بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا- قسمت ۱۷

پروژه و پایان نامه سری ششم

۹ یادگیری سازمانی چشم انداز مشترک مدیران سازمانی بسترهای اتخاد تصمیمات توسط سطوح پایین تر سازمانی را فراهم آورند.
مدیران سازمانی به درجه ای از آزادی عمل برای کاکنان در انجام وظایف شغلی خودشان بپردازند.
مدیران سازمانی به شناسایی موارد کاری که امکان تفویض اختیار آنها وجود دارد اقدام نمایند.
مدیران سازمانی به پاسخگو بودن کارکنان نسبت به حوزه هایی که تفویض اختیار کرده اند ملزم باشند.
راهبردهایی برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی تدوین شود.
پرداخت پاداش و مزایا برمبنای عملکرد باشد نه فقط حضور فیزیکی
محیط حمایتی برای کارکنان سازمان فراهم شود.
سنگه (۱۹۹۰)
۱۰ یادگیری تیمی قراردادهایی با مراکز مشاوره عقد شود تا کارکنان و خانواده آنها بتوانند از آن استفاده نمایند.
امکانات ورزشی و تفریحی برای کارکنان و خانواده های آنها فراهم شود.
ساعات کاری کارکنانی که دلایل موجه دارند (مثلاً مراقبت از افراد سالخورده و …) شناور شود.
فرصت های آموزشی گسترده ای برای کارکنان فراهم شود.
بر نحوه برگزاری و میزان اثربخشی برنامه های یادگیری نظارت شود.
فعالیت های سازمانی اولویت بندی شود تا اولویت های غیر ضروری شناسایی شوند.
برای کارکنان سازمان دوره های آموزشی مدیریت زمان برگزار شود.
سنگه (۱۹۹۰)
۱۱ تفکر سیستمی وظایف سازمانی به گونه ای تدوین شوند که فرصت زمانی لازم برای انجام آنها فراهم باشد.
دوره های آموزشی برای کارکنانی که یادگیری سازمانی زمینه های شغلی آنها را پوشش می دهد برگزار شود.
از تجارب سازمان های دیگر در زمینه یادگیری سازمانی استفاده شود.
از نرم افزارهای شبیه سازی در رسته های شغلی که به آنها نیاز است برای تجربه اندوزی بیشتر استفاده شود.
چرخش شغلی کارکنان در وظایفی که شرایط احراز آنها را دارند مورد توجه قرار گیرد تا کارکنان بتوانند به کسب تجربه و افزایش یادگیری خود در رسته های شغلی مختلف سازمان بپردازند.
سنگه (۱۹۹۰)

۲-۲۰) خلاصه فصل دوم

در این فصل در ابتدا بیان شد که یادگیری سازمانی چیزی فراتر از مجموع توان یادگیری افراد است و سازمان ها توانایی یادگیری خود را با خروج افراد از دست می دهند‌ و به بحث در زمینه یادگیری، نظریات مطرح یادگیری(رفتاری، شناختی، یادگیری گشتالت، یادگیری شناختی-اجتماعی)، انواع یادگیری (یادگیری برای بقاء، یادگیری انطباقی، یادگیری تعمیمی) و مواردی از این دست مورد اشاره قرار گرفت. در ادامه یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران مختلف بررسی شد و بیان شد که یادگیری سازمانی به معنای کشف و تصحیح خطاها می باشد. همچنین تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده مورد توجه قرار گرفت و بیان شد که این دو مفاهیم مترادف نیستند و یادگیری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و گروه های درون سازمان و سازمان یادگیرنده به معنی یادگیری سازمان به عنوان سیستم کلی است و به عبارتی سازمان یادگیرنده حاصل یادگیری سازمانی است. بعد از این فراز به بحث در زمینه سازمان یادگیرنده، تاریخچه آن، سیر تحول و نظریه پردازان مطرح در این زمینه پرداخته شد و در انتها پیشینه پژوهشی مرتبط و مدل مفهومی و تحلیلی تحقیق بیان شد.

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضای این حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است.به همین دلیل بشر در قرن حاضر به پیشرفت های چشمگیری در تمامی زمینه های علمی دست یافته است. اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل پژوهشهای قرن اخیر دانشمندانی است که روش های علمی را به کار گرفته و پژوهشهای ارزنده ای انجام داده اند. اما باید توجه داشت آنچه که موجب شده جوهره علمی حیات پیدا کند، وقوف به اکتشافات و نتایج علمی نیست بلکه شناخت و درک عمیق روش ها یعنی شیوه هایی است که بشر برای پیشرفت علم به کار بسته است.
به منظور بررسی علل پدیده ها، روش های گوناگونی وجود دارد. بهترین روش، روشی است که به شناخت حقیقت بینجامد و برای رسیدن به حقیقت ناب، می بایست روش های علمی را که به حقیقت می رسد شناخت و از میان آنها بهترین و مناسب ترین را برگزید. انتخاب روش انجام تحقیق با توجه به هدف و ماهیت موضوع و اتفاقاتی که در حین اجرا رخ می دهد خواهد بود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق، مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر و ارزان تر در نیل به اهداف، که همانا یافتن پاسخ هایی برای فرضیات تحقیق مورد نظر می باشد، هدایت نماید. در فصل حاضر به ترتیب روش پژوهش، ویژگی های جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار و ویژگی های آن (روایی و پایایی)، روش اجرای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های آماری مربوط مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۳-۲)نوع و روش پژوهش

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.