سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب رجوع در …

دانلود تحقیق و پایان نامه

۲-۵۷ وظایف مدیریت در سازمان……………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۲-۵۸ انواع ارتباط بین افراد و جریان ارتباط در سازمان………………………………………………………………….۱۰۵
۲-۵۹ عملکرد اصلی مهارت ارتباطی در یک گروه و سازمان……………………………………………………………۱۰۷
۲-۶۰ بهبود ارتباطات و مهارتهای ارتباطی در سازمان…………………………………………………………………….۱۰۸
۲-۶۱ راههای بهبود مهارتهای ارتباطی در سازمان…………………………………………………………………………..۱۱۰
۲-۶۲ تعریف اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۲-۶۳ اهداف اعتماد به سازمان………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۲-۶۴ اعتمادسازمانی و رهنمودهایی برای توسعه اعتماد در سازمان……………………………………………….۱۱۴
۲-۶۵ انواع اعتماد و شیوه های اعتماد سازی……………………………………………………………………………………۱۱۶
۲-۶۶ انواع اعتماد از دیدگاه زاکر………………………………………………………………………………………………………۱۱۷
پ
فهرست مطالب

عنوان صفحه

۲-۶۷ ویژگی شخصیتی و اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………۱۱۸
۲-۶۸ اعتماد سازمانی براساس نظر صاحبنظران………………………………………………………………………….۱۱۸
۲-۶۹ عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
۲-۷۰ شکل گیری نگرش تاریخی به مساله عدالت……………………………………………………………………۱۲۰
۲-۷۱ مطالعه عدالت در سازمانها…………………………………………………………………………………………………۱۲۱
۲-۷۲ تعریف عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
۲-۷۳ مفهوم عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
۲-۷۴ تئوری برابری آدامز……………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
۲-۷۵ چارچوب نظری مهارتهای ارتباطی……………………………………………………………………………………۱۲۷
۲-۷۵-۱ نظریه ارتباطی…………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
۲-۷۵-۲ فراگرد ارتباط کلامی………………………………………………………………………………………….۱۲۸
۲-۷۵-۳ مدل ارتباط انسانی……………………………………………………………………………………………..۱۲۹
۲-۷۵-۴ مدل گونه هارولد لاسول…………………………………………………………………………………….۱۲۹
۲-۷۵-۵ مدل سیستمی طرح پیام…………………………………………………………………………………..۱۳۰
۲-۷۵-۶ نظریه نزدیکی…………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
۲-۷۵-۷ نظریه تشابه………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱
۲-۷۵-۸ نظریه تعادل……………………………………………………………………………………………………….۱۳۲
۲-۷۵-۹ نظریه نفوذ اجتماعی………………………………………………………………………………………….۱۳۳
۲-۷۵-۱۰نظریه انطباق ارتباطی………………………………………………………………………………………۱۳۴
۲-۷۶ جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵
۲-۷۷ مدل تحقیق نظری……………………………………………………………………………………………………………۱۳۶
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
۳-۲ ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….۱۳۸
۳-۳ متغییر مستقل و وابسته……………………………………………………………………………………………………..۱۳۹
۳-۴ قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.