بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ( مطالعه موردی …

دانلود تحقیق و پایان نامه

در تحلیل اکتشافی پژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط بین آنهاست و این کار را بدون تحمیل هر گونه مدل معینی انجام می دهد. به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می تواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد.
تحلیل اکتشافی وقتی به کار می رود که پژوهشگر شواهد کافی قبلی و پیش تجربی برای تشکیل فرضیه درباره تعداد عاملهای زیربنایی داده ها نداشته و برای تعیین عاملهایی که همپراشی بین متغیرها را توجیه می کنند داده ها را می کاود. بنابراین تحلیل اکتشافی بیشتر به عنوان یک روش تدوین و تولید تئوری و نه یک روش آزمون تئوری در نظر گرفته میشود.
با توجه به جدول (۴-۵) نشان داده می شود چون مقدار KMO در این پژوهش ۸۶۷/۰ بدست آمده است و این مقدار بدست آمده نزدیک به ۱ می باشد پس می توان گفت داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند.
همچنین در جدول (۴-۵)، در شاخص بارتلت (Bartlett’s Test) چون مقدار sig کمتر از ۵/۰ می باشد می توان نتیجه گرفت که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب است.
جدول ( ۴-۵ ): شاخص Bartlett’s Test

KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .۸۶۷
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square ۱۰۵۱٫۷۳
Df ۵۹۵
Sig. .۰۰۰

۴-۵) تحلیل عاملی تاییدی
در تحلیل عاملی تاییدی پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می شود داده های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف، تبیین یا توجیه می کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده ها است که می تواند به شکل یک تئوری یا فرضیه، یک طرح طبقه بندی کننده معین برای گونه ها در انطباق با ویژگیهای عینی شکل و محتوا، شرایط معلوم تجربی و یا دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده های وسیع باشد. روش های تاییدی(آزمون فرضیه ها) تعیین می کنند که داده ها با یک ساختار عاملی معین هماهنگ هستند یا نه.
بار های عاملی بیانگر میزان همبستگی هر گونه (متغیر آشکار) با هرمتغیر ( مکنون) هستند. معیار قابل قبول برای بارهای عاملی مقدار ۳/۰ است و چنانچه بار عاملی گونه ای بیشتر از ۳/۰ باشد می توان گفت که آن گونه دارای اعتبار مناسب و قابل قبولی است. مقدار میانگین واریانس استخراج شده (AVE) نیز میزان اعتبار همگرا را می توان سنجید. مقدار آن بین صفر تا یک در نوسان بوده و هر چه مقدار ان بیشتر باشد نشان دهنده اعتبار بیشتر مقیاس مدنظر است.
۴-۶) معادلات ساختاری
مدل نهایی تحقیق به صورت نمودار شماره(۴-۶) نشان داده شده است:
نمودار ( ۴-۶) : مدل اصلاح شده نهایی
براساس روش مدل یابی معادلات ساختاری، مدل تحقیق توسط نرم افزار لیزرل ۲/۸ برازش شده و نتیجه آن در نمودار (۴-۶ ) آمده است. در این مدل صرفا روابط متغیرها مورد توجه قرار گرفته و ضرایب مسیر برای روابط بدست آمده است. همانطور که در نمودار (۴-۶) مشاهده می کنید دادههای مندرج در پیکان اتصال متغیر پنهان به متغیر مشاهده شده ، همان بارهای عاملی هستند . هر چه بار عاملی بزرگتر و به عدد ۱ نزدیکتر باشد یعنی متغیر مشاهده شده بهتر می تواند متغیر پنهان را تبیین کند. همچنین هر چقدر بار عاملی بزرگتر باشد ضریب خظای مدل کاهش می یابد.
نمودار (۴-۷ ) : نمودار آزمون مدل نهایی تحقیق با آماره t برای مسیرها
با توجه به نمودار بالا آماره t برای متغیرهای مستقل و وابسته نشان داده شده است که چنانچه t-value محاسبه شده بزرگتر از ۹۶/۱ و کوچکتر از ۹۶/۱- باشد بیانگر وجود رابطه می باشد و اگر در بازه کوچکتر از ۹۶/۱ و بزرگتر ۹۶/۱- قرار گرفته حاکی از عدم وجود رابطه می باشد.
۴-۷) شاخص‌های برازش مدل
با توجه به آزمون مدل تحقیق شاخص‌های برازش مدل استخراج شدند و طبق جدول (۴-۶) ارایه می‌شوند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است