سایت مقالات فارسی – بررسی سهم سیاست های ملی و منطقه ای در تغییرات اشتغال استان ها- …

دانلود تحقیق و پایان نامه

نتایج تغییرات ساختاری طی دوره مورد بررسی نشان می‌‌دهد که در بین فعالیتهای عمده اقتصادی استان، بخش کشاورزی دارای تغییرات ساختاری مثبت بوده و تغییرات ساختاری سایر فعالیتها منفی است.
با ملاحظه نتایج حاصل از تغییرات ناشی از رقابت نسبی فعالیتها میتوان گفت که در مجموع بخش‌های کشاورزی و خدمات دارای مزیت نسبی بودهاند و بخش صنعت و معدن محیط مناسبی برای رشد در این استان نداشته و فاقد مزیت رقابتی بوده است. یعنی شرایط حاکم بر استان از جمله نبود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، شرایط جغرافیایی استان اثر منفی بر رشد فعالیتهای صنعتی داشته است. با توجه به اینکه تغییرات رقابتی منفی اشتغال فعالیتهای صنعت و معدن استان کمتر از تغییرات رقابتی فعالیتهای کشاورزی و خدمات بوده است، این امر موجب شده تا به طور کلی تغییرات رقابتی فعالیتهای اقتصادی استان مثبت شود. در واقع استان چهارمحال و بختیاری در این دوره نسبت به سایر مناطق کشور مزیت نسبی و رقابتی داشته است. .
در مجموع میتوان اظهار داشت طی دوره مذکور با وجود نامناسب بودن ساختار فعالیتهای در سطح استان، اما مزایای رقابتی نسبت به کشور داشته است. به طوری که در مجموع رشد رقابتی مثبت منفی بر رشد ساختاری منفی فائق آمده و موجب افزوده شدن شاغلان استان بیشتر از مقدار مورد انتظار شده است.

