دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب …

دانلود تحقیق و پایان نامه

جدول۴-۶- سابقه کار کارکنان………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶
جدول۴-۷- سمت شغلی کارکنان…………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
جدول۴-۸- میزان درآمد…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷
جدول۴-۹- وضعیت استخدام……………………………………………………………………………………………………………۱۴۸
جدول۴-۱۰- اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………۱۴۹
جدول۴-۱۱- عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………………………….۱۴۹
جدول۴-۱۲- ویژگی شخصیتی برون گرا………………………………………………………………………………………..۱۵۰
جدول۴-۱۳- ویژگی شخصیتی درون گرا……………………………………………………………………………………….۱۵۰
جدول۴-۱۴- ویژگی شخصیتی سودا گرا………………………………………………………………………………………..۱۵۱
جدول۴-۱۵- ویژگی شخصیتی اجتماعی………………………………………………………………………………………..۱۵۱
جدول۴-۱۶- ویژگی شخصیتی هنرمند…………………………………………………………………………………………..۱۵۲
چ
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۴-۱۷- مهارت ارتباط کلامی…………………………………………………………………………………………………..۱۵۳
جدول۴-۱۸- مهارت ارتباط غیرکلامی……………………………………………………………………………………………..۱۵۴
جدول۴-۱۹- مهارت روابط صمیمانه با دیگران………………………………………………………………………………..۱۵۴
جدول۴-۲۰- مهارت سازگاری با دیگران………………………………………………………………………………………….۱۵۵
جدول۴-۲۱- ویژگی بررسی شده مهارتهای ارتباطی……………………………………………………………………….۱۵۶
جدول۴-۲۲- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای ارتباطی و برون گرا…………………………………۱۵۷
جدول۴-۲۳- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای ارتباطی و درون گرا……………………………….۱۵۹
جدول۴-۲۴- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای ارتباطی و سودا گرا………………………………..۱۶۰
جدول۴-۲۵- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای ارتباطی و اجتماعی………………………………..۱۶۱
جدول۴-۲۶- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای ارتباطی و هنرمند……………………………………۱۶۲
جدول۴-۲۷- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای ارتباطی و اعتماد سازمانی………………………۱۶۳
جدول۴-۲۸- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای ارتباطی و عدالت سازمانی………………………۱۶۴
جدول۴-۲۹- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای کلامی و سن………………………………………….۱۶۵
جدول۴-۳۰- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای کلامی و سابقه خدمت…………………………..۱۶۵
جدول۴-۳۱- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای کلامی و میزان تحصیلات……………………..۱۶۵
جدول۴-۳۲- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای کلامی و درآمد ماهیانه………………………….۱۶۶
جدول۴-۳۳- توزیع فراوانی مهارتهای ارتباطی برحسب جنسیت………………………………………………….۱۶۶
جدول۴-۳۴- توزیع فراوانی مهارتهای ارتباطی بر حسب وضعیت تاهل………………………………………….۱۶۷
جدول۴-۳۵- ضریب همبستگی اسپیرمن بین ویژگی شخصیتی و مهارتهای ارتباطی از دیدگاه خود کارمند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۷
جدول۴-۳۶- ضریب همبستگی اسپیرمن بین ویژگی سازمانی و مهارتهای ارتباطی از دیدگاه خود کارمند………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸
جدول ۴-۳۷- رتبه بندی مولفه های برون گرا………………………………………………………………………………..۱۶۸
جدول ۴-۳۸- رتبه بندی مولفه های درون گرا……………………………………………………………………………….۱۶۹
جدول۴-۳۹- رتبه بندی مولفه های سازگار……………………………………………………………………………………۱۶۹
جدول۴-۴۰- رتبه بندی مولفه های اجتماعی………………………………………………………………………………..۱۷۰
ح