پژوهش – بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با …

دانلود تحقیق و پایان نامه

ـ فرضیه اصلی (۵) : بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد و این رابطه مستقیم و مثبت است .
ـ فرضیه فرعی (۱) : بین رضایت شغلی کارمندان به تفکیک سطح تحصیلات آنها تفاوت معنی داری وجود دارد .
ـ فرضیه فرعی (۲) : بین تعهد سازمانی کارکنان به تفکیک سطح تحصیلات آنها تفاوت معنی داری وجود دارد .
ـ فرضیه فرعی (۳) و (۴) : بین مجرد و متأهل بودن با رضایت شغلی و تعهد سازمانی تفاوت معنی داری وجود ندارد .
ـ فرضیه فرعی (۵) : بین رضایت شغلی با سن رابطه منفی و معکوس وجود دارد .
ـ فرضیه (۶) : بین تعهد سازمانی با سن رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد .
با توجه به اطلاعات به دست آمده میزان رضایت شغلی درون گراها بیشتر از برون گراهاست و بین میزان تعهد سازمانی تیپ برونگرا ـ درونگرا تفاوتی وجود ندارد. این نتایج شاید به این خاطر باشد که افراد درون گرا احتیاج به چالش کمتری دارند و در یک مدیریت آمرانه و حمایتی می توانند بهترکار کنند که در این کارخانه زمینه ی مناسب برای آنها فراهم است و اما نتیجه دیگر این است که رابطه‌ی رضایت شغلی و تعهد سازمانی مثبت است. بدین معنی که هرچه یکی از دو متغیر افزایش یابد دیگری هم افزایش می یابد. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان به تفکیک تحصیلات آنها تفاوت وجود دارد. بیشترین میزان رضایت شغلی مربوط به کارمندان با تحصیلات لیسانس و بیشترین میزان تعهد سازمانی مربوط به کارمندان با تحصیلات دیپلم است. مجرد و متأهل بودن با رضایت شغلی تعهد سازمانی هیچ تفاوتی وجود ندارد و این شرایط به خاطر شرایط یکسانی است که در محیط کار برای آنها فراهم است. پس متوجه می شویم که نوع تیپ شخصیتی و محیط کاری و نوع تحصیلات و سن افراد در رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیردارد و سازمان ها می توانند برای افزایش بهره وری، سودآوری، کاهش غیبت ازکار، کاهش ترک کار از این رابطه ها استفاده کنند و افراد مناسب را برای شغلها و سمت ها استخدام کنند.
– بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شغلی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در سازمان آب و برق اهواز عنوان پایان نامه آقای خدادادی، در سال ۱۳۸۳ است .
پژوهشی که تحت این عنوان انجام داد و نتایج بدست آمده از این پژوهش بدین شرح می باشند: بین اکثر ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) رابطه معنا داری وجود دارد. بین انواع ویژگی های شغلی با تعهد عاطفی و هنجاری رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد، ولی با تعهد مستمر رابطه منفی معنی داری وجود دارد. ضمناً یافته ها نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین ضرایب همبستگی چند متغیری و خصوصیات شخصیتی و ویژگی های شغلی با انواع تعهد سازمانی وجود دارد.
۱۴
۱۴
-رابطه ویژگی های شخصیتی و رفتار شهروندی سازمانی دانشجویان شاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق عنوان مقاله دکتر حسین بیگدلی است. به نظر او ویژگی ها و تفاوت های شخصیتی می تواند منبع توسعه خلاقیت و یا ریشه بسیاری از مشکلات سازمانی باشد و بر عمل، تصمیمات و رفتار سازمانی تأثیر گذارد.
هدف این پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و رفتار شهروندی سازمانی دانشجویان شاغل دانشگاه آزاد واحد تهران شرق براساس مدل پنج عاملی شخصیت است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان شاغل دانشگاه آزاد واحد تهران شرق می باشد که ۸۵ نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه ۱۲ سوألی نتیمر و برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان از فرم کوتاه ۶۰ سوألی پرسشنامه شخصیتی تجدید نظر شدهNEO موسوم به NEOFFI استفاده شده است .
نتایج نشان داد که همه ویژگی های شخصیتی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار دارند بر اساس تحلیل رگرسیون از بین ۵ عامل شخصیتی مورد بررسی، عوامل برونگرایی با وجدان بودن و دلپذیری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار مثبت و عامل روان رنجوری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار منفی دارند . این عامل مجموعه ۴۲ درصد واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تعیین کرده اند.
