تحقیق – بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب رجوع …

دانلود تحقیق و پایان نامه

۲-۴۸-۲٫ اعمال اخلاقیات از طریق مقررات
تهیه دستور العمل های رسمی برای جلوگیری از رفتارهای غیراخلاقی دارای اهمیت زیادی است. از سوی دیگر کارکنان باید بتوانند صدای خود را در رابطه با رفتارهای غیراخلاقی بدون ترس از سرزنش و تنبیه به گوش مدیران عالی برسانند.
۲-۴۸-۳ . اشاعه اخلاقیات در سراسر سازمان
یکی از محققین به نام رایلین توصیه می کند که اخلاق باید در سازمان نهادینه شود تا بتوان نتیجه مورد نظر را به دست آورد . به این معنی که مسئولیت برای رفتار اخلاقی نباید فقط در فرد کارمند وجود داشته باشد بلکه باید در خمیر مایه رفتارها و مشاغل سازمانی حرکتی درونی پیدا کند . در صورت استقرار چنین وضعیتی، اخلاقیات نوعی استاندارد انجام کار می شود و به تقویت هر چه بیشتر وجدان عمومی سازمان و فعال شدن اهرم های کنترل رفتارهای غیراخلاقی کمک می کند .
۲-۴۹ . عوامل موثر بر رفتار اخلاقی
به عقیده شرمرهورن و چپل عوامل موثر بر رفتار اخلاقی از ترکیب سه عامل به شرح ذیل به وجود می آیند :
۱- شخصیت فرد : این عامل مشتمل می باشد بر خانواده، ارزشهای دینی، استانداردهای فرد، نیازهای فرد، نگرش های فرد، مهارتهای ارتباطی و بالاخره مجموعه ای از آنچه که خصوصیات شخصیتی فرد را به وجود می آورد .
۲- سازمان : عامل سازمان مواردی از جمله خط مشی ها، سیاست ها، فرهنگ سازمانی، رفتار سرپرست، نحوه ارتباطات و شیوه مدیریت را شامل می شود.
۳- محیط : محیط شامل جو اخلاقی در سازمان، معیارها و ارزشهای اجتماعی و مقررات و قوانین دولتی می باشد . ( همان : ۱۴۸-۱۴۵ )
۹۵
۲-۵۰ . ماهیت سازمانها و مهارتهای ارتباطی افراد
مطالعه در چگونگی نحوه برخورد افراد در سازمان بایستی با ماهیت سازمانها آغاز گردد . سازمانها یک ابزار اجتماعی هستند که مردم از طریق آنها تلاش و کارها را با هم تلفیق می کنند، تا نتایجی بیش از آنچه هریک به تنهایی می تواند به دست آورد کسب کنند. این منطق در هر شرایط کاری قابل تعمیم می باشد. در تمامی موارد، هدف استفاده حداکثر از تمامی استعدادهای فردی برای نیل به نتایجی به مراتب بیش از تک تک قابلیت های فردی است.
هدف هر سازمان تولید کالا یا خدمات است برای نیل به این مقصود، هر سازمانی به تلاش انسان متکی است. دست یابی به اهداف سازمان مبتنی بر توانائیهای پرسنل درانجام وظایف تعییین شده و تطبیق پذیری آنها با محیط متغیر می باشد. در این بین توجه به مهارتهای ارتباطی افراد باعث می شود تا کارکنان به تناسب ویژگی های شخصیتی خود در کارهایی فعالیت داشته باشند که خود دوست دارند. بدین طریق بر کارایی خود و اثر بخشی سازمان می افزایند.
مایکلسون و دیگران در ارزیابی نشانه های مهارت ارتباطی به شش عنصر اصلی اشاره می کنند که عبارتند از :
۱- مهارتهای ارتباطی به طور معمول آموخته می شوند .
۲- شامل مجموعه ای از رفتار های کلامی و غیرکلامی گوناگون ویژه اند .
۳- مستلزم داوطلب شدن و ارائه پاسخ های مناسب و مؤثراند .
۴- تقویت های اجتماعی دیگران را به حداکثر می رسانند .
۵- ماهیتی تعاملی دارند و به زمان بندی مناسب و تأثیر متقابل برخی از رفتارها احتیاج دارند .
۶- تحت تأثیر عوامل محیطی همچون سن، جنس و پایگاه (اجتماعی) طرف مقابل می باشند. ( ارتی وود ، فیروز بخت ، ۱۳۷۴: ۱۳-۱۱)
۹۶
۲-۵۱ . رسانه های ارتباطی ومیزان غنای آنها در سازمان
جدول زیر رسانه های مختلفی را که ازطریق آنها ما در سازمان ایجاد ارتباط می کنیم به صورت مقایسه ای نشان می دهد.
جدول (۲-۳ )- رسانه های ارتباطی در سازمان

رسانه های ارتباطی غنای اطلاعاتی ظرفیت داده ای
مذاکره چهره به چهره بالاترین پائین ترین
تلفن بالا
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.