بررسی عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات …

دانلود تحقیق و پایان نامه

نمودار شماره ۴-۵) نمایشدهنده سنوات خدمت کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی
نمودار شماره ۴-۶) نمایشدهندهی فراوانی دفاتر خدمات مسافرتی ما با مشتریان کلیدی خود، روی شخصیسازی خدمات
نمودار شماره ۴-۷) نمایشدهندهی فراوانی آژانس مسافرتی ما خدمات خاصی را برای مشتریان کلیدی
نمودار شماره ۴-۸) نمایشدهندهی فراوانی میزان تلاش آژانس مسافرتی ما در جهت پیدا کردن نیازهای مشتریان کلیدی
نمودار شماره ۴-۹) نمایشدهندهی فراوانی بازاریابی و فروش جداگانه برای هر بخش
نمودار شماره ۴-۱۰) نمایشدهنده فراوانی وجود کارشناسان لازم
نمودار شماره ۴-۱۱) نمایشدهندهی فراوانی میزان ارزش چرخه عمر مشتری
نمودار شماره ۴-۱۲) نمایشدهندهی فراوانی برنامه های آموزشی مناسب برای کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی
نمودار شماره ۴-۱۳) نمایشدهندهی فراوانی اهداف تجاری روشن برای بدست آوردن مشتری وحفظ آن
نمودار شماره ۴-۱۴) نمایشدهندهی فراوانی اهداف تجاری روشن برای افزایش فروش به مشتریان کنونی ودیگر مشتریان
نمودار شماره ۴-۱۵) نمایشدهندهی فراوانی اهداف تجاری روشن برای افزایش فروش به مشتریان کنونی ودیگر مشتریان
نمودار شماره ۴-۱۶) نمایشدهندهی فراوانی ارزیابی عملکرد کارکنان و ارایه پاداش بر مبنای ارایه خدمات موفقیت آمیز به مشتریان
نمودار شماره ۴-۱۷) نمایشدهندهی فراوانی میزان طراحی ساختار سازمانی بر حسب نوع مشتری، مشخص نمودن segmeate های مشتری و واحدتحقیقات
نمودار شمار ۴-۱۸) نمایشدهندهی میزان بازاریابی و فروش جداگانه برای هر بخش
نمودار شماره ۴-۱۹) نمایشدهندهی فراوانی میزان ارایه خدمات در زمان تعیین شده
نمودار شماره ۴-۲۰) نمایشدهندهی فراوانی میزان داشتن دانش کافی توسط کارکنان
نمودار شماره ۴-۲۱) نمایشدهندهی فراوانی میزان سنجش رضایت مشتریان
نمودار شماره ۴-۲۲) نمایش دهندهی فراوانی میزان اتکا به دانش خود از مشتریان نمودار
نمودار شماره ۴-۲۳) نمایشدهندهی فراوانی ایجاد ارتباط دوطرفه بین آژانس ومشتریان
نمودار شماره ۴-۲۴) نمایشدهندهی فراوانی ارایه سریع خدمات
نمودار شماره ۴-۲۵) نمایشدهندهی فراوانی وجود کارکنان مناسب
نمودار شماره ۴-۲۶) توزیع فراوانی استفاده از شبکه های محلی، ملی بینالمللی
نمودار شماره ۴-۲۷) نمایشدهندهی فراوانی وجود نرم افزارمناسب
نمودار شماره ۴-۲۸) نمایشدهندهی فراوانی سختافزارهای مناسب
نمودار شماره ۴-۲۹) نمایشدهندهی فراوانی در دسترس بودن اطلاعات مشتری
نمودار شماره ۴-۳۰) نمایشدهندهی فراوانی وجود یک پایگاه جامع اطلاعات مشتریان

۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.