۴-۱۱ نتایج مربوط به استان خراسان جنوبی

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش کشاورزی و خدمات در استان خراسان جنوبی به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۳۴٫۵ و ۴۰٫۱ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان خراسان جنوبی با ترکیب موجود در کشور متفاوت هست که این امر حاکی از ساختار متفاوت فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش کشاورزی از کل شاغلان استان از ۳۴٫۵ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته است اما سهم بخش خدمات از کل شاغلان استان از ۴۰٫۱ درصد به ۳۹٫۵ درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن نیز از ۲۵٫۴ درصد به ۲۲٫۵ درصد کاهش یافته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان خراسان جنوبی از لحاظ تعداد شاغلان به نفع بخش‌های کشاورزی و خدمات و به زیان بخش صنعت و معدن بوده است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۱٫۵۶ درصدی را تجربه نموده و بخش کشاورزی و خدمات رشد سالانه مثبت داشتهاند.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان مثبت و بیشتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان خراسان جنوبی نسبت به کل کشور با سرعت بیشتری از بخش صنعت و معدن به سمت بخش کشاورزی و خدمات حرکت کرده است. به طوری که نرخ رشد اشتغال استان در بخش کشاورزی بیشتر از نرخ رشد کشوری است و همچنین نرخ رشد اشتغال در بخش خدمات استان مثبت است که از رشد منفی کل کشور در این بخش بیشتر هست. کاهش اشتغال استان در بخش‌های صنعت و معدن بیشتر از کاهش اشتغال کل کشور در این بخش بوده است. بنابراین نتایج حاکی از آن است که ساختار اقتصادی کشور سمت و سوی کشاورزی داشته است و استان خراسان جنوبی با سرعت بیشتری از کشور به این سمت و همچنین به سمت بخش خدمات حرکت کرده است.
با توجه به جدول ۴-۴ رشد شاغلان در بخش‌های کشاورزی و خدمات مثبت و در بخش صنعت و معدن منفی است؛ به طوری که در مجموع طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ میزان اشتغال استان خراسان جنوبی ۱۵۶۰۱ نفر افزایش یافته است. تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۱۲۷۶۴ نفر و تعداد شاغلان بخش خدمات نیز ۵۱۰۷ نفر افزایش یافته است و تعداد شاغلان بخش صنعت و معدن ۲۲۵۲ نفر کاهش یافته است.
برای مشخص شدن دلیل این تغییرات در فعالیتهای عمده اقتصادی استان خراسان جنوبی به بررسی نتایج انتقال-سهم پرداخته شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده (تغییرات اشتغال)، معلوم میشود که در بخش کشاورزی رشد تحقق یافته بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است. به طوری که انتظار میرفت بر اساس تغییر و تحولات کشوری، اشتغال بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی ۲۲۸ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش کشاورزی ۱۲۷۴۶ نفر افزایش یافته است. در بخش خدمات نیز رشد تحقق یافته بیشتر از رشد مورد انتظار است. به طوری که انتظار میرفت که اشتغال بخش خدمات ۲۶۷ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش خدمات ۵۱۰۷ نفر افزایش یافته است. در مورد بخش صنعت و معدن باید گفت که انتظار میرفت که ۱۷۱ نفر افزایش در اشتغال داشته باشند، که عملاً نه تنها افزایشی نداشته است بلکه ۲۲۵۲ نفر از شاغلان این بخش کاسته شده است. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص میشود که بخش‌های کشاورزی و خدمات رشد داشتهاند و رشد بخش کشاورزی بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار هست. این موضوع نشانگر حرکت سریع اقتصاد استان خراسان جنوبی در بخش کشاورزی طی دوره مورد بررسی است.
سهم ملی نشان میدهد که در مجموع اشتغال فعالیتهای استان رشد مثبت و بیشتر از مقدار مورد انتظار داشته است. به طوری که انتظار میرفت که سهم استان خراسان جنوبی از مجموع ۷۰۵۳۰ نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل ۶۶۶ نفر میشد اما در عمل طی دوره ۵ ساله ۱۵۶۰۱ نفر به شاغلان استان افزوده شده است. بنابراین اگر شاغلان استان متناسب با رشد شاغلان این بخش‌ها در سطح کشور رشد میکردند، در کلیه بخش‌ها با رشد مثبت شاغلان مواجه بودیم. البته رشد بخش کشاورزی و خدمات کمتر از میزان کنونی آن میشد. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزای مدل انتقال-سهم توضیح داده میشود.
نتایج تغییرات ساختاری طی دوره مورد بررسی نشان می‌‌دهد که در بین فعالیتهای عمده اقتصادی استان، بخش کشاورزی دارای تغییرات ساختاری مثبت بوده و تغییرات ساختاری سایر فعالیتها منفی است.
با ملاحظه نتایج حاصل از تغییرات ناشی از رقابت نسبی فعالیتها میتوان گفت که در مجموع هر سه بخش‌های دارای مزیت نسبی بوده و محیط مناسبی برای رشد در این استان داشته و دارای مزیت رقابتی بوده است. یعنی شرایط حاکم بر استان از جمله بودن زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، شرایط جغرافیایی استان اثر مثبت بر رشد فعالیتها داشته است. به طور کلی تغییرات رقابتی فعالیتهای اقتصادی استان مثبت شود. در واقع استان خراسان جنوبی در این دوره نسبت به سایر مناطق کشور مزیت نسبی و رقابتی داشته است.
در مجموع میتوان اظهار داشت طی دوره مذکور با وجود نامناسب بودن ترکیب فعالیتها در سطح استان، اما مزایای رقابتی نسبت به کشور داشته است. به طوری که در مجموع رشد رقابتی مثبت بر رشد ساختاری منفی فائق آمده و موجب افزایش یافتن شاغلان استان بیشتر از میزان مورد انتظار شده است.

۴-۱۲ نتایج مربوط به استان خراسان رضوی

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش خدمات و صنعت و معدن در استان خراسان رضوی به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۴۴ و ۳۲٫۹ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان خراسان رضوی با ترکیب موجود در کشور متفاوت هست که این امر حاکی از ساختار متفاوت فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش کشاورزی از کل شاغلان استان از ۲۳٫۱۴ درصد به ۲۱٫۷ درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن نیز از ۳۲٫۹ درصد به ۳۲٫۳ درصد کاهش یافته است. اما سهم بخش خدمات از ۴۴ درصد به ۴۶درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان خراسان رضوی از لحاظ تعداد شاغلان به نفع بخش خدمات و به زیان دو بخش کشاورزی و صنعت و معدن بوده است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۰٫۱۱-درصدی را تجربه نموده و بخش خدمات تنها بخشی است که رشد سالانه مثبت داشته است.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان منفی و کمتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان خراسان رضوی برخلاف کل کشور از بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی به سمت بخش خدمات حرکت کرده است. به طوری که نرخ رشد اشتغال استان در بخش خدمات برخلاف نرخ رشد کشوری منفی در این بخش، مثبت بوده است. به عبارت دیگر، اشتغال استان در بخش کشاورزی علیرغم رشد مثبت کل کشور در این بخش، منفی هست.
با توجه به جدول ۴-۴ رشد شاغلان در بخش خدمات مثبت و در دو بخش کشاورزی و صنعت و معدن منفی است؛ به طوری که در مجموع طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ میزان اشتغال استان خراسان رضوی ۹۸۳۸ نفر کاهش یافته است. تعداد شاغلان بخش خدمات ۲۹۵۲۸ نفر افزایش و تعداد شاغلان بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن به ترتیب ۲۶۳۶۰ و ۱۳۰۰۶ نفر کاهش یافتهاند.
برای مشخص شدن دلیل این تغییرات در فعالیتهای عمده اقتصادی استان خراسان رضوی به بررسی نتایج انتقال-سهم پرداخته شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده (تغییرات اشتغال)، معلوم میشود که در بخش خدمات رشد تحقق یافته بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است. به طوری که انتظار میرفت بر اساس تغییر و تحولات کشوری، اشتغال بخش خدمات استان خراسان رضوی ۲۶۳۳ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش کشاورزی ۲۹۵۲۸ نفر افزایش یافته است. در مورد بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی باید گفت که انتظار میرفت که به ترتیب ۱۹۶۸ و ۱۳۸۱ نفر افزایش در اشتغال داشته باشند، که عملاً نه تنها افزایشی نداشتهاند بلکه به ترتیب ۱۳۰۰۶ و ۲۶۳۶۰ نفر از شاغلان این بخش‌ها کاسته شده است. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص میشود که تنها بخش خدمات رشد داشته و رشدش بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار هست. این موضوع نشانگر حرکت سریع اقتصاد استان خراسان رضوی در بخش خدمات طی دوره مورد بررسی است.
متأسفانه سهم ملی نشان میدهد که در مجموع برخلاف انتظار اشتغال فعالیتهای استان رشد منفی داشته است. به طوری که انتظار میرفت که سهم استان خراسان رضوی از مجموع ۷۰۵۳۰ نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل ۵۹۹۲ نفر میشد اما در عمل طی دوره ۵ ساله ۹۸۳۸ نفر از شاغلان استان کاسته شده است. اگر شاغلان استان متناسب با رشد شاغلان این بخش‌ها در سطح کشور رشد میکردند، در کلیه بخش‌ها با رشد مثبت شاغلان مواجه بودیم. البته رشد بخش خدمات کمتر از میزان کنونی آن میشد. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزای مدل انتقال-سهم توضیح داده میشود.
نتایج تغییرات ساختاری طی دوره مورد بررسی نشان می‌‌دهد که در بین فعالیتهای عمده اقتصادی استان، بخش کشاورزی دارای تغییرات ساختاری مثبت بوده و تغییرات ساختاری سایر فعالیتها منفی است.
با ملاحظه نتایج حاصل از تغییرات ناشی از رقابت نسبی فعالیتها میتوان گفت که در مجموع بخش‌های صنعت و معدن و خدمات دارای مزیت نسبی بوده و بخش کشاورزی محیط مناسبی برای رشد در این استان نداشته و فاقد مزیت رقابتی بوده است. یعنی شرایط حاکم بر استان از جمله نبود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، شرایط جغرافیایی استان اثر منفی بر رشد فعالیتهای کشاورزی داشته است. با توجه به اینکه تغییرات رقابتی مثبت اشتغال فعالیتهای صنعت و معدن و خدمات استان بیشتر از تغییرات رقابتی فعالیتهای کشاورزی بوده است، این امر موجب شده تا به طور کلی تغییرات رقابتی فعالیتهای اقتصادی استان مثبت شود. در واقع استان خراسان رضوی در این دوره نسبت به سایر مناطق کشور مزیت نسبی و رقابتی داشته است.
در مجموع میتوان اظهار داشت طی دوره مذکور با وجود مزایای رقابتی در استان نسبت به کل کشور، اما ساختار فعالیتها مناسب نبوده است. به طوری که در مجموع رشد ساختار منفی بر رشد رقابتی مثبت فائق آمده و موجب کاهش یافتن شاغلان استان برخلاف انتظار شده است.

یک مطلب دیگر:
تحقیق دانشگاهی - بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ( مطالعه موردی کلیه ...

۴-۱۳ نتایج مربوط به استان خراسان شمالی

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش کشاورزی و خدمات در استان خراسان شمالی به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۳۸٫۶ و ۳۲٫۳ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان خراسان شمالی با ترکیب موجود در کشور متفاوت هست که این امر حاکی از ساختار متفاوت فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش کشاورزی از کل شاغلان استان از ۳۸٫۶ درصد به ۳۳٫۲ درصد کاهش یافته است اما سهم بخش خدمات از کل شاغلان استان از ۳۲٫۳ درصد به ۳۵٫۷ درصد افزایش یافته و سهم بخش صنعت و معدن نیز از ۲۹٫۱ درصد به ۳۱٫۱ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان خراسان شمالی از لحاظ تعداد شاغلان به نفع بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به زیان بخش کشاورزی بوده است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۰٫۰۹ درصدی را تجربه نموده و بخش صنعت و معدن و خدمات رشد سالانه مثبت داشتهاند.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان مثبت و بیشتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان خراسان شمالی برخلاف کل کشور با سرعت از بخش کشاورزی به سمت بخش‌های صنعت و معدن و خدمات حرکت کرده است. به طوری که نرخ رشد اشتغال استان در بخش کشاورزی علیرغم مثبت بودن رشد این بخش در سطح کشوری، منفی هست و همچنین نرخ رشد اشتغال در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات استان مثبت است که از رشد منفی کل کشور در این بخش بیشتر هست. بنابراین نتایج حاکی از آن است که ساختار اقتصادی کشور سمت و سوی کشاورزی داشته است اما استان خراسان شمالی از این سمت دور شده و به سمت بخش‌های صنعت و معدن و خدمات حرکت کرده است.
با توجه به جدول ۴-۴ رشد شاغلان در دو بخش خدمات و صنعت و معدن مثبت و در بخش کشاورزی منفی است؛ به طوری که در مجموع طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ میزان اشتغال استان خراسان شمالی ۱۱۵۸ نفر افزایش یافته است. تعداد شاغلان بخش صنعت و معدن ۵۴۰۴ نفر و تعداد شاغلان بخش خدمات نیز ۹۳۴۷ افزایش یافته است و تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۱۳۵۹۳ نفر کاهش یافته است.
برای مشخص شدن دلیل این تغییرات در فعالیتهای عمده اقتصادی استان خراسان شمالی به بررسی نتایج انتقال-سهم پرداخته شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده (تغییرات اشتغال)، معلوم میشود که در بخش خدمات رشد تحقق یافته بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است. به طوری که انتظار میرفت بر اساس تغییر و تحولات کشوری، اشتغال بخش خدمات استان خراسان شمالی ۲۸۵ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش خدمات ۹۳۴۷ نفر افزایش یافته است. در بخش صنعت و معدن نیز رشد تحقق یافته بیشتر از رشد مورد انتظار است. به طوری که انتظار میرفت که اشتغال بخش صنعت و معدن ۲۵۷ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش صنعت و معدن ۵۴۰۴ نفر افزایش یافته است. در مورد بخش کشاورزی باید گفت که انتظار میرفت که ۳۴۱ نفر افزایش در اشتغال داشته باشند، که عملاً نه تنها افزایشی نداشته است بلکه ۱۳۵۹۳ نفر از شاغلان این بخش کاسته شده است. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص میشود که بخش‌های صنعت و معدن و خدمات رشد داشتهاند و رشد این بخش‌ها بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار هست. این موضوع نشانگر حرکت سریع اقتصاد استان خراسان شمالی در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات طی دوره مورد بررسی است.
سهم ملی نشان میدهد که در مجموع اشتغال فعالیتهای استان رشد مثبت و بیشتر از مقدار مورد داشته است. انتظار میرفت که سهم استان خراسان شمالی از مجموع ۷۰۵۳۰ نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل ۸۸۳ نفر میشد اما در عمل طی دوره ۵ ساله ۱۱۵۸ نفر به شاغلان استان افزوده شده است. بنابراین اگر شاغلان استان متناسب با رشد شاغلان این بخش‌ها در سطح کشور رشد میکردند، در کلیه بخش‌ها با رشد مثبت شاغلان مواجه بودیم. البته رشد بخش صنعت و معدن و خدمات کمتر از میزان کنونی آن میشد. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزای مدل انتقال-سهم توضیح داده میشود.
نتایج تغییرات ساختاری طی دوره مورد بررسی نشان می‌‌دهد که در بین فعالیتهای عمده اقتصادی استان، بخش کشاورزی دارای تغییرات ساختاری مثبت بوده و تغییرات ساختاری سایر فعالیتها منفی است.
با ملاحظه نتایج حاصل از تغییرات ناشی از رقابت نسبی فعالیتها میتوان گفت که در مجموع بخش‌های صنعت و معدن و خدمات دارای مزیت نسبی بودهاند و بخش کشاورزی محیط مناسبی برای رشد در این استان نداشته و فاقد مزیت رقابتی بوده است. یعنی شرایط حاکم بر استان از جمله نبود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، شرایط جغرافیایی استان اثر منفی بر رشد فعالیتهای کشاورزی داشته است. با توجه به اینکه تغییرات رقابتی منفی اشتغال فعالیتهای کشاورزی استان کمتر از تغییرات رقابتی فعالیتهای صنعت و معدن و خدمات بوده است، این امر موجب شده تا به طور کلی تغییرات رقابتی فعالیتهای اقتصادی استان مثبت شود. در واقع استان خراسان شمالی در این دوره نسبت به سایر مناطق کشور مزیت نسبی و رقابتی داشته است. .
در مجموع میتوان اظهار داشت طی دوره مذکور با وجود نامناسب بودن ساختار فعالیتهای در سطح استان، اما مزایای رقابتی نسبت به کشور داشته است. به طوری که در مجموع رشد رقابتی مثبت منفی بر رشد ساختاری منفی فائق آمده و موجب افزایش یافتن شاغلان استان بیشتر از حد انتظار شده است.

۴-۱۴ نتایج مربوط به استان خوزستان

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش خدمات و صنعت و معدن در استان خوزستان به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۵۰٫۱ و ۳۳٫۳ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان خوزستان با ترکیب موجود در کشور تقریباً مشابه هست که این امر حاکی از ساختار مشابه فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان خوزستان در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری نداشته است. به طوری که سهم بخش خدمات از کل شاغلان استان از ۵۰٫۱ درصد به ۵۰٫۳ درصد افزایش یافته و سهم بخش کشاورزی نیز از ۱۶٫۶ درصد به ۲۰٫۵ درصد افزایش یافته است. اما سهم بخش صنعت از ۳۳٫۳ درصد به ۲۹٫۲ درصد کاهش یافته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان خوزستان از لحاظ تعداد شاغلان به نفع بخش کشاورزی و به زیان دو بخش خدمات و صنعت و معدن بوده است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۰٫۷۷- درصدی را تجربه نموده و بخش کشاورزی تنها بخشی است که رشد سالانه مثبت داشته است.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان منفی و کمتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان خوزستان نسبت به کل کشور با سرعت بیشتری از بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به سمت بخش کشاورزی حرکت کرده است. به طوری که نرخ رشد اشتغال استان در بخش کشاورزی بیشتر از نرخ رشد کشوری است. کاهش اشتغال استان در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات بیشتر از کاهش اشتغال کل کشور در این بخش‌ها بوده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir