دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب …

دانلود تحقیق و پایان نامه

سؤالات مشخصی وجود دارد که مدیران وکارکنان قبل از ارسال پیام به داخل و یا بیرون سازمان می توانند از خود بپرسند، آنها به قرار زیر می باشند:
۱- ماهیت اطلاعات چیست؟ پیامی که بایستی ارسال شود چیست؟
۲- مناسبترین رسانه برای ارسال این پیام چیست؟
۳- اگر پیام ازطریق رسانه غیرمناسبی ارسال شود، چه نتایجی به بار می آورد؟
انتخاب رسانه مناسب (صحیح ) اولین گام در ایجاد ارتباطات مؤثر بین فردی، بین گروهی و بین سازمانی است.
۲-۵۲ . اهمیت مهارتهای ارتباطی در سازمانها
اهمیت ارتباطات به اندازه ای است که محققان آن را به منزله سلسله اعصاب و یا شبکه شریان های خون تشبیه کرده اند که به طریق مختلف اعم از کتبی، شفاهی، حرکات اندامها بدن و در مبادله پیام و یا رفتار ‹‹ انسانی – سازمانی ›› وظایف خطیری به عهده دارد .
مهارتهای ارتباطی در پیشبرد اهداف سازمان و همچنین در ایجاد احساس هویت و وابستگی کارکنان به سازمان، همکاران و نهادینه کردن وفاداری آنها به سازمان بسیار مهم و مورد توجه فراوان مدیران با تجربه می باشد. نهایتاً ارتباطات عنصر مهمی در مدیریت است و به قول ویندهال وسکینترز در جهان امروزی که به گونه ای غیرقابل پیش بینی در حال گستردگی و کم کردن فاصله ها و خارج نمودن انسان از مرزهای انزوا و پرتاب کردن او به اقصی نقاط جهان می باشد. (فخیمی،۱۳۸۳: ۳۴۱-۳۴۰ )
درسازمانهای پیچیده و وسیع امروزی بدون وجود ارتباطات، امکان ادامه حیات برای سازمانها وجود ندارد و کارکنان از فعالیتهای همکاران و یا مدیران در صورت نبود این عامل بی اطلاع می مانند مدیران نیز از جریان فعالیتهای سازمان دورمانده و پیگیری دستورات اداری و اعمال هماهنگی های لازم انجام نخواهد شد و نهایتاً سازمان در اجرای اهداف با شکست روبرو می گردد.
بنابراین با قاطعیت می توان گفت هر حرکتی از ارتباطات به گونه ای سازمان را تحت نفوذ قرار داده و انجام وظایف مدیریت از جمله برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل را تسهیل می نماید .
ارتباطات سازمانی فرآیند پیچیده ای است و این پیچیدگی ناشی از خصوصیات سازمانی از جمله سلسله مراتب، روابط قدرت و همچنین خصوصیات رفتاری کارکنان و این واقعیت که کارکنان دارای حالات اخلاقی، توانایی ها و نگرش های ویژه ای هستند، می باشد. مهارت ارتباطی در مدیریت و رفتار سازمانی دارای محتوای رفتاری است و در صورت مؤثر بودن به انجام بهتر کار و رضایت شغلی کمک می نماید تا کارکنان شغل خود را بهتر درک نموده و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به آن کنند .
۹۸
به عقیده جان براتون و جفری گلد ارتباطات موثر شامل خصوصیاتی به شرح زیر است :
۱- ارتباطات فرآیند اساسی سازمانی است .
۲- درک ارتباطات سازمانی، آگاهی لازم از استراتژی های مدیریت را فراهم می سازد .
۳- تعهد مدیریت عالی نسبت به ارتباطات ضرورت کامل دارد .
۴- مهارتهای ارتباطی اساس و پایه رهبری مؤثر می باشد .
۵- مدیریت باید ابتکار طراحی و نگهداری سیستم ارتباطات را بر عهده داشته باشد .
۶- ترکیب ارتباطات کتبی و حضوری ( شفاهی یا چهره به چهره ) بهترین نوع ارتباط است .
۷- پیامها باید به گونه ای ارسال شوند که درک آنها ساده باشد .
۸- اطلاعات باید مناسب درک کارمند باشند .
۹- آموزش مهارتهای ارتباطی، اثر بخشی سیستم را افزایش می دهد .
۱۰- سیستم ارتباطات باید به طور مداوم کنترل و ارزشیابی شود . (فخیمی،۱۳۸۳: ۳۴۲-۳۴۱)
در گسترده ترین مفهوم خود، هدف مهارت های ارتباطی در یک سازمان پدید آوردن دگرگونی و یا تأثیرگذاری بر اقداماتی است که در راستای بهبود سازمان صورت می گیرد .
