بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با …

دانلود تحقیق و پایان نامه

ت
فهرست مطالب

عنوان صفحه

۳-۵ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….۱۴۰
۳-۷ اعتبار و پایایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱
فصل چهارم : یافته های تحقیق
۴-۱ یافته های تحقیق مربوط به ویژگی های فردی………………………………………………………………………..۱۴۳
۴-۲ یافته های تحقیق مربوط به ویژگی های سازمانی…………………………………………………………………….۱۴۶
۴-۳ یافته های تحقیق مربوط به ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………۱۵۰
۴-۴ یافته های تحقیق مربوط به ویژگی های مهارتهای ارتباطی……………………………………………………۱۵۳
۴-۵ تحلیل یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۹
۵-۲ پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۱۸۲
۵-۳ موانع و محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۸۳
۵-۴ پیشنهاد برای ادامه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۱۸۳
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۴
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۸
پرسشنامه ارباب رجوع…………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۹
پرسشنامه کارمند…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۰
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۳
ج
فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل دوم
جدول۲-۱- میزان استفاده از مهارتهای ارتباطی ……………………………………………………………………………… ۴۹
جدول۲-۲- انواع شخصیت و شغلهای هماهنگ با آن هالند …………………………………………………………… ۹۱
جدول۲-۳- رسانه های ارتباطی در سازمان …………………………………………………………………………………….. ۹۷
فصل سوم
جدول۳-۱- ضرایب میزان اعتبار شاخص متغییر وابسته ………………………………………………………………..۱۴۱
جدول۳-۲- ضرایب میزان اعتبار شاخص متغییر وابسته ………………………………………………………………..۱۴۱
جدول۳-۳- ضرایب میزان اعتبار شاخص متغییرهای مستقل ………………………………………………………..۱۴۱
فصل چهارم
جدول۴-۱- جنسیت کارکنان……………………………………………………………………………………………………………۱۴۳
جدول۴-۲- میزان سن کارکنان………………………………………………………………………………………………………..۱۴۳
جدول۴-۳- وضعیت تاهل کارکنان………………………………………………………………………………………………….۱۴۴
جدول۴-۴- میزان تحصیلات کاکنان……………………………………………………………………………………………….۱۴۴
جدول۴-۵- قومیت کارکنان………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir