سامانه پژوهشی – بررسی سهم سیاست های ملی و منطقه ای در تغییرات اشتغال استان ها- …

دانلود تحقیق و پایان نامه
۴۶۷۳۸

۴۳۷۰۸

کشاورزی

یزد

-۴۰۹

-۱۱۱۷۴

۴۹۰

-۱۱۰۹۳

۱۳۱۱۶۸

۱۴۲۲۶۱

صنعت و معدن

۳۵۵۲

-۶۰۹۱

۵۰۶

-۲۰۳۳

۱۴۴۵۰۸

۱۴۶۵۴۱

خدمات

۳۶۱۷

-۱۴۸۵۹

۱۱۴۶

-۱۰۰۹۶

۳۲۲۴۱۴

۳۳۲۵۱۰

کلیه فعالیتها

منبع: محاسبات تحقیق

۴-۳ نتایج مربوط به استان آذربایجان شرقی

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش خدمات و صنعت در استان آذربایجان شرقی به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۴۰٫۸ و ۳۷٫۸ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. با ملاحظه این ترکیب در سطح کشور در مییابیم که از ۲۰۴۷۶۳۴۴ نفر شاغلان کشور بخش‌های خدمات و صنعت و معدن بیشترین سهم را دارا میباشند. بنابراین همان‌طور که ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان آذربایجان شرقی با ترکیب موجود در کشور تقریباً مشابه هست که این امر حاکی از ساختار مشابه فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش خدمات از کل شاغلان استان از ۴۰٫۸ درصد به ۴۱٫۱ درصد افزایش یافته و سهم بخش کشاورزی نیز از ۲۱٫۴ درصد به ۲۲٫۸ درصد افزایش یافته است. اما سهم بخش صنعت از ۳۷٫۰۸ درصد به ۳۶٫۱ درصد کاهش یافته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان آذربایجان شرقی از لحاظ تعداد شاغلان به نفع بخش کشاورزی و به زیان دو بخش خدمات و صنعت و معدن بوده است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۰٫۴۹- درصدی را تجربه نموده و بخش کشاورزی تنها بخشی است که رشد سالانه مثبت داشته است.
نتایج به دست آمده از جدول ۴-۳ گویای این مطلب است که طی دوره مورد بررسی هر سال به طور متوسط تعداد شاغلین کشور ۰٫۰۷ درصد رشد داشته است. بیشترین متوسط نرخ رشد اشتغال بخش‌ها در سطح کشور مربوط به بخش کشاورزی بوده است. همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان منفی و کمتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان آذربایجان شرقی نسبت به کل کشور با سرعت کمتری از بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به سمت بخش کشاورزی حرکت کرده است. به طوری که نرخ رشد اشتغال استان در بخش کشاورزی کمتر از نرخ رشد کشوری است. کاهش اشتغال استان در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات بیشتر از کاهش اشتغال کل کشور در این بخش‌ها بوده است.
به منظور مقایسه رشد شاغلان استان آذربایجان شرقی با کل کشور، همچنین بررسی ساختار و علل اختلاف این رشد در استان آذربایجان شرقی و کشور طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۰ تحلیل انتقال-سهم به کار گرفته شده است. نتایج محاسبات برای بخش‌های عمده اقتصادی استان در جدول ۴-۴ آورده شده است. همان‌طور که مشاهده میشود به منظور انجام تجزیه و تحلیلها رشد اشتغال استان به سه جزء سهم از رشد ملی، رشد ساختاری و رشد رقابتی تفکیک شده است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.