فایل دانشگاهی – بررسی عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات …

دانلود تحقیق و پایان نامه

جدول شماره ۴-۷) توزیع فراوانی آژانس مسافرتی ما خدمات خاصی را برای مشتریان کلیدی
جدول شماره ۴-۸) توزیع فراوانی میزان تلاش آژانس مسافرتی ما در جهت پیدا کردن نیازهای مشتریان کلیدی
جدول شماره ۴-۹) توزیع فراوانی بازاریابی و فروش جداگانه برای هر بخش
جدول شماره ۴-۱۰) توزیع فراوانی وجود کارشناسان لازم
جدول شماره ۴-۱۱) توزیع فراوانی میزان ارزش چرخه عمر مشتری در آژانس
جدول شماره ۴-۱۲) توزیع فراوانی میزان برنامه های آموزشی مناسب برای کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی
جدول شماره ۴-۱۳) توزیع فراوانی اهداف تجاری روشن برای بهدست آوردن مشتری و حفظ آن
جدول شماره ۴-۱۴) توزیع فراوانی اهداف تجاری روشن برای افزایش فروش به مشتریان کنونی ودیگر مشتریان
جدول شماره ۴-۱۵) توزیع فراوانی اهداف تجاری روشن برای افزایش فروش به مشتریان کنونی ودیگر مشتریان
جدول شماره ۴-۱۶) توزیع فراوانی ارزیابی عملکرد کارکنان و ارایه پاداش بر مبنای ارایه خدمات موفقیت آمیز به مشتریان
جدول شماره ۴-۱۷) توزیع فراوانی میزان طراحی ساختار سازمانی بر حسب نوع مشتری، مشخص نمودن segmeate های مشتری و واحد تحقیقات
جدول شماره ۴-۱۸) توزیع فراوانی میزان بازاریابی و فروش جداگانه برای هر بخش
جدول شماره ۴-۱۹) توزیع فراوانی میزان ارایه خدمات در زمان تعیین شده
جدول شماره ۴-۲۰) توزیع فراوانی میزان داشتن دانش کافی توسط کارکنان
جدول شماره ۴-۲۱) توزیع فراوانی میزان سنجش رضایت مشتریان
جدول شماره ۴-۲۲) توزیع فراوانی میزان اتکا به دانش خود از مشتریان
جدول شماره ۴-۲۳) توزیع فراوانی ایجاد ارتباط دوطرفه بین آژانس و مشتریان
جدول شماره ۴-۲۴) توزیع فراوانی ارایه سریع خدمات
جدول شماره ۴-۲۵) توزیع فراوانی وجود کارکنان مناسب
جدول شماره ۴-۲۶) توزیع فراوانی استفاده از شبکههای محلی، ملی بینالمللی
جدول شماره ۴-۲۷) توزیع فراوانی وجود نرم افزارمناسب
جدول شماره ۴-۲۸) توزیع فراوانی سخت افزارهای مناسب
جدول شماره ۴-۲۹) توزیع فراوانی در دسترس بودن اطلاعات مشتری
جدول شماره ۴-۳۰) توزیع فراوانی وجود یک پایگاه جامع اطلاعات مشتریان
جدول شماره ۴-۳۱) جدول میانگین و انحراف از استاندارد مربوط به سوالات پرسشنامه

۲۹
۴۳
۶۵
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است