پژوهش – بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با …

دانلود تحقیق و پایان نامه

ابهام نقش وقتی پدید می آید که فرد ایفاگر یک نقش معین، از انتظاراتی که ایفای نقش از یک یا چند عضو مجموعه آن نقش دارد، اطمینان نداشته باشد. آدمها برای این که کارشان را خوب انجام دهند، باید بدانند از آنها چه انتظاراتی می رود. بعضی اوقات این انتظارات ممکن است روشن نباشد، زیرا مدیر سعی نکرده است تا مهارتهای ارتباطی موثر را با زیر دستان در میان بگذارد یا به قدر کافی درانجام این کار، اهتمام نورزیده است . کوتاهی زیردستان در درست گوش دادن نیز ممکن است موجب نفهمیدن شود در هر یک از این موارد ابهام نقش، پدید می آید که می تواند برای افراد فشار عصبی به بار آورد. تضاد نقش زمانی به وجود می آید که شخص در یک نقش خاص قادر نیست که به انتظارات یک یا تعداد بیشتری از اعضای مجموعه نقش، پاسخ دهد .
فرد انتظارات از نقش را درک می کند اما به دلایلی نمی تواند آنها را برآورده کند. ابهام و تضاد نقش می تواند تنش هایی ایجاد کند که آثار بد و نامطلوب را به طرز تلقی و رفتارهای کاری فرد منعکس کند. (شرمرهورن و دیگران،۱۳۸۰: ۲۶۵)
۲-۱۳ . وجود موانع در مهارتهای ارتباطی
وجود اختلالاتی در فرآیند ارتباطات و مهارتهای ارتباطی، به عنوان یکی از موانع عمده در برقراری ارتباطی مناسب و اثر بخش به شمار می آید زیرا اختلالات می توانند در انتقال و دریافت صحیح یک پیام نقش بسزایی داشته باشد. آگاه کردن مدیران نسبت به این موانع ، می تواند نقطه شروع خوبی در راستای بهبود و ارتقا فرآیند ارتباطات و مهارتهای ارتباطی باشد. (کریتنر، فرهنگی و دیگران ،۱۳۸۴ :۴۴۹ )
۲-۱۳-۱ . موانع ارتباطی
هر نوع عامل یا علتی که در راه ارسال یا درک پیام اختلال ایجاد کندموانع ارتباطی گفته می شود. موانع عمده در زمینه مهارتهای ارتباطی موثر عبارتند از :
۱- موانع فرآیندی
۲- موانع شخصی
۳- موانع فیزیکی
۴- موانع معنایی ( الوانی، ۱۳۷۵ : ۷۴)
۴۶
۲-۱۳-۱-۱٫ موانع فرآیندی
هرکدام از عوامل ذکر شده یک مانع بالقوه فرآیندی به شمار می آیند . موانع فرآیندی شامل: مانع فرستنده، مانع رمزگذاری، مانع پیامی، مانع واسطه ای، مانع کدگشایی ، مانع گیرنده و مانع بازخوردی .
۲-۱۳-۱-۲ . موانع شخصی
موانع شخصی زیادی در ارتباطات وجود دارد که ما در این جا به هشت مانع متداول آن می پردازیم :
اولین مانع : به توانایی خود افراد در برقراری ارتباطی موفق و موثر باز می گردد.
دومین مانع : روش افراد در تغییر و پردازش اطلاعات است .
سومین مانع : سطح اعتماد میان فردی است که بین افراد وجود دارد، زمانی که افراد به یکدیگر اعتماد ندارند ارتباط در معرض تحریف قرار می گیرد .
چهارمین مانع : پیش داوری و کلیشه سازی است .
پنجمین مانع : نفس یا خود افراد است .
ششمین مانع : اشاره به مهارتهای ضعیف شنیداری دارد .
هفتمین مانع : گرایش ذاتی به ارزیابی پیام یا قضاوت در مورد آن است .
هشتمین مانع : عدم توانایی در شنیدن به همراه درک آن مطلب است. ( کریتنر ، فرهنگی و دیگران، ۱۳۸۴ : ۴۵۱-۴۵۰)
۲-۱۳-۱-۳ . موانع فیزیکی
آشفتگی فیزیکی به هر تعداد که باشد می تواند در ارتباطات مؤثر مداخله کند .فاصله موجود میان کارمندان می تواند اثر بخشی ارتباطات را تحت تاثیر قرار دهد. درک کردن شخصی که از فاصله بسیار بسیار دور با شما صحبت می کند، کار سختی است. مشکلات و اختلالات موجود در کار و محیط های کاری نمونه دیگری از این موانع می باشد .( همان :۴۵۲)
۲-۱۳-۱-۴ . موانع معنایی
