سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با …

دانلود تحقیق و پایان نامه

۲-۲۱ تعریف ارتباطات غیرکلامی……………………………………………………………………………………………………۵۷
۲-۲۲ انواع ارتباطات غیرکلامی………………………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۲۳ بهبود مهارت شنود……………………………………………………………………………………………………………….۶۱
۲-۲۴ نحوه ارائه پیام های غیرکلامی……………………………………………………………………………………………..۶۲
۲-۲۵ نشانه های غیرکلامی……………………………………………………………………………………………………………۶۳
۲-۲۶ وظیفه اساسی پیام های غیر کلامی…………………………………………………………………………………….۶۵
۲-۲۷ سازگاری با دیگران……………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۲-۲۸روابط صمیمانه با دیگران……………………………………………………………………………………………………….۶۸
۲-۲۹ تأیید و عدم تأیید………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۲-۳۰غلبه برتفاوتهای فردی جهت بالا بردن مهارتهای ارتباطی……………………………………………………۷۲
۲-۳۱ تفاوت در نحوه برقراری ارتباط……………………………………………………………………………………………..۷۳
۲-۳۲ ارتباط بین ویژگی های فردی، شخصیتی با مهارتهای ارتباطی……………………………………………۷۵
۲-۳۳ شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۲-۳۴ تعریف شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………….۷۷
۲-۳۵ عوامل تعیین کننده شخصیت……………………………………………………………………………………………….۷۷
۲-۳۶ تغییر پذیری شخصیت…………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۲-۳۷ نظریه ویژگی های شخصیت…………………………………………………………………………………………………۸۰
۲-۳۸ نظریه گوردون آلپورت…………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۲-۳۹ ویژگی شخصیت سالم……………………………………………………………………………………………………………۸۱
۲-۴۰ مدل ۳ عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………….۸۱
ب
فهرست مطالب

عنوان صفحه

۲-۴۱ نظریه پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………۸۲
۲-۴۲ ویژگی های شخصیتی افراد بر اساس تحقیق BIG FIVE ……………………………………………………..84
۲-۴۳ ارتباطات و ویژگی های شخصیتی افراد…………………………………………………………………………………….۸۶
۲-۴۴ خصوصیات شخصیتی مهم و موثر بر رفتار کارکنان در سازمان……………………………………………….۸۷
۲-۴۵ تئوری تناسب فرد – شغل………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۲-۴۶ ماهیت مردم………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۲-۴۷ علل بروز رفتارهای غیر اخلاقی در سازمان……………………………………………………………………………….۹۴
۲-۴۸ تشویق اخلاق در سازمان…………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۲-۴۹ عوامل موثر بر رفتار اخلاقی……………………………………………………………………………………………………….۹۵
۲-۵۰ ماهیت سازمانها و مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………۹۶
۲-۵۱ رسانه های ارتباطی و میزان غنای آنها در سازمان……………………………………………………………………۹۷
۲-۵۲ اهمیت مهارتهای ارتباطی در سازمانها……………………………………………………………………………………..۹۸
۲-۵۳ هدف از مهارتهای ارتباطی در سازمان………………………………………………………………………………………۹۹
۲-۵۴ ویژگی مهارتهای ارتباطی در سازمان……………………………………………………………………………………….۹۹
۲-۵۵ مجاری ارتباطات در سازمان……………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۲-۵۶ اهداف ارتباطات در محیط داخلی و خارجی سازمان……………………………………………………………..۱۰۱

یک مطلب دیگر:
سامانه پژوهشی -بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با ...