جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با …

دانلود تحقیق و پایان نامه

۲-۲۴٫ نحوه ارائه پیامهای غیرکلامی
شولمن معتقد است که سیستم ارتباط غیرکلامی ترکیبی از تمام سیستم های ارتباطی است او در این رابطه به کانالهای ارتباطی غیرکلامی اشاره می کند و می گوید که هر فرستنده حداقل چهار دستگاه اصلی به عنوان کانال دارد که عبارتند از چشم ها، چهره، بدن و صدا .
با توجه به آنکه دریافت کننده دارای پنج حس بینائی، شنوایی، چشایی، لامسه و بویایی است، خارج از بیست ترکیب نظری ممکن، ما می توانیم پنج کانال اصلی و حداقل سه کانال کوچک در یک ارتباط معمولی تشکیل دهیم . کانالهای اصلی عبارتند از :
– نمود چهره[۶۹]
– نمود چشم[۷۰]
– شنوایی صوت[۷۱]
– نمود بدن[۷۲]
– لمس بدن[۷۳]
۶۲
سه کانال کوچک دیگرعبارتند از :
– شنوایی بدن[۷۴]
– بویایی بدن[۷۵]
– لمس صورت[۷۶]
آنچه در مورد ارتباطات غیرکلامی شایسته توجه می باشد، آن است که این کانالها به طور مجزا و تک تک به کار نمی روند بلکه تعداد پیام در کانالهای مختلف بطور همزمان انتقال می یابند. ( محسنیان راد، ۱۳۸۰: ۲۵۰)
از آنجا که ثابت شده است که ما بر رفتارهای غیرکلامی خود، نظارت کمتری در مقایسه با سخن گفتن داریم، این فرضیه از سوی پژوهشگران مطرح شده است که رفتار غیرکلامی ما دلالت براحساس حقیقی ما دارد .( همان :۲۵۶)
مردم از این که بیانات چهره ای آنان می تواند احساسات آنان را بروز دهد آگاه هستند به همین علت از آنجا که ما تاحدی بر بیانات چهره ای خود تسلط و کنترل داریم، ممکن است بیانات چهره همیشه نشانگر احساسات حقیقی فرد نباشد. به همین دلیل در مواردی که اشخاص سعی در فریب دیگران دارند بدن بیشتر از چهره احساسات واقعی فرد را بروز می دهد. اطلاعاتی که بدن در چنین حالتی فراهم می کند روزنه غیرکلامی[۷۷] نامیده می شود .
حرکات ساق پا و پا، سرچشمه اصلی این روزنه غیرکلامی می باشند که این را اکمن[۷۸] و همکارانش در یک تحقیق در سال ۱۹۷۳ نشان داده اند . ( همان : ۲۶۰)
۲-۲۵ . نشانه های غیر کلامی
نشانه های مربوط به فاصله : ما در رفتار خود تابع فرهنگی هستیم که به آن تعلق داریم و این تبعیت از فرهنگ در ارائه پیامهای غیرکلامی شدیدتر است. نشانه های مربوط به فاصله و زمان نیز به شدت تحت تاثیر فرهنگ می باشند. روابط انسانها برحسب نوع فاصله به چهار دسته تقسیم بندی می شوند :
۲-۲۵-۱٫ فاصله صمیمانه[۷۹]
۶۳
این فاصله حدوداً ۱۵۰-۵۰ سانتی متر است و به طرفین ارتباط اجازه غیرکلامی بیشتری را می دهد و مسائل مورد بحث در این فاصله معمولاً محرمانه است . این فاصله عموماً خوشایند اماکن عمومی نیست و اعضای بیشتر فرهنگها در انظار عمومی از آن می پرهیزند .
۲-۲۵-۲٫ فاصله شخصی[۸۰]
این فاصله در حدود ۱۲۰-۴۵ سانتی متر است و بیشتر برای محاوره های دوستانه و صمیمانه مناسب است در فرهنگهای شرقی این فاصله کمتر و کوتاهتر از فرهنگهای غربی است .
۲-۲۵-۳٫ فاصله اجتماعی[۸۱]
این فاصله در حدود ۳۶۰-۱۲۰ سانتی متر است و در واقع مرز نهفته ای است که شکستن آن توسط انسان یا حیوان ایجاد حالت اضطراب عمیق می کند . این فاصله برای گفتگوهای رسمی و نشستهای اجتماعی است .
۲-۲۵-۴٫ فاصله عمومی[۸۲]
این فاصله مساوی یا بیشتر از ۳۶۰ سانتی متر است و حداکثر فاصله ای است که افراد در روابط بین فردی آن را حفظ می کند و در فرهنگهای غربی ( آمریکایی و اروپایی ) بیشتر از فرهنگهای شرقی و خاورمیانه است. در این فاصله تنها نمی توان به ارتباط کلامی اکتفا نمود بلکه جهت برقراری ارتباط موثر باید از اشارات[۸۳] ، تلفظ[۸۴] ، بالا و پایین بردن صدا[۸۵] و ضریب کلمات[۸۶] (ضریب کلمات تعداد کلماتی است که فرد در واحد زمان بکار می برد ) برای بهتر شدن ارتباط استفاده نمود. (فرهنگی ، ۱۳۸۲: ۲۸۰-۲۷۸)
۲-۲۵-۵ . فضای شخصی
رابرت سامر ، معتقد است که فضای شخصی عبارتست از « منطقه ای مرزبندی شده و نامرئی[۸۷] که اندام یک شخص در آن قرار می گیرد و دیگران نمی توانند به آن دسترسی یابند ». این فضا به عقیده او قابل حمل و نقل[۸۸] است و اشخاص آن را با خود حمل می کنند. این فضا برخلاف قلمرو کد فضائی که ثابت است، متحرک بوده و وابسته به وجود جسم و فرد است درحالی که قلمرو قائم به ذات است و در بود و نبود شخص به قوت خود باقی است. ورود به فضای شخصی بدون برانگیختن احساس ناراحتی در فرد امکان پذیر نیست. ( همان : ۲۸۳-۲۸۳)
۶۴
۲-۲۶ . سه وظیفه اساسی پیامهای غیرکلامی
پیامهای غیرکلامی بطور کلی از سه طریق عمل می کنند
۱- جایگزین پیامهای کلامی می شوند .
۲- پیامهای کلامی را تقویت می کنند.
۳- در جهت رد یا خلاف پیامهای کلامی حرکت می کنند .
تفسیر پیامهای غیرکلامی که جایگزین پیامهای کلامی می شوند ساده است مانند حرکت سر به معنی سلام و یا پاسخ مثبت یا منفی و یا بیان احساسات معنی پیامهای تقویت کننده غیرکلامی نیز به سادگی قابل دریافت و تفسیر است .
۶۸
اما پیامهای غیرکلامی که ناقض پیامهای کلامی هستند غالباً منجر به وضعیتی می شوند که اصطلاحاً به آن بن بست دو سویه گفته می شود که توسط مردم شناس معروف گریگوری باتسون[۸۹] برای اولین بار مطرح شد . ارسال پیامهای کلامی و غیرکلامی متناقض به شکست های ارتباطی وسیع می انجامد . (همان : ۳۲۶)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است