۲-۵۳ . هدف از مهارت ارتباطی در سازمان
ازدیدگاه سازمانی، ارتباط یک امر ضروری است، زیرا اطلاعات را جهت کارکنان فراهم می آورد و نگرش ها را گسترش می دهد، به این جهت که هماهنگی و رضایت شغلی افزایش یابد و به طور کلی هدف از داشتن مهارت ارتباطی برای افراد سازمان بوجودآمدن تغییرات لازم در رفتار یا تغییر آن دسته از شرایطی است که سازمان برآنها کنترل دارد. در حقیقت می توان ادعا کرد که (شریان حیاتی) سازمان شبکه ارتباطات و خون جاری در آن (اطلاعات) می باشد. بنابراین به منظور انجام وظایف، تطابق با هرتغییر در شرایط مختلف و تحقیق اهداف عمده سازمانهای نوین نیاز به جریان اطلاعات منظم و اشکال مختلف مهارت های ارتباطی است .
۲-۵۴ . ویژگی های مهارتهای ارتباطی در سازمان
بسیاری از مسائل و مشکلات روابط انسانی در سازمانهای حاصل عدم وجود یک سیستم ارتباطی منظم بوده است. شاید بدون اغراق بتوان گفت که بدون ایجاد ارتباط هرگز سازمانی بوجود نمی آید. بنابراین ارتباط موثر یکی از مسائل عمده سازمان و مدیریت است . مهارت های ارتباطی در سازمان پیوند دهنده نقش ها و فعالیت های افراد هستند و در واقع سبب می شوند که نقش ما را به عمل تبدیل کنند. ( پرهیزکار، ۱۳۶۸ :۳۲۳-۳۲۲)
۹۹
موارد ذیل را می توان از جمله نقش ها و اهمیت ارتباطات در سازمان نام برد :
۱- موفقیت هر سازمانی بستگی به ارتباطات دارد. در انجام هر کاری که دو نفر یا بیشتر ذینفع باشند هماهنگی فعالیتهای آنان ضروریست. ارتباطات وسیله تأمین این هماهنگی است. به عبارت دیگر ارتباطات همچون چسبی است که بخش های مختلف سازمان را بهم متصل می کند.
۲- ارتباطات نه تنها در تنظیم و اجرای برنامه های سازمان ضروری و حیاتی است بلکه وسیله اصلی فراهم آوردن موجبات انجام فعالیتهای سازمان است. تصمیم گیری، بودجه بندی اساساً فعالیتی از نوع جمع آوری و پردازش اطلاعات است .
۳- مدیران بایستی انگیزش به ارتباط مناسب را در دیگران ایجاد کنند . مدیران خردمند کلمات برانگیزاننده را در برقراری ارتباط با زیردستان، هم ردیفان و مافوق های خود بکار می برند .
۴- تغییر امری همگانی و عمومی در همه سازمانهاست. در تحلیل نهایی ارتباطات زیر بنای معرفی و اعمال تمام روشهای تغییر است .
۵- غالباً ضعف مدیران را ضعف مهارتهای ارتباطی آنان می دانند. لذا فهم و شناخت موانع ارتباطی و فرآیند ارتباطات منجر به پیشرفت و بهبود عملکرد مدیران می شود.
۶- برای روابط برون سازمانی مهارتهای ارتباطی موثر ضرورتی حیاتی دارد . تمام سازمانها بایستی با دریافت کنندگان خدمات یا مشتریان، مقامات دولتی، تهیه کنندگان مواد و قطعات اولیه، ادارات و سازمانهای مختلف ارتباط برقرار کنند. ازآنجا که یک سازمان بدون ارتباط با گروههای ذیربط نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، لذا ارتباطات برون سازمانی نیز از اهمیت روز افزونی برخوردار است . ( پرداخت چی ،۱۳۷۳: ۱۲ )
۲-۵۵ . مجاری ارتباطات در سازمان
تمام ارتباطات از طریق یک یا چند مجرا جریان می یابد. در یک مفهوم بسیار مهم، سازمان، شبکه ای از مجاری ارتباطات و اطلاعات است.عصرجدید الکترونیک به مجاری ارتباطات رسمی و غیررسمی شناخته شده، مقوله سومی نیز اضافه کرده است . ما این شبکه های الکترونیکی را مجاری نیمه رسمی می نامیم . با وجود این که تعداد کمی از مدیران در موقعیتی هستند که بتوانند مجاری ارتباطات سراسری را درسازمان ایجاد کنند، هر مدیری باید درک کند و بتواند تمام مجاری چند جانبه ارتباطات را به طور مؤثر در سازمانش مورد استفاده قرار دهد .
۲-۵۵ -۱ . مجاری رسمی

یک مطلب دیگر:
علمی :بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.