معنا شناسی به مفهوم بررسی و مطالعه کلمات است . موانع معنایی در ارتباطات به شکل خطا در رمز گزاری و کشف رمز و پیامهای مخلوط رخ می دهد. در این حالت نشانه ها توسط منبع، به خوبی انتخاب نمی شوند و در نتیجه پیام دریافت شده توسط دریافت کننده ، سوء تفسیر می شود .
۴۷
موانع دیگر اینکه از تضاد بین ارتباطات کلامی و غیر کلامی نشأت می گیرد. پیامهای مخلوط وقتی بوجود می آید که کلمات شخص یک پیام را به ما می دهند، در حالیکه عملش یا ‹‹ زبان غیرکلامی›› او چیزدیگری می گوید.(شرمرهورن و دیگران،۱۳۸۰: ۲۶۰)
۲-۱۴ . مهارتهای ارتباطی
طبق تحقیقات به عمل آمده، مهارتهای ارتباطی افراد ناشی از احساسات ، نگرشها و ویژگی های فردی و شخصیتی آنان است به همین منظور ما به ویژگی های شخصیتی توجه می کنیم. ( گروسی، سیاسی، ۱۳۸۴: ۱۷۷ )
۲-۱۵ . انواع مهارتهای ارتباطی
اهم مهارتهای ارتباطی انسانی شامل نوشتن، خواندن، گفتن و شنیدن می شود که این مهارتها را می توان در ارتباطات کلامی و غیر کلامی یافت.
۲-۱۵-۱ . زبان
یکی از بهترین و کاملترین وسائل ارتباط افراد انسانی است و عامل ارتباط مستقیم ورو در رو بین دو یا چند نفر است و تنها وسیله انتقال اطلاعات و افکار و خواسته های افراد می باشد به عبارت دیگری می توان گفت در جریان عادی ارتباط مستقیم که بطور شفاهی صورت می گیرد، زبان نقش دو جانبه بعهده دارد از یک طرف منشاء ارتباط است و اندیشه پیام دهنده را به پیام گیرنده بیان می کند و از سوی دیگر مخاطب طرف گفت و گوست و به او پاسخ می دهد. در واقع زبان نقش رمزگذاری و رمزخوانی دارد. ( معتمد نژاد، ۱۳۷۱ :۷۱ )
آشکار است که زبان گفتاری یا نوشتاری، ابزاری متداول برای ارتباطات است آنچه را که گاهی نادیده می انگاریم این است که زبان ممکن است با سایر اشکال ارتباطی، که کمتر آشکارند، تکمیل گردد. حالات جسمانی و حرکات دست و تغییرات صدا ممکن است پیش از واژه ها، واقعیت هایی را برای شنونده آشکار سازد. آهنگ صدا می تواند واژه های ستایش را به انتقاد تند مبدل سازد ( مانند به به ) از این رو جای شگفتی نیست که سوء تفاهماتی در ارتباطات گفتاری رخ دهد. حتی سکوت می تواند واقعیت هایی را منتقل سازد گاهی کسی ناخشنودی خود را از دیگری با امتناع از سخن گفتن با او نشان می دهد .
اهمیت ارتباطات مناسب را، یکی از مدیران اجرایی قدیمی به بهترین شکل خلاصه کرده و بیان می دارد که مفهوم « بهترین برنامه ها » بی معنی است مگر این که همه از آن آگاهی داشته و برای کسب اهداف آن دست به دست هم دهند. جریان خوب اطلاعات همچون خون در کالبد هر سازمان خرد یا کلان می باشد . برقراری ارتباطات خوب، برای عملکرد سازمان در سطح عالی و کسب بیشترین سود از با ارزشترین منبع مدیریت (یعنی افراد ) ضروری است .
۴۸
یکی از راههای بهبود قابلیت برقراری ارتباطات در سازمان، شناخت و بکارگیری فرآیند « برقراری ارتباطات راغبانه » و رمز برقراری ارتباطات راغبانه با دیگران، در همگامی با آنان است همگامی با کسانی که نیاز دارند رفتارتان را برای سازگار کردن با رفتار آنان تعدیل کنید ، این که با آنان یکدل شوید بطوریکه با شما احساس آسودگی نمایند. این امر بدین معنی است که با گفتار و ویژگی های صدایی و رفتار غیرحرفی مناسب با آنان همسو شوید . برخی از بررسی ها نشان می دهد که بعضی از اشخاص بیش از ۴۵% زمان ارتباطی خود را صرف گوش کردن می نمایند. علی رغم این امر، بلافاصله بعد از یک سخنرانی یک شنونده معمولی نصف آنچه را که گفته شده می فهمد و در حافظه خود نگه می دارد و این میزان در ظرف ۴۸ ساعت به ۲۲% تقلیل می یابد .

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.