پژوهش – بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب رجوع در هواپیمایی …

دانلود تحقیق و پایان نامه

تدارک کنندگان
سهامداران
دولتها
جامعه
دیگران
شکل ( ۲-۵ )- هدف و وظیفه ارتباطات
منبع:رابینز ، امیدواران ، ۱۳۸۴ ، ۲۷
۱۰۴
۲-۵۸ . انواع ارتباط بین افراد و جریان ارتباط در سازمان ها
ارتباطات دارای انواع متنوع و جریان های مختلف در سازمان ها می باشد .
۲-۵۸-۱ . ارتباط از بالا به پایین
به آن دسته از ارتباطات سازمانی اطلاق می شود که پیام از مافوق، به زیردستان ارسال گردد.این گونه ارتباط به ویژه در سازمانهایی که با جّو اقتدار سازمانی بنیان گذاری شده اند وجود دارد. (به صورت شفاهی و کتبی شامل دستور العمل، سخنرانی ها، آئین نامه ها و بیانیه های فرآیند، خط مشی و روش ها است. (هرولدکونتر و دیگران،۱۳۷۸: ۳۴۳)
۲-۵۸-۲ . ارتباط از پایین به بالا
این نوع ارتباط از زیردستان آغاز و با گذر از سلسله مراتب ارتباطی سازمان به مدیران بالا می رسد ( ارتباط اثر بخش باید از زیر دست آغاز شود بی گمان در ارتباط از پائین به بالا یک دیدگاه انسانی نیز مطرح است که به هیچ روی جنبه دستوری ندارد و در آن گونه از محیط های سازمانی که بر پایه اشتراک مساعی کارکنان و آزادی عمل بیشتر آنان است، شکل می گیرد، نمونه ارتباط از پایین به بالا افزودن برزنجیره مدیریت، صندوق پیشنهادها، روش های بازتاب خواسته ها و درخواستها، نشستهای مشاوره ای و گروهی و … ) (همان : ۲۴۳)
۲-۵۸-۳ . ارتباط عرضی (افقی )
این نوع ارتباط بر دو دسته می باشد.
الف ) ارتباطات افقی که بین افراد همان سطوح یا سطوح مشابه سازمانی صورت گیرد .
ب) ارتباطات مورب که بین افراد در سطوح سازمانی صورت می گیرد .
این گونه ارتباط به منظور شتاب دادن به جریان اطلاعات ، بهبود درک کارکنان از اطلاعات و هماهنگ کردن تلاش هایی که در راستای رسیدن به هدف ها انجام می شود مورد بهره برداری قرار می گیرد . باید اضافه کنیم که مقادیر زیادی از ارتباط های سازمانی سلسله مراتب رسمی سازمان را دنبال نمی کند بلکه به گونه ای میانبر زنجیره مدیریت را قطع می کند .
۲-۵۸-۴ . ارتباط مستقیم
ارتباطی است بدون واسطه بین انسانها .
۲-۵۸-۵ . ارتباط غیر مستقیم
این نوع ارتباط، همراه با واسطه است مانند : روزنامه نگاری
۱۰۵
۲-۵۸-۶ . ارتباط احساس برانگیز
فرآیند ارتباطی است که از طریق سخن با نهادهای گوناگون برقرار می گردد بدون این که معنای دقیق انتقال یافته باشد. مثلاً استفاده از موسیقی .
۲-۵۸ -۷ . ارتباط معطوف به هدف
در آن برقرار کننده ارتباط دارای هدف خاص از پیش تعیین شده و برخوردار از برنامه ای مدون است .
۲-۵۸-۸ . ارتباط بازتابی
در این ارتباط هدفی از قبل تعیین نشده است بلکه افراد به طور ناخود آگاه و اتفاقی در جریان ارتباط قرار می گیرند .
۲-۵۸-۹ . ارتباط اجتماعی
ارتباطی که موجبات ایجاد معانی یا پیام هایی در بین جمع یا گروهی را فراهم آورد .
۲-۵۸-۱۰ . فرا ارتباط
ارتباطی که چارچوب ارتباط های بعدی را تعیین می کند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم .
۲-۵۸-۱۱٫ ارتباط یک جانبه
فرستنده بدون انتظار یا دریافت بازخورد از طرف گیرنده ارتباط برقرار می کند .
۲-۵۸-۱۲ . ارتباط دوجانبه
از گیرنده انتظار پاسخ می رود و گیرنده نیز به فرستنده بازخورد می دهد .
۲-۵۸-۱۳ . ارتباط بین افراد