توجه به نتایج مندرج در جدول (۴-۹) و در سطح اطمینان ۹۵%، فرضیه اصلی دوم این پژوهش رد نخواهد شد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۱۰ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.

جدول(۴-۹):نتایج برآورد فرضیه اصلی سوم
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir