منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با …

دانلود تحقیق و پایان نامه

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برمهارتهای ارتباطی آنان با ارباب رجوع است. به این ترتیب جهت ارزیابی و تحلیل سطح مهارتهای ارتباطی، آگاهی از مفهوم دقیق ویژگی های فردی، ویژگی های سازمانی و مهارتهای ارتباطی ضروری است. ویژگی های شخصیتی بررسی شده در پژوهش حاضر شامل ( برون گرا، درون گرا، سوداگرا، اجتماعی، هنرمند،) ویژگی های سازمانی شامل ( اعتماد و عدالت سازمانی) و مهارتهای ارتباطی کارکنان شامل (مهارتهای کلامی، غیرکلامی، سازگاری با دیگران و روابط صمیمانه با دیگران ) است که هرکدام از این ویژگی ها بر اساس شاخص های اصلی سنجیده شده و با برخی از شاخص های مهارتهای ارتباطی رابطه دارند. روش پژوهش پیمایشی و ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. در این تحقیق ویژگی های فردی و سازمانی متغیر مستقل و مهارتهای ارتباطی کارکنان “هما” با ارباب رجوع متغیر وابسته می باشد. الگوی تحقیق شبه تجربی است و روش تعیین حجم نمونه در مورد کارکنان از طریق فرمول کوکران ۱۳۳ نفر بدست آمد. روش نمونه گیری از مراجعین تصادفی ساده است و در مورد هرکارمند حداقل ۳ ارباب رجوع یعنی ۳۹۹ نفر راجع به مهارتهای ارتباطی کارکنان نظر داده اند . نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر آنست که از دیدگاه مراجعین مهارتهای ارتباطی کارکنان “هما” در سطح متوسطی قرار دارد. شایان ذکر است تحلیل های آماری نشان دهنده تأثیر قابل توجه ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی است .
واژه های کلیدی: مهارت های ارتباطی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های سازمانی
۱
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۳ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۴ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۵ فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۶ قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۷ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۸ تعریف مفاهیم ( نظری و عملیاتی )……………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۲ تعریف مهارت……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۳ مهارتهای ارتباطی………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۴ تعاریف ارائه شده از مهارتهای ارتباطی……………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۵ تعریف ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۶ انواع مختلف ارتباطات انسانی……………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۷ اصول اساسی در مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۸ مهارتهای ارتباطی ، چه وظیفه ای بر عهده دارند…………………………………………………………………….۳۶
۲-۹ الگوی فرایند اداراکی ارتباطات…………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۰ویژگی مهارتهای ارتباطی موثر…………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۱۱چگونه تأثیر مهارتهای ارتباطی را ارزیابی کنیم………………………………………………………………………۴۴
۲-۱۲مهارتهای ارتباطی و ایفای نقش افراد……………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۱۳وجود موانع ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۲-۱۴مهارتهای ارتباطی و ویژگیهای شخصیتی……………………………………………………………………………….۴۸
الف
فهرست مطالب

عنوان صفحه

۲-۱۵ انواع مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۱۶ قالبهای پیام…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۲-۱۷ روشهای ارتباطات موثر…………………………………………………………………………………………………………۵۳
۲-۱۸ انواع مهارتهای ارتباطی بر حسب نوع و چگونگی ارسال پیام و رمز……………………………………۵۴
۲-۱۹ تعریف انواع مهارتهای ارتباطی……………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۲۰ تعریف ارتباطات کلامی…………………………………………………………………………………………………………۵۵