بررسی میزان ترکیبات فنلی و پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاه برگ بو

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم

۱-۱۲-سایرکاربردهای گیاه برگ بو ۱۹
فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین
۲-۱-پژوهش های انجام شده در زمینه ی اندازگیری فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهان ۲۱
۲-۲-پژوهش های انجام شده در زمینه ی اندازه گیری میزان ترکیبات فنلی گیاهان ۲۳
۲-۳-پژوهش های انجام شده در زمینه ی شناسایی ترکیبات موجود در اسانس گیاهان ۲۴
۲-۴-پژوهش های انجام شده در زمینه ی اندازگیری فعالیت آللوپاتی گیاهان ۲۶
اهداف پژوهش ۲۹
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱-جمع آوری و آماده سازی برگهای گیاه برگ بو ۳۱
۳-۲-عصاره گیری ۳۳
۳-۲-۱-تهیه عصاره متانولی ۳۳
۳-۲-۲-تهیه عصاره آبی ۳۳
۳-۳-تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی با استفاده از روش DPPH 33
عنوان صفحه
۳-۳-۱-مواد و محلول های مورد نیاز ۳۴
۳-۳-۲-روش آزمایش ۳۴
۳-۳-۳-تهیه محلول استاندارد ۳۵
۳-۴-اندازه گیری میزان ترکیبات فنلی کل (Total Phenolics) با استفاده از معرف Folin-Ciocalteu 36
۳-۴-۱-مواد و محلول های مورد نیاز ۳۶
۳-۴-۲-روش آزمایش ۳۷
۳-۴-۳-تهیه محلول استاندارد ۳۸
۳-۵-بررسی ترکیبات اسانس برگ گیاه برگ بو ۳۹
۳-۵-۱-اسانس گیری ۳۹
۳-۵-۲-آزمایش های مربوط به تعیین ترکیبات موجود در اسانس برگ گیاه برگ بو ۳۹
۳-۵-۲-۱-معرفی دستگاه کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) 39
۳-۶-بررسی پتانسیل آللوپاتی عصاره آبی گیاه برگ بو ۴۰
۳-۶-۱-اثر عصاره آبی برگ گیاه برگ بو بر میزان کلروفیل و کاروتنوئید برگ گیاهچه های گندم و شاهی ۴۰
۳-۶-۱-۱-مواد و محلول های مورد نیاز ۴۰
عنوان صفحه
۳-۶-۱-۲-آماده سازی گیاهان ۴۱
۳-۶-۱-۳-روش آزمایش ۴۱
۳-۶-۲-اثر عصاره آبی برگ گیاه برگ بو بر میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز استخراج شده از برگ گیاهچه های گندم و شاهی ۴۲
۳-۶-۲-۱-مواد و محلول های مورد نیاز ۴۲
۳-۶-۲-۲-آماده سازی گیاهان ۴۳
۳-۶-۲-۳-استخراج آنزیم گایاکول پراکسیداز ۴۳
۳-۶-۲-۴-تعیین فعالیت آنزیم ۴۳
تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۴۵
فصل چهارم: نتایج
۴-۱-پتانسیل آنتی اکسیدانی برگ قسمت های مختلف شاخه گیاه برگ بو با استفاده از DPPH 47