بین ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود نداشت. بین کارکنان زن و مرد مورد مطالعه از لحاظ ۳ ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری، با وجدان بودن و دلپذیری، تفاوت معنی داری وجود داشت . بین تمام ویژگی های شخصیتی همبستگی مثبت ( فقط در ویژگی شخصیتی روان رنجوری همبستگی منفی می باشد ) وجود دارد. بین ابعاد چهارگانه رفتار شهروندی سازمانی ویژگی های شخصیتی همبستگی معنی داری وجود دارد.
۱۵
این همبستگی تنها در ویژگی شخصیتی روان رنجوری منفی می باشد و در بقیه ویژگی های، همبستگی مثبت می باشد .
– آقایان محمد رضا طبرسا و حمیدرضا اسمعیلی گیوی در سال ۱۳۸۹ در یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تأثیر متغیرهای عدالت های توزیعی، مراوده ای و رویه ای را از طریق دو مسیر رضایت شغلی و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی و در نهایت رفتار شهروندی سازمانی مورد تحقیق قرار دادند. یافته های آنها نشان داد که از دو مسیر رضایت شغلی و اعتماد سازمانی، تنها مسیر رضایت شغلی در تأثیر انواع عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی به طور کامل تأیید می شود. آنها در تحقیقات خود پیشنهاد کردند که باید در جامعه مورد مطالعه شان متغییرهای عدالت کلی بویژه عدالت توزیعی تقویت شود و برای بهبود وضعیت اعتماد سازمانی پیشنهاد شد تلاشهای لازم برای حمایت و مشارکت بیشتر کارکنان در امور و تصمیم گیری های سازمانی و نیز برگزاری جلسه های دوره ای برای ایجاد همسویی و تفاهم میان مدیران و پرستاران صورت پذیرد.
۱-۸ . تعریف مفاهیم
۱۶
۱-۱-۸ . تعاریف نظری و عملیاتی
– مهارتهای ارتباطی
عبارتست از رفتارهای معین و آموخته شده ‌ای که افراد در روابط میان فردی خود، برای کسب تقویت های محیطی یا حفظ آن انجام می دهند.
– مهارت کلامی
ارتباطات کلامی، مجموعه روابطی است که از طریق سخن گفتن و گفت و گو حاصل می شود. ویژگی های مورد بررسی در ارتباطات کلامی عبارتند از : لحن و شدت صدا، صحبت نکردن با تلفن و تلفن همراه در حین گفتگو می باشد.
– مهارت غیرکلامی
عبارتست از هر گونه پیام ارسالی یا دریافتی که مستقل از کلمات کتبی یا گفتاری باشد، در مقابل در برگیرنده عواملی از قبیل زمان و مکان، فاصله میان افراد هنگام گفتگو، استفاده از رنگ لباس و یا رفتارهایی همچون قدم زدن، ایستادن، طریقه نشستن، موقعیتها و تجهیزات اداری می باشد. ویژگی های مورد بررسی در ارتباطات غیرکلامی : ظاهر فیزیکی، با علاقه گوش دادن، حفظ تماس چشمی، اشاره های حرکتی و حرکات بدن می باشد.
– روابط صمیمانه با دیگران
در برگیرنده اولین تلاشهای ما برای ایجاد رابطه و گفتگو با شخص تازه ای است که برای اولین بار با او روبرو شده ایم. در طول این فراگرد تجزیه و تحلیل، ارتباطات معمولاً محتاطانه و تا حد بسیار بالایی قراردادی است. ویژگی‌های مورد بررسی در روابط صمیمانه با دیگران عبارتند از : تأثیر اولین برخورد در ایجاد رابطه مناسب، پذیرش ارباب رجوع همانگونه که هست.
– سازگاری با دیگران
باید به تفاوتهای فردی توجه کرده با وجود همه ی تفاوتها نقطه نظرهای خود را بیان کرده و به صحبتهای طرف مقابل هم گوش دهیم. مسائل خود را حل کنیم تا با دیگران به تفاهم برسیم و با رعایت صداقت، ادب و تواضع درارتباط خود با دیگران سازگاری برقرار کنیم. ویژگی های مورد بررسی در سازگاری با دیگران عبارتنداز : ارسال فیدبک مثبت، آرامش در شرایط استرس، تأثیر همجنس بودن در ایجاد رابطه است. ( فرهنگی،۱۳۸۲ :۱۲۳-۱۲۱ )
– سازمان
۱۷
جائی که یک مجموعه آگاهانه هماهنگ شده و مرکب از دو یا چند نفر، در یک ساختار نسبتاً دائم برای رسیدن به هدف مشترک انجام وظیفه می نمایند. (رابینز، امیدواران، ۱۳۸۴: ۲۶)
– کارکنان
کلیه کسانی که در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران”هما” به صورت رسمی و قراردادی مشغول به فعالیت هستند .
– سابقه کار
شامل زمانی است که فرد به استخدام سازمان در می آید تا زمانی که از آن سازمان بیرون می رود، می شود .
– سمت شغلی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.