مقاله – بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس …

دانلود تحقیق و پایان نامه

منبع: یافته های پژوهش

یکی از پیش فرض های مدل رگرسیون، ثابت بودن واریانس خطا است.به طوریکه با وجود ناهمسانی واریانس در مدل، افزایش یا کاهش در متغیر مستقل، واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است تغییر می کند(ابریشمی،۱۳۸۹). در این پژوهش برای بررسی همسانی واریانس ها در داده های ترکیبی از روش بارتلت(۱۹۸۳) استفاده می شود. در روش همسانی واریانس بارتلت، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانس ها در نظر گرفته می شود. جدول (۴-۱۰) نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس را در فرضیه های پژوهش نشان می دهد.
از آنجائیکه P-value آزمون ناهمسانی واریانس، برای فرضیه های مذکور بزرگتر از ۰۵/۰ است؛ در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها پذیرفته می شود. نتیجه کامل این برآورد در پیوست شماره ۱۱ در انتهای پایان نامه قید شده است.
۴-۳-۵-۷ آزمون نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های پژوهش
یکی از متداولترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک-برا(Jarque- Bera) یا به اختصارBJ می باشد. آماره آزمون از یک توزیع ۲χ با درجه آزادی ۲ با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می کند. در صورتیکه پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره BJمعنی دار نخواهد بود. این بدین معنی است که p-value داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از ۰۵/۰ باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح ۵% رد نشود(بدری و عبدالباقی،۱۳۸۹:۱۶۶). نگاره(۲) نتایج حاصل از آزمون نرمالیته پسماند فرضیه های پژوهش را نشان می دهد. با توجه به اینکه p-value برای تمامی فرضیه های پژوهش بزرگتر از ۰۵/۰ است ،در نتیجه فرضیه H مبنی بر نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های مذکور پذیرفته می شود.
 
نگاره (۲): نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در فرضیه های پژوهش
۴-۴ خلاصه فصل
در این فصل، فرضیههای پژوهش بر اساس دادههای گردآوری شده از ۷۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ و با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. در ابتدا آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای وابسته و مستقل ارائه گردید. سپس سه فرضیه مطرح شده در فصول پیشین، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادلههای رگرسیون برازش شده، بهطور خلاصه حاکی از ارتباط معنی دار بین تمامی شاخص های حاکمیت شرکتی و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش بود.
فصل پنجم:
نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه
در فصل های پیشین، به بررسی مبانی نظری، متدلوژی تحقیق و برآورد و آزمون مدل با استفاده از داده های واقعی پرداختیم. در این فصل، با توجه به اطلاعات تحلیل شده ی فصل های قبل، به نتیجه گیری، تحلیل و مقایسه داده های برآورد شده و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای محققین بعدی می پردازیم. در حقیقت، این فصل به جمع بندی و ارائه یکسری نتایج از بررسی تاثیرروشهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش در شرکت های مورد بررسی اختصاص دارد.
۵-۲ خلاصه تحقیق
مدیریت سرمایه در گردش برای دستیابی به سطح بهینه نیازمند توجه به عواملی هستند که مدیریت سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار می دهند. عوامل درونی و بیرونی بسیاری می تواند تصمیم گیری های شرکت راجع به سطح بهینه دارایی ها و بدهی های جاری را تحت تأثیر قرار دهد؛ که در بین این فاکتورها، نحوه تصمیم گیری درباره تأمین مالی شرکت می تواند بر سرمایه در گردش تأثیر گذارد.
یکی از تئوری هایی که می تواند تصمیم گیری درباره سطح سرمایه در گردش شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، تئوری حاکمیت شرکتی است. تئوری حاکمیت شرکتی به دنبال بررسی کردن ساختار توزیع قدرت در درون واحد تجاری و افراد برون سازمانی است. در نهایت استفاده از این تئوری زمینه را برای پاسخگویی و شفاف سازی اطلاعات را فراهم می کند. تئوری حاکمیت شرکتی بر اساس تئوری نمایندگی شکل گرفته است. بر اساس تئوری نمایندگی، بین منافع مدیران و منافع ذینفعان می تواند تضاد منافع وجود داشته باشد. در شرکت های با سطح پایین نظارت و فاقد ابزارهای نظام مند بر تصمیم گیری های مدیران، مدیران ممکن است در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نکنند یا در پروژه هایی سرمایه گذاری کنند که در جهت منافع آن ها باشد. مالکان به منظور کاهش دادن این تضاد منافع می توانند از مکانیسم نظارتی، محرک های انگیزشی و ابزارهایی استفاده کنند تا اطمینان یابند که مدیران در جهت منافع مالکان در حرکت هستند. بنابراین، واحدهای تجاری باید سیستم های کنترل تصمیم گیری مانند سلسله مراتب تصمیم گیری، سیستم نظارت مشارکتی، هیئت مدیره فعال و وجود اعضای غیرموظف در هیئت مدیره را به منظور هم جهت شدن منافع مورد توجه قرار دهند. در صورتیکه واحد تجاری دارای سیستم نظارتی ضعیفی باشد، تصمیم های مدیریت می تواند در جهت منافع ذینفعان
 

یک مطلب دیگر:
بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.